Du finder regelsættet til tildeling af lokaletilskud herunder. Her kan du blandt andet læse om, hvem der kan søge, hvor meget du kan få i tilskud, og hvordan du søger.

Læs mere om lokaletilskud

 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.
   
 2. Foreningen skal opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser og primært beskæftige sig med aktiviteter for børn og unge.
   
 3. Tilskud ydes til foreninger, der forudsætter deltagernes aktive medvirken i udøvelsen af aktiviteten
 1. Der ydes tilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge. Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser og Favrskov Kommunes retningslinier. Jævnfør vejledning .
   
 2. Tilskud ydes på grundlag af de faktiske driftsudgifter med max. 65% af aktivitetstimetallet x de timesatser der fremgår af den årlige budgetvejledning fra KL. Såfremt de faktiske driftsudgifter er lavere end nedennævnte beløb ydes max. 65% af de faktiske driftsudgifter.
   
 3. Hvis medlemmer over 25 år udgør mere end 10% af det samlede medlemstal, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt.
   
 4. Tilskud til lejemål kan dog nedsættes, hvis lejebeløbet ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
   
 5. Leje- og fremlejeindtægter: Ved udleje af lokaler til kommunale formål kan opkræves omkostningsdækning, som ikke skal fradrages ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag. De første 5.000 kr. af øvrige lejeindtægter fradrages ikke ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag.
 1. Tilskud bevilges efter ansøgning 1 gang årligt.
   
 2. Tilskud udbetales i ét beløb 1 gang årligt.
   
 3. Der kan søges om udbetaling af á conto beløb.
   
 4. Ansøgninger der er mangelfulde eller ikke indsendt rettidigt kan ikke forventes behandlet.
 1. Ansøgning om lokaletilskud (skema) sammen med tilhørende bilag (kopier) som dokumentation for de udgifter, der er medtaget og afholdt i kalenderåret. Bilagskopierne skal indeholde eller vedlægges fyldestgørende oplysninger om udgiftens art, hvad beløbet er anvendt til og betalingsdato. Nødvendige beløbs-specifikationer og opgørelser (eks. i form af regnestrimler) skal medsendes.
   
 2. Underskrevet revisorerklæring.

Sammen med udfyldt og underskrevet ansøgningsskema med opgørelse af lokaletilskud indsender foreningen bilag som dokumentation for udgifterne, der søges tilskud til.

Der skal vedlægges underskrevet revisorerklæring, hvor revisor erklærer, at lokaleudgifterne er afholdt af foreningen inden for det pågældende regnskabsår, og at udgifterne er betalt/forventes betalt og at det opgjorte aktivitetstimetal er sandsynligt.

Der skal ikke indsendes beretning. Der henvises til regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven og Favrskov Kommunes regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven.