I Favrskov Kommune er produktionen af vedvarende energi i rivende udvikling.

Det er blandt andet de fire biogasanlæg i kommunen, der bidrager til at mindske brugen af fossile brændsler, herunder naturgas. Landmændene i kommunen har udvist stor interesse for at afsætte mere husdyrgødning til anlæggene, hvilket bidrager til den løbende udvikling af biogasanlæggenes kapacitet.

Når landmændene leverer husdyrgødning til anlæggene, bliver det afgasset for at producere biogas. Den afgassede gylle er renset for den klimabelastende drivhusgas, som derfor ikke bliver afgivet, når gødningen spredes på markerne. Biogasproduktionen har dermed en dobbelt klimagevinst, da den både er med til at erstatte den fossile naturgas og mindsker landbrugets udledning af drivhusgasser.

Landmændene i Favrskov Kommune producerer årligt omkring 600.000 tons husdyrgødning. Heraf bliver 45,4 % kørt til ét af de fire biogasanlæg i kommunen: 

  • Frijsenborg Biogas
  • Thorsø Miljø- og Biogasanlæg Amba
  • O.L. Biogas
  • Rønge Biogas

Overskudsvarmen fra anlæggene anvendes mest muligt i de interne processer på anlæggene. Med nytænkning og løbende tiltag har det været muligt at udnytte overskudsvarmen endnu mere. Her er samarbejdet mellem Thorsø Miljø- og Biogasanlæg og Thorsø Fjernvarme et godt eksempel. Ved hjælp af en varmepumpe skal overskudsvarmen føres til Thorsø by og dermed nedbringes fjernvarmeværkets udledning, og overskudsvarmen fra biogasanlægget bliver anvendt til opvarmning af boliger og erhverv i Thorsø.

Fakta: 

  • Ved udvidelse af et biogasanlæg bliver mange forhold undersøgt, inden projektet får tilladelse fra kommunen. Det drejer sig både om lugt- og støjgener for de omkringliggende beboere og eventuelle indvirkninger på miljøet.
     
  • Husdyrgødning (gødning fra kvæg, svin og høns) leveres til biogasanlæggene, hvor det bliver afgasset. Gassen forædles til naturgas-kvalitet og sendes ud i gasnettet, hvor den blandt andet omdannes til el og varme Den afgassede gødning kommer tilbage til landmanden, og fordi den er renset for metan, er den mere klimavenlig end traditionel husdyrgødning. Desuden er en stor del af lugtgenerne også mindsket.

Forbehold:

Som ved så mange andre produktioner er der også udfordringer forbundet med produktionen af biogas. På anlæggene bliver der brugt en mindre del energiafgrøder, blandt andet majs, roer og græs, som ikke er helt så klimavenlige som husdyrgødningen. Mængden af energiafgrøder er dog aftagende, og anlæggene er ved lov begrænset til kun at bruge 12 % energiafgrøder i produktionen.

En anden udfordring kan være lugtgener forbundet med husdyrgødning, men også her er der ved lov vedtaget en række krav, der skal minimere generne for beboere i området. Alle anlæg er for eksempel udstyret med biofiltre, der minimerer lugten, men man er som borger altid velkommen til at deltage i høringer vedrørende udvidelser af anlæggene, hvis man har spørgsmål eller kommentarer.

Kontakt

Natur og Miljø

Team Virksomheder

Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10

virksomheder@favrskov.dk