Godkendelseskriterier for kombinationstilbud

Til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid - vedtaget på byrådsmøde 26. juni 2018

Forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Ved den fleksible pasning gælder reglerne for private pasning (jf. dagtilbudslovens §§ 80-85). Det betyder bl.a.:

 • At Favrskov Kommune skal godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible passer.
 • At det er en betingelse for at modtage tilskud til fleksibel pasning, at forældrene indgår en aftale om pasning med andre, om at passe barnet mod betaling, og at tilskuddet anvendes til betaling af den, der passer barnet. Tilskuddet kan derfor ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.
 • Tilskuddet er skattefrit for forældrene, men skattepligtigt for den fleksible børnepasser.
 • At der indhentes straffe- og børneattest på den private passer i forbindelse med godkendelse, og inden der udbetales tilskud til brug for privat pasning.

I Favrskov Kommune er det i godkendelseskriterierne for privat pasning fastsat, at børnepasseren skal være fyldt 17 år og ikke må være over 65 år. Den øvre aldersbegrænsning er ikke gældende for fleksible børnepassere. Godkendelse vil i stedet bero på en konkret vurdering af den enkelte fleksible børnepassers personlige kompetencer til at varetage omsorgsopgaven.

Favrskov Kommune skal herudover føre løbende tilsyn med den fleksible pasning. Tilsynet vil være omfattet af samme indholdskrav som privat pasning eksempelvis, at hovedsproget skal være dansk, og at barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati. Dog er der ikke et krav om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer, da en betydelig del af den fleksible pasning vil foregå om aftenen/natten, hvor barnet sover.

Herudover gælder følgende regler for kombinationstilbuddet:

 • Pasningsgarantien i Favrskov Kommune gælder fra barnets 26. uge, hvilket derfor betyder, at kombinationstilbuddet ligesom øvrige pasningstilbud tilbydes fra barnets 26. uge.
 • Der ydes alene tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor pasningsbehovet er arbejdsbetinget.
 • Favrskov Kommune fastlægger ud fra den enkelte families dokumenterede behov, hvor mange timer deltidspladsen og den fleksible pasning gennemsnitlig skal udgøre. Som dokumentation fremsendes vagtplaner for den angivne periode.
 • Der ydes alene tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor pasningsbehovet ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
 • Den fleksible passer skal ansættes med et gennemsnitligt timeantal på mindst 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres over en periode på fire uger.
 • Den fleksible pasning skal ske i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud.
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud. I Favrskov Kommune er det 51,5 timer om ugen for daginstitutionerne og 48 timer om ugen i dagplejen.
 • Hvis ordningen med kombinationstilbuddet ophører, er barnet som udgangspunkt garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet har haft deltidspladsen.
 • Ansøgninger om tilskud til fleksibel pasning behandles løbende, og tilskuddet udbetales hurtigst muligt efter, at ansøgningen er godkendt, samt i forhold til hvornår pasningen påbegyndes.