Arbejdsmiljøkonsulent i Borgmestersekretariatet og HR

Se generel introduktion til Favrskov Kommune i "Når du søger job: Om Favrskov Kommune generelt"

3. Borgmestersekretariat og HR

Den nye arbejdsmiljøkonsulent bliver en del af Borgmestersekretariat og HR, der aktuelt har 16 medarbejdere, som løser mange forskellige opgaver. Afdelingen består aktuelt af fem kontoruddannede, to grafikere, to journalister, to jurister og fem med andre længerevarende uddannelser.

Borgmestersekretariat og HR varetager tre centrale opgaver i Favrskov Kommune:

 • Den politiske servicering
 • Betjeningen af den øverste administrative ledelse
 • Administration, drift og udvikling af en række tværorganisatoriske opgaver.

Borgmestersekretariat og HR har blandt andet ansvaret for:

 • Håndtering af politiske dagsordener til økonomiudvalg og byråd
 • Servicering af den øverste politiske organisation
 • Sekretærfunktion for borgmester, kommunaldirektør og direktion
 • Juridisk rådgivning til den samlede organisation
 • Planlægning og gennemførelse af valg
 • Betjening af Hovedsamarbejdsudvalget (HMU)
 • Arbejdsmiljø, APV og trivselsmålinger
 • Lederevaluering og lederintroduktion
 • Rådgivning og håndtering af personalesager samt konsulentfunktion vedr. sygefravær
 • Kommunikationsopgaver, hjemmeside, intranet, pressemeddelelser m.v.
 • Grafik, layout og video.

4. Hovedopgaver

Som ny arbejdsmiljøkonsulent vil du skulle løse mange af dine arbejdsopgaver i et koordineret samarbejde med kolleger i borgmestersekretariatet og HR, og du vil få en meget stor kontaktflade i hele organisationen – især med lederne.

Opgaverne spænder bredt, så kendskab til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning, ligesom du skal kunne veksle mellem rådgivning om meget konkrete og praktiske arbejdsmiljø-spørgsmål og gennemførelse af mere strategiske indsatser og processer.

Dine hovedopgaver forventes at være følgende:

 • Understøtte det strategiske arbejdsmiljøarbejde, herunder planlægning af en årlige arbejdsmiljø-drøftelse i HMU
 • Rådgive, vejlede og sparre med lederne og arbejdsmiljøgrupperne i arbejdsmiljøspørgsmål herunder foretage vurderinger, som kræver kendskab til arbejdsmiljølovgivningen
 • Assistere lederne med forberedelse af og opfølgning på tilsyn fra Arbejdstilsynet fx håndtering af påbud ol. 
 • Forberede og gennemføre lederevaluering og trivselsmåling i hele organisationen evt. i samarbejde med et eksternt konsulentfirma 
 • Assistere de store driftsområder med at forberede og gennemføre APV-målinger
 • Videreudvikle og vedligeholde kommunens interne system til registrering af ”arbejdsmiljøhændelser” (system: C3)
 • Udvikle og vedligeholde kommunens arbejdsmiljøhåndbog samt fælles vejledninger og materiale vedr. arbejdsmiljø på kommunens intranet
 • Forberede arbejdsskadestatistikker til HMU
 • Planlægge og afholde oplæg, temadage og workshops med et arbejdsmiljøfagligt indhold.
 • Undervise i arbejdsmiljøforhold bl.a. på kommunens interne lederintroduktionskurser
 • Bidrage til forberedelsen af større arrangementer fx HMU’s årsmøde, årligt møde mellem HMU og arbejdsmiljøorganisationen, årligt møde med alle tillidsrepræsentanter, ledermøder m.fl
 • Biddrage til at udvikle instrukser, vejledninger og retningslinjer med fokus på arbejdsmiljø
 • Koordinering med kommunens forsikringsteam vedr. arbejdsskadesager
 • Sagsbehandling, projektledelse og løsning af forskellige ad hoc-opgaver primært på HR-området.

Der må forventes en løbende justering af opgaveporteføljen afhængigt af det aktuelle behov i organisationen og i Borgmestersekretariat og HR.

5. Referenceforhold

Arbejdsmiljøkonsulenten refererer som de øvrige medarbejdere i Borgmestersekretariat og HR til sekretariatschef Ulrich Remien Zickert. I kraft af, at Borgmestersekretariatet og HR er en stabsfunktion under kommunaldirektøren, vil der også jævnligt være opgaver, som tilrettelægges direkte med kommunaldirektøren.

