Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et hjælpemiddel.

Favrskov Kommune giver støtte til hjælpemidler, hvis du:

 • har en varig nedsat funktion, og hjælpemidlet i væsentlig grad hjælper dig i dagligdagen
 • efter indlæggelse på hospital er udskrevet med en genoptræningsplan, og hjælpemidlet indgår i træningen (typisk ganghjælpemidler)
 • modtager pleje og praktisk hjælp fra kommunen, og hjælpemidlet er nødvendigt for at sikre personalets arbejdsmiljø

Det vil normalt være sådan, at du skal ansøge om et hjælpemiddel og få det bevilliget, før du kan anskaffe hjælpemidlet. For at få et hjælpemiddel, skal du ansøge digitalt.

Når kommunen behandler din ansøgning, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger hos din læge.

Mand går med rollator

Kvik-service

Kvik-service er hurtig sagsbehandling af ansøgninger om mindre hjælpemidler, vejledning i brug af hjælpemidler og mindre reparationer af hjælpemidler, som er udlånt af kommunen.

Besøg Kvik-service på:
Over Hadstenvej 78
8370 Hadsten
Der er åbent torsdage kl. 13.00-15.00.

Kontakt gerne Visitationen, inden du kommer, så vi ved om vi har dit hjælpemiddel på lager. 

Vi kræver ingen særlig henvisning, og der er en ergoterapeut, der kan hjælpe dig. Du skal selv sørge for transporten, du kan eventuelt benytte Flextur.

Du kan få stillet et hjælpemiddel til rådighed:

 • Hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad

 • Hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse

Du kan eksempelvis hente en albuestok, rollator, badetaburet eller toiletstol. Du får en instruktion i, hvordan du bruger hjælpemidlet.

Du og terapeuten vurderer, om der efterfølgende skal aftales et besøg i dit hjem for at vurdere, om der er mulighed for at lette nogle dagligdags opgaver for dig.

Kontakt Visitationen
kvinde skubber mand i kørestol

Søg om hjælpemiddel

For at få et hjælpemiddel skal du søge digitalt.

Søg om hjælpemiddel
Skilt med handicap-parkering

Søg om støtte til bil

Her kan du søge om støtte til bil (servicelovens § 114)

Søg om støtte til bil

Mere om hjælpemidler

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Personlige hjælpemidler kan være diabetes-materialer, inkontinenshjælpemidler (katetre, bleer) eller kompressionsstrømper.

Støtte til personlige hjælpemidler ydes som tilskud og udleveres af kommunens leverandører.

Når du søger om personlige hjælpemidler, har vi brug for en lægeerklæring.

Sagsbehandlingstiden for din ansøgning er ved førstegangsansøgning op til seks uger og ved efterfølgende ansøgninger op til to uger.

Genbrugshjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

 • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
 • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
 • Hjælpemidler til husholdningen (speciel arbejdsstol, særligt bestik mv.)
 • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

De tekniske hjælpemidler bliver kaldt genbrugshjælpemidler, da man som borger låner dem af kommunen og de kan genbruges af forskellige borgere.

Det er Region Midt, der bevilliger og tager sig af behandling af dårlig hørelse med høreapparater.

Læs meget mere om høreapparater på Region Midts hjemmeside

Har du synsvanskeligheder, kan du kontakte Synssamarbejde Midt og anmode om en synspædagogisk udredning.

Ved udredningen afdækker synskonsulenten og optikeren problemets karakter. Herefter rådgiver og tager synskonsulenten stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af synshjælpemiddel.

Har du allerede kontaktet din lokale optiker, kan optikeren sende din ansøgning om tilskud til synshjælpemidler videre.

Du kan søge om forbrugsgoder i Visitationen.

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

I nogle tilfælde fungerer forbrugsgoder som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. En elevationsbund, en tohjulet cykel med hjælpemotor og et el-køretøj er eksempler på forbrugsgoder.

Almindelige forbrugsgoder, der er almindelige i ethvert hjem, såsom senge, vaskemaskine, tv, almindelige stole, gives der ikke støtte til.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster under 500 kr.

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Den nedsatte funktionsevne skal betyde, at:

 • din evne til at færdes er væsentligt forringet
 • din mulighed for at opnå eller fastholde arbejde er væsentlig nedsat
 • det er svært for dig at gennemføre en uddannelse uden brug af bil

Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og ikke være omfattet af andre kørselsordninger som fx individuel handicapkørsel.

Vi vurderer dit behov ud fra:

 • Dit helbred
 • Din gangfunktion/gangdistance
 • Familie- og boligforhold
 • Erhverv/uddannelse
 • Økonomi
 • Dagligt kørselsbehov

Det koster penge at have bil, også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal bruge ca. 2.500 kr. månedligt til forsikringer, afdrag på lån, brændstof, vedligehold og reparationer.

Personer med nedsat funktionsevne kan søge om et parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Parkeringskortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap.