Samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud, forældre, skole, sundhedspleje, Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen

Sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører skal udarbejdes som følge af Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen, der blev vedtaget af Folketinget den 24. maj 2018, og som trådte i kraft 1. juli 2018.

Retningslinjerne skal udarbejdes med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud. Samarbejdet mellem dagtilbud og de øvrige aktører foregår i Favrskov Kommune på forskellige niveauer:

  • Ved det tværgående lederforum i Børn og Skole sættes der strategisk retning for det tværgående samarbejde omkring børn og unge.
  • Lokalt tilrettelægges samarbejdet med de lokale skoler og de lokale tværfaglige samarbejdspartnere, så det matcher den lokale kontekst.
  • Der samarbejdes tværfagligt om tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.
  • Det tværfaglige samarbejde tilrettelægges individuelt i forhold til enkelte børn i udsatte positioner eller med særlige behov.
     

Tværfagligt samarbejde om børn i udsatte positioner

I den tidlige opsporing og forebyggende indsats er et godt, ligeværdigt og velkoordineret tværfagligt samarbejde helt centralt for, at fagprofessionelle får en fælles forståelse af opgaven omkring børn og unge i sårbare positioner.

Det er vigtigt at være bevidst om det fælles ansvar og den gensidige afhængighed fagprofessionelle har i forhold til hinanden, når der samarbejdes omkring børn i udsatte positioner.

Handleguiden beskriver en fælles ramme for måden, der arbejdes med tidlig opsporing og tidlig indsats i almenområdet. Heri er også beskrevet en tværprofessionel samarbejdsmodel omring børn i udsatte positioner på forskellige bekymringsniveauer.

Samarbejdsmodellen beskriver bl.a. også K-møder som et centralt mødefora, hvor de tværfaglige samarbejdspartnere og forældrene opnår en fælles forståelse for udfordringerne, deres respektive opgaver ift. udfordringerne og koordinerer indsatserne.

Samtykke, vidensdeling og sletning af data

I indsamlingen og videregivelse af data og viden om børn er det vigtigt altid at indhente samtykke hos forældrene. Ligesom det er væsentligt at være opmærksom på regler for sletning af data.

Læs om Favrskov Kommunes databeskyttelse her

Pejlemærker for samarbejde og vidensudveksling om børn

En tidlig indsats betaler sig

Jo tidligere en indsats iværksættes jo mere effektiv er den. Det gælder både i forhold til børns udsathed, trivsel, læring og udvikling. Derfor skal du sikre dig, at den viden du har og din faglige vurdering af barnet er med til at kvalificere de indsatser, der iværksættes for barnet. Det gælder både hvis indsatsen er i sundhedsplejen, dagtilbud, skole, familierådgivningen eller andre dele af organisationen.

Se på barnet i kontekst

Du skal være opmærksom på de sammenhænge, som barnet indgår i både når du indsamler, behandler og udveksler viden om barnet. Det samme gælder, når du vurderer, hvad der konkret er relevant og nødvendig viden i forhold til opgaveløsningen omkring det enkelte barn. Vær derfor også opmærksom på den viden, der fx knytter sig til barnet i den hjemlige kontekst eller som kan være relevant i den kontekst barnet er på vej til.

Husk den relationelle koordinering - Spil hinanden gode

Relationel koordinering handler om at se dine opgavers betydning i forhold til den samlede indsats omkring barnet. Den måde du og dine kollegaer samarbejder tværfagligt omkring børnene skal formes, så I sikrer en god koordination og integration af jeres arbejdsopgaver til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Forældrene er dine vigtigste samarbejdspartnere

Et godt samarbejde mellem dig og forældrene er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i dagtilbud som positiv og tryg. Du og forældrene har hver især en unik viden om, hvordan barnet trives og udvikler sig. Det handler om, at du sammen med forældrene er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet, og at I tager udgangspunkt i det, når I arbejder med at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vær skarp på formålet

Det er afgørende, at du er klar på formålet, når du indsamler og udveksler oplysninger om børn, og det alene kan ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og kun hvor det er relevant og nødvendigt for opgaveløsningen i ? forhold til det enkelte barn.

Gør dig dataetiske overvejelser

Når du indsamler viden om børn, skal du være opmærksom på dataetiske grænser for hvilken type af viden, der registreres, omfanget heraf, og hvad den indsamlede viden skal bruges til, samt hvem der har adgang til viden og hvor længe.

Samarbejde med forældre

Et velfungerende forældresamarbejde har afgørende betydning for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Samarbejde med forældre skal organiseres, så forældrene inddrages i dagtilbuddets arbejde med børnene.

Et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud beror på tillid, respekt og dialog, og det foregår på tre niveauer: individuelt, i forældregruppen og i forældrebestyrelsen.

Samarbejde med skole

En tryg og positiv overgang til SFO og skole kræver et tæt samarbejde mellem de fagprofessionelle i dagtilbud, skole og SFO.

En god overgang er kendetegnet ved sammenhæng mellem det børnene kender og det nye, de kommer til at opleve. Det kan være sammenhæng i det fysiske miljø som indretningen af rum eller legeredskaber eller sammenhæng i pædagogikken, og at der en linje i de forventninger og krav, børnene møder fra de voksne.

Samarbejdet skal rammesættes af ledelsen og have fokus på at afklare, hvilke pædagogiske værdier og forventninger hver af de samarbejdende parter kommer med. Så man har et pædagogisk grundlag, man kan trække på og udvikle de konkrete aktiviteter ud fra. 

Samarbejde med sundhedsplejen

Dagtilbud og sundhedsplejen samarbejder omkring sundhedsfremmende tiltag i dagtilbuddet samt opdatering af sundhedsfaglig viden hos de pædagogiske medarbejdere og ledelse.

Herudover er sundhedsplejen en vigtig tværfaglig samarbejdspartner ift. enkelte børn i udsatte positioner eller med særlige behov.

Samarbejdet med PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dagtilbud og PPR samarbejder omkring tilrettelæggelsen af en inklusionsfremmende pædagogisk praksis, der både understøtter udviklingen af et velfungerende fællesskab og det enkelte barn, der kan have behov for ekstra støtte til at indgå i fællesskabet. PPR tilbyder rådgivning og vejledning til medarbejdere og forældre i dagtilbud og laver udredninger af problematikker knyttet til enkelte børn.

Samarbejde med Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen

Et velfungerende og velkoordineret tværfagligt samarbejde har afgørende betydning især for børn i udsatte positioner.

Dagtilbud samarbejder med Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen omkring enkelte børn, der af forskellige årsager befinder sig i en udsat position eller som har funktionsnedsættelser.

Herudover kan dagtilbud og forældre søge faglig sparring hos den socialfaglige rådgiver, der er tilknyttet dagtilbuddet.