Hvem kan få tilskud?

 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.
 2. Foreningen skal opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser og primært beskæftige sig med aktiviteter for børn og unge.
 3. Tilskud ydes til foreninger, der forudsætter deltagernes aktive medvirken i udøvelsen af aktiviteten.

Hvordan beregnes tilskuddet?

 1. Der ydes tilskud i forhold til foreningernes aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år (ej fyldt 25 år). Tilskud ydes kun til de medlemmer, der er hjemmehørende i Favrskov Kommune.
 2. Der ydes tilskud pr. aktivitetsmedlem.
 3. Den beløbsramme der er til rådighed, fordeles forholdsmæssigt på følgende måde: Det afsatte beløb til formålet divideres med antal tilskudsberettigede aktivitetsmedlemmer.
 4. Tilskuddets størrelse kan ikke overstige det samlede indbetalte kontingent for de tilskudsberettigede medlemmer.

Hvordan bevilges og udbetales tilskud?

 1. Tilskud bevilges efter ansøgning 1 gang årligt.
 2. Tilskud udbetales i ét beløb 1 gang årligt.

Hvad skal indsendes?

 1. Ansøgning om aktivitetstilskud i udfyldt og underskrevet stand.
 2. Foreningens senest afsluttede årsregnskab.

Regnskab og revision:

Foreningens senest afsluttede årsregnskab, der er godkendt på generalforsamlingen, indsendes til forvaltningen sammen med ansøgningen om aktivitetstilskud. Årsregnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Modtagelse af årsregnskab er en forudsætning for at opnå aktivitetstilskud.

Forvaltningen indkalder stikprøvevis medlemslister fra foreningerne til kontrol.

Der skal ikke indsendes årsberetning.

Der henvises til regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven og Favrskov Kommunes regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven.

Godkendt i Byrådet 2. februar 2010