Genoptagelse af sager om pension ved tabt arbejdsfortjeneste

Favrskov Kommune genoptager sager om beregning af bidraget til pensionsordning i forbindelse med sager om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse.

Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Kommunen genoptager sager om bidrag til pensionsordning

Siden 2010 har Favrskov Kommune afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som principafgørelse 69-10 beskriver, og som blev udsendt af Ankestyrelsen i 2010. Ankestyrelsen har i 2018 offentliggjort en ny principafgørelse. Den hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10

Med principafgørelse 4-18 er der sket en ændring i beregningsmetoden. Det betyder, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

Efter udgivelsen af principafgørelse 4-18 har Ankestyrelsen præciseret over for landets kommuner, at sager afgjort efter beregningsmetode baseret på principafgørelse 69-10 skal genoptages.

Læs hele principafgørelse 4-18.

Favrskov Kommune vil derfor genoptage sager, der er afgjort på baggrund af principafgørelse 69-10.

Sager med igangværende ydelse bliver automatisk efterreguleret med tilbagevirkende kraft. Dette gøres løbende ved opfølgning af den tabte arbejdsfortjeneste og senest med udgangen af 2019.

Favrskov Kommune beder forældre, der har haft en sag om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter 31. marts 2010, om at kontakte kommunen for at få genoptaget deres sag.

Som udgangspunkt er Favrskov Kommune forpligtet til at genoptage de afsluttede sager af egen drift. Det er dog forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder for kommunen at finde sagerne frem, hvorfor kommunen informerer om muligheden for genoptagelse her på kommunens hjemmeside.

Forældelse

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren. 

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Favrskov Kommune vil derfor ved hver enkel henvendelse tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Ved spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børn og Familie. Ring til Mette Skyum Juhl Møller på telefon 89 64 31 16 eller Birgit Vestergaard på telefon 89 64 31 06.