Daglig leder til Børnehuset Skovvang

1. Indledning

Til  Børnehuset Skovvang søges en daglig leder med tiltrædelse den 1. august 2024

 • Vil du være med til at tegne fremtidens dagtilbud i Favrskov Kommune?
 • Evner du at få følgeskab og formidle?
 • Vil du være med til etablere læringsmiljøer for børn og voksne?
 • Har du en stærk pædagogisk og ledelsesmæssig profil og et solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel for børnene?
 • Kan du lede processer og gå forrest i at skabe udvikling og motivation for medarbejderne?
 • Ser du forældre som de bedste samarbejdspartnere i udviklingen af dine dagtilbud?
 • Brænder du for bevægelse, natur og udeliv?
 • Og er du generelt god til at gå nye veje i opgaveløsningen?

Så er du måske vores nye daglige leder!

2. Dagtilbud

Dagtilbud er organiseret under Børn og Kultur og opdelt i syv områder hvor hvert område har sin egen leder. Dagplejen er organiseret som en selvstændig enhed, ligeledes med egen leder. 

Alle dagtilbud arbejder ud fra Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik, som du kan læse mere om her. 

Derudover arbejdes der i dagtilbuddene med brugen af SMTTE, AL , RARRT og LP-modellen som pædagogiske redskaber. 

3.1 Børnehuset Skovvang

Børnehuset Skovvang er en del af dagtilbudsområdet Thorsø/Ulstrup-Hammel N/V, der består af fem enheder: Ulstrup Børnehus, Thorsø Børnehus, Naturbørnehaven Bakkegården i Thorsø, DII Trekløveren og Børnehuset Skovvang. 

Personalegruppen består af 9 medarbejdere, her er 2/3 pædagoger, og 1/3 pædagogiske assistenter, medhjælpere og studerende.

I området er der tilkoblet to ressourcepædagoger, som du vil indgå i et tæt samarbejde med, både som sparringspartner om den pædagogiske praksis, i forbindelse med skabelse/udvikling af læringsmiljøer, som støtte på enkelte børn og i samarbejdsprocesser i institutionen.

Sammen med ressource-pædagogerne er vi særligt optaget af at skabe inkluderende børnefællesskaber med fokus på udvikling og trivsel i et børneperspektiv. Igennem vores indsatser arbejdes der målrettet med at implementere målene for ’Stærke dagtilbud og styrkede pædagogiske læreplaner’, tidlig opsporing og tidlig indsats. Derudover samarbejder vi med PPR, hvor der er tilknyttet fysioterapeuter, tale-høre-lærer og psykolog, som du kommer til at have et dagligt samarbejde med.

3.2 Inklusionsopgaven

’Inklusion er for alle og med alle’ - dette princip er bærende i vores opfattelse af kerneopgaven og for, hvordan inklusion er en del af vores praksis. Inklusion handler om, at alle børn bliver anerkendt for dem, de er, at de trives og føler sig som en aktiv del af fællesskabet.

Vi har fokus på fællesskabets potentialer, at børn lærer af hinanden, og at alle børn kan bidrage til fællesskabet uanset deres forudsætninger for deltagelse.

Personalet er fleksibelt og tilpasser aktiviteter og grupper ud fra den aktuelle børnegruppe. Vi tilrettelægger fælleskaber, så alle får de bedste betingelser for at deltage.

Vi arbejder med inklusion ud fra børnesyn, nærmeste udviklingszone, relationer/venskaber og overgange/sammenhænge fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole, hvor vi har et tæt samarbejde med dagplejen og skolen.

Vi tilbyder:

 • Læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring.
 • Velfungerende pædagogiske praksisser, hvor tidlig indsats, legen, udeliv, inklusion, sprog og motorik danner fundamentet for det pædagogiske arbejde.
 • Medarbejdere med høj faglighed, og stort fokus på børneperspektiv.
 • Medarbejdere, der er optaget af den styrkede pædagogiske læreplan, etablering af læringsmiljøer, pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling.
 • Aktive, ressourcestærke og engagerede forældre.
 • Godt tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen om kerneopgaven.
 • To meget kompetente og fagligt stærke ressourcepædagoger i vores område.
 • Forpligtende samarbejde med dagpleje og skole.
 • En lederstilling med børnetid og ledelsestid.

3.3 Lederteamet

Lederteamet består af fire daglige ledere og en områdeleder. Vi er et ambitiøs lederteam, der loyalt bakker op om fælles beslutninger. Vi prioriterer at støtte og hjælpe hinanden, være åbne og ærlige og turde bede om hjælp. Vi samarbejder om at skabe gode dagtilbud med fælles værdier og mål, der omsættes med respekt for forskelligheden i vores seks dagtilbud.

