Formål

At bidrage bredt til kulturinitiativer i Favrskov Kommune for at understøtte aktiviteter og udviklingstiltag, som ikke er omfattet direkte af det kommunale budget.

Bevillingskriterier, midlerne prioriteres til:

  • Enkeltstående arrangementer
  • Lokalt forankrede arrangementer med offentlig adgang
  • Tværgående arrangementer med et bredt sigte – gerne hvor flere foreninger og/eller grupper samarbejder.

Der gives ikke tilskud til:

  • Arrangementer, som har fundet sted
  • Kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter
  • Aktiviteter og events, som foregår uden for Favrskov Kommune
  • Byfester og lignende
  • Arrangementer der har fået tilskud fra andre kommunale puljer fx landsbyrådet, markedsføringspuljen eller Kulturelt Samvirke
  • Daglig drift.

Hvem kan søge?

Som hovedregel ydes der kun støtte til grupper eller foreninger med et alment virke. Derudover kan der ydes tilskud til aktiviteter i Favrskov Kommunes kulturhuse.

Enkeltpersoner, virksomheder o. lign kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning til bevilling.

Sådan søger du

Ansøgning om bevilling skal foreligge skriftligt med oplysninger om ansøger, begrundelse for ansøgningen samt budget for den forestående aktivitet/arrangement og skal sendes til: [email protected]

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist to gange om året 1. februar og 1. september.

Indkomne ansøgninger behandles på møde i Kultur og Fritidsudvalget den efterfølgende måned, dvs. i marts og september.

Tilskudsformer

Støtte kan bevilges enten som helt eller delvist tilskud til aktiviteten/arrangementet. Der gives som udgangspunkt ikke støtte i form af en underskudsgaranti.

Udbetaling af bevilling

Udbetaling af tilskud finder som hovedregel sted, når modtageren af tilskud har gennemført aktiviteten/arrangementet.

Der skal indsendes dokumentation for afholdte udgifter fx form af regnskab.

Vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 07. november 2017