1.  Alment

I henhold til Vejloven (retsinformation.dk) § 62 har kommunen pligt til 

 • at sørge for snerydning,
 • at træffe foranstaltning mod glat føre og
 • at sørge for renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, skal

 • snerydde,
 • glatførebekæmpe og
 • renholde fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i Privatvejsloven (retsinformation.dk) bestemt, at visse private fællesveje

 • skal ryddes for sne,
 • glatførebekæmpes og
 • renholdes af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger vejens og 
stiens betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B.

Oversigtskort med oplysninger om kommuneveje og -stiers vinterklasse kan ses på Favrskov kommunes kort under Vintertjeneste.

2. Kommunens pligter - Kommuneveje og offentlige stier mv. som administreres af kommunalbestyrelsen

Snerydningen og bekæmpelse af glatføre samt renholdelse på kommuneveje og offentlige stier tilrettelægges, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler, der er forhandlet med politiet.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge. 

I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

Kommunens vinterberedskab er aktivt i perioden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige vejrforhold gør det nødvendigt med en længere beredskabsperiode. 

Som udgangspunkt er der beredskab på klasse I veje fra 15. oktober til 15. april, mens beredskabet forløber fra 1. november til 15. april på de resterende vej- og stiklasser.

2.1 Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B.

Indsatsen er tilrettelagt, så rydning på de mest betydende veje foretages først. Rydning på klasse I og klasse II veje vil så vidt muligt blive opretholdt i mindst to spor.

Mindre vigtige veje ryddes i første omgang kun i et spor med eventuelle vigepladser. Udvidelse til to spor vil først kunne ske, når alle øvrige nødvendige rydningsarbejder er tilendebragt og der derefter måtte være materiel og arbejdskraft til rådighed.

Der vil i videst muligt omfang blive foretaget snerydning ved buslommer samtidigt med det gennemgående spor. Kommunale parkeringspladser og rastepladser vil blive ryddet i den rækkefølge, deres betydning og benyttelse berettiger til.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, medmindre det er af afgørende betydning for færdsels afvikling.

Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side, inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller i almindelighed ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, så trafikanter i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til beredskab.

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at udføre snerydning, det gælder veje i vinterklasse 5 og stier vinterklasse 3. De konkrete veje og stier fremgår af Favrskov Kommunes kort over vinterklasser: Her salter og rydder kommunen | Favrskov.dk

2.2 Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B.

Glatførebekæmpelsen er tilrettelagt, så de mest betydende veje saltes først.

Glatførebekæmpelsen af kommunale parkeringspladser, rastepladser og lignende iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse.

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, så trafikanter i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse, det gælder veje i vinterklasse 5 og stier vinterklasse 3. De konkrete veje og stier fremgår af Favrskov Kommunes kort over vinterklasser: Her salter og rydder kommunen | Favrskov.dk

2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer, stier og fortove foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. 

Renholdelsen iværksættes som angivet i punkt 7, Bilag D – Servicemål for renholdelse.

På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Parkerings- og rastepladser og lignende i landzone indgår dog også i ovennævnte plan.

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at renholde, det gælder veje i vinterklasse 5 og stier vinterklasse 3. Flere vinterklasse 3 stier i byområder ukrudtbekæmpes.

De konkrete veje og stier fremgår af Favrskov Kommunes kort over vinterklasser: Her salter og rydder kommunen | Favrskov.dk

Hvor kommunen har bestemt, at private fællesveje skal administreres efter byreglerne i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (retsinformation.dk) indgår kommuneveje i disse nærmere afgrænsede områder i landzone ligeledes i kommunens plan for renholdelse.

3. Grundejerens pligter - Offentlige fortove og stier mv. som administreres af kommunalbestyrelse

Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af  kommunalbestyrelsen, skal:

 • • snerydde,
 • • glatførebekæmpe og
 • • renholde fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.

Se vejstatus på dette kort: CVF - vis på kort (vd.dk)

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.  Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke omfattet af pligten.

Nævnte pligt kan højst omfatte 10 meter af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest 
ejendommen målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, 
hvis:

 • arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen fra en offentlig vej  under samme vejmyndighed (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
 • ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang.

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned fra tage på vej 
eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig afspærring.

3.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald. Grundejeren har altid pligt til at rydde:

 • trapper fra fortov til ejendom
 • pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til  trafikregulering i færdselsarealet.

Snerydning udføres ved at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen.

Snebunker må ikke placeres ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter, ved busstop eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet grundejeren skal holde disse steder passable.

3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden.

3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren har pligt til at:

 • fjerne ukrudt og lignende,
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejere har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde.

4. Grundejerens pligter – private fællesveje

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned fra tage på vej 
eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig afspærring.

4.1 Private fællesveje og stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lignende. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

I byzone mv.:
Kommunen har bestemt at grundejere, hvis ejendom grænser til privat fællesvej eller –sti 
skal:

 • snerydde,
 • glatførebekæmpe og
 • renholde færdselsarealet, i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.

Se vejstatus på dette kort: CVF - vis på kort (vd.dk)

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtede grundejere, jf. privatvejslovens § 44, og omfatter kun ejere af ejendomme beliggende i byzone eller sommerhusområder.

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejerne har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved:

 • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald og
 • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal eller uden for.