Der arbejdes ud fra et fælles fagligt og strategisk fundament. Samarbejdet i vores lederteam er kendetegnende ved et stort engagement og høj lederkvalitet i opgaveløsningen. Lederteamet indgår i et tæt samarbejde med skolerne om at være et tilbud af højeste kvalitet for områdets børn og familier. Lederteamet udviser troværdighed og loyalitet for de løbende politiske tiltag i Favrskov Kommune, og vi ser de muligheder, der ligger i fortløbende forandringsprocesser.

Som medlem i lederteamet skal du derfor:

 • Have interesse for og lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde og proaktivt arbejde med fælles opgaver.
 • Bidrage aktivt til videreudvikling af børnehuset Skovvang, inden for de eksisterende rammer og aftaler.
 • Inspirere og udfordre os i den ledelsesfaglige dialog om det pædagogiske arbejde.
 • Omsætte fælles beslutninger i egne dagtilbud.
 • Udvise loyalitet over for ledelsesmæssige beslutninger samtidig med, at du har frihedsgrader og råderum i dine egne dagtilbud.
 • Arbejde systematisk og komme i mål.

4. Hovedopgaver

Som daglig leder skal du varetage den daglige og pædagogiske ledelse af Børnehuset Skovvang
Du får ansvaret for:
•    Den daglige drift 
•    Personaleledelse
•    Samarbejde med forældre
•    Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Du bliver en central aktør i klyngesamarbejde med Skovvangskolen i Hammel om øget inklusion og den nye styrkede læreplan herunder evalueringskulturen og skabelsen af en fælles læringsforståelse hos medarbejderne.

Til dine administrative opgaver hører eksempelvis varetagelse af mødeplan, deltagelse i lederteammøder hver anden uge, netværksmøder med PPR, klynge samarbejdsmøder med skolen, forældresamtaler efter behov, afholdelse af årlige MUS-samtaler og personalemøder cirka hver måned m.m.

5. Referenceforhold

Du refererer til områdelederen for Thorsø/Ulstrup- Hammel N/V Tommy Jørgensen

6. Forventninger

Vi forventer, at du:

 • Har lyst til at indgå i et lederteam, der tager udgangspunkt i de overordnede mål og værdier for børneområdet, og som sammen kan se de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af Stærkere Dagtilbud.
 • Kvalitetssikre og udvikler kvaliteter ved brug af parameter fra Iters og Ecers 
 • Er åben for at indgå i løbende forandringsprocesser og kan sætte processer i gang og følge dem til dørs.
 • Kan udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis i mange forskellige sammenhænge.
 • Tager aktivt del i medarbejdernes trivsel og forebygger sygefravær.
 • Er loyal i din praktiske udmøntning af politiske og forvaltningsmæssige beslutninger.
 • Indgår i samarbejdet om den inklusionsfremmende indsats.
 • Kan være medskaber af et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og trivsel er omdrejningspunktet.
 • Arbejder struktureret og kan håndtere udfordringer på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • Kan uddelegere ansvar og opgaver på en konstruktiv og motiverende måde.
 • Er loyal over for opgaven og tænker institutionen ind i hele området.
 • Ser lyst på livet, har en smittende humor og byder ind med positiv energi.

7. Kompetencer

Vi forventer, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Har et godt fagligt fundament i form af en relevant pædagogisk grunduddannelse. 
 • Har eller ønsker at begynde på en lederuddannelse.
 • Er god til at bevare overblikket og tænker visionært. Er vant til at søge informationer og træffe hurtige dagligdags beslutninger. 
 • Er åben, udadvendt og tillidsfuld.
 • Er god til at formidle - både mundtligt og skriftligt.
 • Søger indflydelse og giver din mening til kende.
 • Arbejder anerkendende med engagement og omsorg for børn og voksne.

8. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med tjeneste i Børnehuset Skovvang.

Aflønningen sker ifølge gældende overenskomst og forhåndsaftaler med BUPL.

9. Ansættelsesprocedure

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du især vil have fokus på i din ledelse. Eksempelvis pædagogisk retning, ledelsesmæssige værdier, forældresamarbejde eller spændende ideer og tiltag, som netop du kan bidrage med til området.

Ansøgningsfristen er 26. maj 2024

Første samtale er 6. juni og 2. samtale foregår 12. juni 2024

Mellem 1. og 2. samtale udarbejdes der en personprofil. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes 01. august 2024

Ansættelsesudvalget består af:

 • Camilla Moldt – dagtilbudschef (deltager i 2. samtale)
 • Tommy Jørgensen – områdeleder
 • Jane Stampe Christensen – daglig leder
 • Kåre Nybro - medarbejder
 • Birgitte Koch - medarbejder
 • Jeppe S. Smidt Forældrebestyrelsens medlem

Ved 2. samtalerunde deltager desuden rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen.

10. Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du besøge Børnehuset Skovvang, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Tommy Jørgensen på tlf. 23 49 03 74 eller [email protected]