Der vil også jævnligt være opgaver, som løses i tæt samarbejde med og med reference til andre chefer og/eller direktører i Favrskov Kommune.

6. Dine kompetencer

Du skal have en relevant uddannelse og erfaring med arbejdsmiljøområdet specifikt og med HR-området generelt – gerne fra arbejde i en kommune eller en anden politisk styret organisation.

Det er vigtigt, at du har en god organisatorisk forståelse, udprægede relationelle kompetencer og har blik for de arbejdsmiljørelaterede udfordringer og dilemmaer, som ledere og arbejdsmiljørepræsentanter oplever i det daglige.

Vi forventer, at du kan leve op til de fleste af følgende udsagn. Du:

 • har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets tilsynsmetoder
 • har praksiserfaring med arbejdsmiljøopgaver og -koordinering
 • er tillidsvækkende og med gode relationelle kompetencer, der gør dig i stand til samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter på alle niveauer i organisationen
 • har erfaring med at navigere i en politisk styret organisation
 • er analytisk, systematisk og resultatorienteret
 • er vedholdende og god til opfølgning
 • er metodisk stærk og har erfaring med at håndtere og bearbejde store datamængder
 • er vant til at tilrettelægge og gennemføre processer og projekter med en stor berøringsflade
 • tager initiativ og er hurtig til at sætte dig ind i nye områder og opgaver
 • har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt
 • ser forbedringsmuligheder frem for problemer
 • har flair og interesse for it-systemer
 • er en positiv, imødekommende og humoristisk holdspiller også, når der er travlt
 • er fleksibel i forhold til, hvordan og hvornår arbejdet tilrettelægges.

7. Løn- og ansættelsesforhold

Favrskov Kommune kan tilbyde et job med:

 • Spændende faglige udfordringer tæt den administrative topledelse
 • En travl og varieret arbejdsdag, hvor to dage ikke er ens
 • En hverdag med varierende arbejdsopgaver, der forudsætter en høj grad af selvstændighed
 • En arbejdsplads præget af en god og uformel omgangstone med engagerede kolleger
 • Fleksible arbejdsforhold
 • Løbende kompetenceudvikling.

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted i Borgmestersekretariat og HR i administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Du må påregne nogen kørselsaktivitet til møder på flere af kommunens arbejdspladser.

Den ugentlige arbejdstid er som udganspunkt 37 timer, men der må forventes at være uger, hvor timetallet vil variere.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med et lønniveau for den rigtige kandidat på omkring 500.000 kr. årligt eksklusive pension. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kvalifikationer.

8. Ansættelsesprocedure

Frist for at sende en ansøgning er søndag 25. august 2024 via favrskov.dk/job

Indkaldelse til første samtale sker pr. telefon og mail tirsdag 27. august 2024.

1. samtale holdes mandag 2. september 2024

2. samtale holdes torsdag 12. september 2024

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal udfylde en personprofiltest. Tilbagemelding på person-profiltesten foregår mandag 9. september 2024. Sekretariatschefen deltager sammen med Favrskov Kommunes eksterne rekrutteringskonsulent, Rebecca Abl Jørgensen, ved profiltilbagemeldingen.

I forlængelse af profiltilbagemeldingen er der mulighed for en personlig samtale mellem kandidaten og sekretariatschefen. Profiltilbagemeldingen og samtalen med sekretariatschefen varer cirka 1½ time.

Der vil efter nærmere aftale blive indhentet referencer.

Tiltrædelse forventes 1. november 2024.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Ulrich Remien Zickert, sekretariatschef for Borgmestersekretariatet og HR
 • En eller to yderligere ledelsesrepræsentanter (opdateres i august)
 • Charlotte Møller Hornum, HR-konsulent, Borgmestersekretariatet og HR
 • Katrine Julia Christensen, sygefraværskonsulent, Borgmestersekretariatet og HR

Kommunaldirektør Jan Kallestrup og rekrutteringskonsulenten deltager i 2. samtalerunde.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Den kandidat, som får stillingen tilbudt, skal fremvise straffeattest.

9. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Ulrich Remien Zickert på 24 85 48 13 eller [email protected].