Her kan du læse mere om tilskud til pasning af egne børn

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder.

Hvem kan få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis du:

 • har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de sidste otte år. Dette gælder ikke for EU/EØS-borgere.
 • har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation er 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende. Dette gælder ikke for EU/EØS-borgere.
 • har bopæl i Favrskov Kommune
 • selv passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år.

Du kan ikke få tilskud, hvis: 

 • du har nogen form for anden indtægt, mens du modtager tilskud
 • barnet samtidig benytter et andet pasningstilbud
 • hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud med støtte 

Spørgsmål og svar om tilskud til pasning af egne børn

Se den aktuelle takst her: Takster for børn- og skole-området

Der kan højst udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand, og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.

Tilskuddet udbetales månedsvist bagud og indsættes på din NemKonto sidste bankdag i måneden.

Ja, tilskuddet beskattes som A-indkomst. Du skal ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet, da det ikke er en arbejdsindtægt. 

Du kan få tilskud for en periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. 

Tilskudsperioden kan starte fra den 1. eller 16. i måneden og ophøre eller ændres til den 15. eller sidste i en måned.

Tilskudsperioden kan opsiges eller ændres med 1 måneds varsel.

Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder.

Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem to, hvis I begge har ret til tilskuddet. I kan enten lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden eller med pause imellem, eller den ene af jer kan have to perioder i forlængelse af hinanden eller med pause imellem. 

Hver periode skal være på minimum 8 uger. Hele perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år pr. barn.

Tilskuddet kan søges af biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.

Ja, der er 1 måneds ansøgningsfrist gældende fra den 1. eller 16. i en måned.

Eksempel:

 • Hvis du ønsker at søge tilskud fra 1. juni, skal du sende din ansøgning senest 30. april.
 • Hvis du ønsker at søge tilskud fra 16. juni, skal du sende din ansøgning senest 15. maj.

OBS Vi modtager tidligst din ansøgning 2 måneder før start af tilskudsperioden.

Tilskuddet søges via linket her - du skal bruge dit NemID for at ansøge

Du må gerne afholde almindelig ferie i Danmark og udlandet af kortere varighed, forudsat at du selv passer barnet.  

Du må højst afholde 4 ugers sammenhængende ferie. 

Du må godt få udbetalt feriegodtgørelse under tilskudsperioden, da feriegodtgørelsen ikke er optjent i tilskudsperioden.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage nogen form for indtægt, mens du modtager tilskud.

Nej, du kan ikke modtage tilskud, hvis du samtidig har anden indtægt eller modtager offentlig overførselsindkomst, fx barselsdagpenge, SU, fleksydelse, dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. 

Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Favrskov Kommune fører løbende kontrol med, at tilskudsmodtager ikke har anden indtægt. 

Når du ansøger om tilskud til pasning af eget barn, skriver du samtidig under på en tro- og loveerklæring om, at du ikke har anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud. 

Favrskov Kommune fører løbende kontrol med, at tilskudsmodtager ikke har anden indtægt. 

Ja, hvis du er selvstændig, må du gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud, men du må ikke have en indtægt samtidig.

Når du ansøger om tilskud til pasning af eget barn, skriver du samtidig under på en tro- og loveerklæring om, at du ikke har anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

Favrskov Kommune fører løbende kontrol med, at tilskudsmodtager ikke har anden indtægt.

Du kan få tilskud for en periode på minimum 8 uger og samlet set maksimum 1 år pr. barn. Det gælder også på tværs af kommunegrænserne.

Eksempel:

 • Flytter du til Favrskov Kommune og har modtaget tilskud i en anden kommune i 5 måneder, kan du maksimalt få tilskud i Favrskov Kommune i 7 måneder.
 • Flytter du til Favrskov Kommune og har modtaget tilskud i en anden kommune i 11 måneder, kan du ikke få tilskud i Favrskov Kommune, da minimumsperioden er 8 uger.

Du kan ikke få tilskud til pasning af egne børn, hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud. Du skal derfor sørge for, at dit barn er udmeldt, inden den ønskede bevillingsperiode starter.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller sidste i en måned. Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning

Nej. Tilskud til pasning af egne børn er ikke omfattet af bestemmelserne om forældrebetaling og indgår derfor ikke i grundlaget for beregning af søskendetilskud. 

Har du to eller flere børn udover det barn, som du får tilskud til, og disse børn er indmeldt i fx børnehave eller SFO, kan du dog få søskendetilskud efter gældende regler. 

Eksempel:

Barn 1 går i SFO, barn 2 går i børnehave, og du får tilskud til pasning af barn 3. Du får her søskendetilskud til SFO-pladsen. Søskendetilskud beregnes automatisk.
 

Ved udløb af tilskudsperioden kan du få plads til barnet i et dagtilbud efter gældende anvisningsregler.

Vær opmærksom på, at du selv skal skrive barnet op via Den Digitale Pladsanvisning. Det er ikke nok at afkrydse i ansøgningsskemaet, at der ønskes plads.

Du kan tidligst få garanti for pasning, 3 måneder efter du har skrevet barnet op.

Kom direkte til Den Digitale Pladsanvisning via linket her

Løbende evaluering

Vi evaluerer løbende ordningen. Hvis du modtager tilskud til pasning af eget barn, vil du derfor modtage et evalueringsskema i Digital Post. Vi håber, at du vil hjælpe os med evalueringen ved at besvare skemaet.

Klagevejledning

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for Ankestyrelsen.

Selvbetjening - ansøgningsskema

Tilskuddet søges via linket her - du skal bruge dit MitID for at ansøge

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail - send i stedet Digital Post via linket her

Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00 samt torsdag: kl. 15.00-16.30

Ferielukket i uge 7, uge 28-30, uge 42, de tre dage op til påske samt mellem jul og nytår.