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest 
efter førets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper til deres ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

Renholdelse

Grundejeren har pligt til at:

 • fjerne ukrudt
 • feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at der renholdes på hele færdselsarealet
 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter mv.

Tilsynet, med at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af  kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.

Affald eller genstande, der 

 • kan være til ulempe for færdslen eller
 • er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

Dette regulativ træder i kraft den 1. maj 2022 og erstatter hidtil gældende regulativ af 24. april 2018

Bilag A - Vintervejklasser, vejtyper, servicemål og metoder

Kørebaner

Vejklasse Vintervejklasse Vejtype Servicemål/metode

Gennemfartsveje

Klasse 1

Omfatter veje, som udgør 
det trafikale bindeled 
inden for regionen og 
kommunen.
Eksempelvis:
 • Overordnede veje
 • Større indfalds- og 
 • omfartsveje
 • Stærkt trafikerede 
 • veje

Saltning og snerydning udføres, så kørebaner tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. 
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
   
Fordelingsveje

Klasse 2

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene.
Eksempelvis:

 • Veje med kollektiv trafik
 • Veje mellem bysamfund
 • Fordelingsveje i industri- og boligområder

Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 4.00 og kl. 20.00

Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm eller kraftigt isslag, udføres saltning og snerydning hele døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.
Lokalveje

Klasse 3

Omfatter fordelingsveje, lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.
Eksempelvis:
 • Fordelingsveje i bolig- og industriområder
 • Veje på landet
 • Øvrige P pladser og lignende

Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 4.00 og kl. 20.00 mandag til fredag.
Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm eller kraftigt isslag, kan saltning og snerydning udføres hele døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.
Boligveje

Klasse 4

Omfatter primært mindre boligveje

Indsats kan igangsættes, når opgaverne på klasse I, II og III veje tillader det. Derudover saltes og sneryddes kun frem til kl. 20.00.

Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis.

Øvrige veje

Klasse 5

Jordveje og offentlige grusveje.
Eksempelvis:
 • Grusveje uden husstande
 • Grusveje gennem skovområder
Glatførebekæmpes ikke.
Snerydning foretages ikke.

 

For kommunens placering af de enkelte veje i ovennævnte klassifikation henvises til oversigtskort. 

Vejstrækninger, hvor der ikke ryddes eller glatførebekæmpes (vinterklasse 5), fremgår af oversigtskort.

Oversigtskort med oplysninger om kommuneveje og -stiers vinterklasse kan ses på Favrskov Kommunes kort over vinterklasser: Her salter og rydder kommunen | Favrskov.dk
 

Bilag B
Vinterstiklasser, stityper, servicemål og metoder

Stiklasse Vinter-klasse Stitype Servicemål/metode
Lokale stier

Klasse 2

Omfatter klassificerede stier og fortove

Saltning og snerydning udføres, så stier og gangarealer tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener mellem kl. 04.00 og kl. 20.00.
Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm eller kraftigt isslag, udføres saltning og snerydning hele døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre
 • Snerydning igangsættes efter behov således, at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Fodgængerovergange og busstoppesteder ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.

Øvrige stier

Klasse 3

Omfatter rekreative stier og grusstier.

Stier som er vurderet uhensigtsmæssige at glatførebekæmpe, snerydde og renholde.

Glatførebekæmpes ikke

Sneryddes ikke

Bilag C - Kommunens vinterberedskab

Vinterberedskabet er aktivt i perioden fra 15. oktober til 15. april og består af overvågning af vejrsituationen samt styring af indsatsen under glatførebekæmpelse og snerydning.

Favrskov Kommune har fire vintervagter, som skiftes til at have vagten en uge ad gangen.

Overvågningen består i, at der døgnet rundt holdes øje med vejrsituationen. Favrskov Kommune anvender Vinterman og Vejvejr til overvågning af veje og vejr. 

Vintervagten har adgang til en række fysiske målestationer placeret rundt om i kommunen. Derudover har kommunen adgang til nabokommunernes målestationer.

Når Vejdirektoratet kalder ud til glatførebekæmpelse eller snerydning på statsvejene i  Østjylland, tilgår der vintervagten i Favrskov Kommune en besked, som denne forholder sig til og beslutter, om der skal iværksættes tiltag på kommuneveje og -stier i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune iværksætter præventiv saltning (primært på klasse 1 veje), når der er risiko for, at vejtemperaturen kommer ned under 0 grader celsius.

Bilag D - Servicemål for renholdelse

Vejklasse Renholdelsesklasse Vejtype Metode Udførelse
Trafikveje 1 Veje og pladser med betydning for afvikling af trafikken Fejning foretages med feje/suge maskine 5 gange årligt
Lokalveje 2 Veje og pladser med mindre betydning for afvikling af trafikken Fejning foretages med feje/suge maskine 2 gange årligt
Stier 3 Vinterklasse 2 stier Fejning foretages med fejemaskine 5 gange årligt
Fortove 4 Fortove som Favrskov Kommune er 
forpligtiget til at renholde
Fejning foretages med fejemaskine 5 gange årligt

 

Udover fejning foretages ukrudtsbekæmpelse på fortove, som Favrskov Kommune er forpligtiget til at renholde. Ukrudtsbekæmpelse foretages 5 gange årligt