I Favrskov Kommune er produktionen af vedvarende energi i rivende udvikling.

Det er blandt andet de fire biogasanlæg i kommunen, der bidrager til at mindske brugen af fossile brændsler, herunder naturgas. Landmændene i kommunen har udvist stor interesse for at afsætte husdyrgødning til biogasanlæggene, hvilket bidrager til den løbende udbygning af anlæggenes kapacitet.

Mere end halvdelen af den producerede husdyrgødning i Favrskov Kommune bliver kørt til et af de fire biogasanlæg i kommunen:

 • Frijsenborg Biogas
 • Thorsø Miljø- og Biogasanlæg Amba
 • O.L. Biogas
 • Rønge Biogas

Når landmændene leverer husdyrgødning til biogasanlæggene, bliver det sammen med organiske bi- og restprodukter fra industrien, halm, energiafgrøder og evt. organisk husholdningsaffald anvendt til produktion af biogas, som primært består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2).

Efter produktion af biogas bliver den afgassede biomasse leveret tilbage til landmanden og planteavlere, hvor den bliver udspredt som gødning på marker. Afgasset biomasse afgiver kun begrænsede mængder drivhusgasser (metan og kuldioxid). Desuden har den afgassede biomasse en bedre gødningsværdi end ubehandlet husdyrgødning og afgiver mindre lugt end ubehandlet husdyrgødning. Derfor bidrager produktionen af biogas positivt i forhold til klimaet, da den fortrænger fossile brændsler.

Den producerede biogas anvendes direkte til produktion af el og varme eller opgraderes til naturgas-kvalitet, det vil sige, at den renses for kuldioxid og ledes til naturgasnettet. 

Eventuel overskudsvarme fra anlæggene anvendes så vidt muligt til de interne processer på anlæggene

Med nytænkning, samarbejde og løbende tiltag er det muligt at udnytte overskudsvarmen til opvarmning af boliger. Her er samarbejdet mellem Thorsø Miljø- og Biogasanlæg og Thorsø Fjernvarme et godt eksempel. Ved hjælp af en varmepumpe anvendes overskudsvarmen fra biogasanlægget således til opvarmning af boliger og erhvervsbygninger i Thorsø. Thorsø Fjernvarme reducerer herved deres forbrug af fossile brændsler og nedbringer varmeværkets udledning af drivhusgasser.

Fakta

 • Ved etablering og udvidelse af et biogasanlæg bliver mange forhold grundigt undersøgt, inden projektet får tilladelse fra kommunen. Det drejer sig blandt andet om lugt, trafik- og støjgener for de omkringliggende beboere og om andre indvirkninger på miljøet.
 • Husdyrgødning (gødning fra kvæg, svin, fjerkræ) leveres til biogasanlæggene, hvor det bliver anvendt til produktion af biogas.
 • For at øge biogasudbyttet anvendes organiske bi- og restprodukter fra industrien, energiafgrøder, halm, græs og evt. kildesorteret organisk husholdningsaffald sammen med husdyrgødningen i biogasprocessen.
 • Den afgassede biomasse bringes tilbage til landmanden og planteavlere som gødning. Afgasset biomasse har større gødningsværdi og afgiver mindre lugt end ubehandlet husdyrgødning.
 • Biogassen anvendes direkte eller opgraderes til naturgaskvalitet og ledes ud på naturgasnettet.
 • Biogasproduktion (afgasning) af husdyrgødning reducerer udslippet af metan fra husdyrgødning i landbruget og producerer en vedvarende energi gas (VE-gas), der kan erstatte fossil naturgas. Produktion af biogas leverer dermed reduktioner af drivhusgasudledning.
 • Lugtemissioner fra biogasanlæggene reduceres via luftrensning (oftest biofiltre).

Kontakt

Natur og Miljø

Team Virksomheder

Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10

[email protected]