Aftenskoler kan søge tilskud til undervisningen

Her kan du finde en vejledning til tilskuddet - her kan du blandt andet finde ud af, hvem der kan søge, hvor meget du kan få i tilskud, og hvordan du søger.

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind
 1. Godkendte folkeoplysende aftenskoler hjemmehørende i Favrskov Kommune.
   
 2. Aftenskolen skal opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser og primært beskæftige sig med folkeoplysende voksenundervisning. 
 1. Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
   
 2. Der kan ikke ydes tilskud til: agitation, behandling, underholdning, forkyndelse og udbredelse af overtro, samt spil, idræts- og sportskonkurrencepræget virksomhed herunder dans, bortset fra folkedans, emner om fremstilling af alkoholiske drikke eller afledte emner af ovenstående – både teoretisk og praktisk udøvelse. Dans er afgrænset således, at der ydes undervisningstilskud til almindelig dansk folkedans og ikke andre former for dans.
   
 3. Der ydes tilskud til lejede lokaler, hvor der afholdes folkeoplysende voksenundervisning, forudsat at der ikke kan anvises et kommunalt lokale i nærområdet. 

Der ydes tilskud forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler på grundlag af antallet af aftenskolens afviklede støtteberettigede deltagertimer i det senest afviklede kalenderår og i øvrigt efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Af den samlede bevilgede beløbsramme til undervisning skal den enkelte forening afsætte 10% til debatskabende aktiviteter, der ligger udover den traditionelle undervisning. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til puljens aktiviteter, men der kan opkræves deltagerbetaling. Ikke anvendte tilskud til debatskabende aktiviteter (”10%-tilskud”), skal tilbagebetales til kommunen.

Det samlede tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning må ikke overstige følgende brøkdele af aftenskolens samlede udgifter til lærer- og lederlønninger, jævnfør bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysning.

 • Almen undervisning: 1/3
 • Handicapundervisning: 7/9
 • Instrumentalundervisning: 5/7 
 • Foredrag: 1/3 (og i alt max. 1/3 af løn for 6 undervisningstimer)

Der ydes tilskud til lejede lokaler til brug for folkeoplysende voksenundervisning, som anført i folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud med 75% af de faktiske udgifter dog max. 75% af aktivitetstimetallet x de timesatser, der fremgår af den årlige budgetvejledning fra KL. 

 1. Undervisningstilskud og tilskud til debatskabende aktiviteter bevilges efter ansøgning 1 gang årligt.
   
 2. Til oplysningsforbundene, som selv ønsker at foretage lønudbetaling, udbetales tilskud i 2 rater (1.1. og 1.7.)
   
 3. Til øvrige aftenskoler hvor kommunen foretager lønudbetaling udbetales kun tilskud til debatskabende aktiviteter. Tilskud til voksenundervisning indsættes på foreningens egen konto hos kommunen. Aftenskolens andel skal af aftenskolen indbetales på den samme konto. Løn udbetales kun i det omfang, der er penge på kontoen.
   
 4. Lønudbetaling for oplysningsforbund kan ske mod betaling af beløb til omkostningsdækning.
   
 5. Tilskud til lokaler søges og udbetales efter aftale, f.eks. ved refusion af regninger. 
 1. Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i udfyldt og underskrevet stand.
   
 2. Ansøgninger, der er mangelfulde eller ikke indsendt rettidigt kan ikke forventes behandlet.