1. Indledning

Til Thorsø Børnehus og Børnehuset Trekløveren søges en daglig leder med tiltrædelse 1. marts 2024 eller snarest derefter. 

 • Vil du være med til at tegne fremtidens dagtilbud i Favrskov Kommune?
 • Evner du at få følgeskab og formidle?
 • Vil du være med til at etablere læringsmiljøer for børn og voksne?
 • Har du en stærk pædagogisk og ledelsesmæssig profil og et solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel for børnene?
 • Kan du lede processer og gå forrest i at skabe udvikling og motivation for medarbejderne?
 • Ser du forældre som de bedste samarbejdspartnere i udviklingen af jeres dagtilbud?
 • Og er du generelt god til at gå nye veje i opgaveløsningen?

Så er du måske vores nye daglige leder!

2. Favrskov Kommune

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk 

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

4. Dagtilbud

Dagtilbud er organiseret under Børn og Kultur og opdelt i syv områder, hvor hvert område har sin egen leder. Dagplejen er organiseret som en selvstændig enhed, ligeledes med egen leder. 

Alle dagtilbud arbejder ud fra Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik, som du kan læse mere om her. Derudover arbejdes der i dagtilbuddene med brugen af ITERS og ECERS, SMTTE, AL og LP-modellen som pædagogiske redskaber. 

4.1 Thorsø Børnehus og Børnehuset Trekløveren

Dagtilbudsområdet Thorsø/Ulstrup-Hammel N/V består af fem enheder: Ulstrup Børnehus, Thorsø Børnehus, Naturbørnehaven Bakkegården, Børnehuset Trekløveren og Børnehuset Skovvang. 

Personalegruppen i Thorsø Børnehus består af ni medarbejdere, her er 2/3 pædagoger, og 1/3 PAU, medhjælpere og studerende. Personalegruppen i Børnehuset Trekløveren består af syv medarbejdere, her er 2/3 pædagoger, og 1/3 PAU, medhjælpere og studerende.

I området er der tilkoblet to ressourcepædagoger, som du vil indgå i et tæt samarbejde med - som sparringspartner om den pædagogiske praksis, i forbindelse med skabelse/udvikling af læringsmiljøer, som støtte på enkelte børn og i samarbejdsprocesser i institutionen.

Sammen med ressourcepædagogerne er vi særligt optagede af at skabe inkluderende børnefællesskaber med fokus på udvikling og trivsel i et børneperspektiv. Igennem vores indsatser arbejdes der målrettet med at implementere målene for ’Stærke dagtilbud og styrkede pædagogiske læreplaner’, tidlig opsporing og tidlig indsats. Derudover samarbejder vi med PPR, hvor der er tilknyttet fysioterapeuter, tale-høre-lærer og psykolog, som du kommer til at have et dagligt samarbejde med.

4.2 Inklusionsopgaven

’Inklusion er for alle og med alle’ - dette princip er bærende i vores opfattelse af kerneopgaven og for, hvordan inklusion er en del af vores praksis. Inklusion handler om, at alle børn bliver anerkendt for dem, de er, at de trives og føler sig som en aktiv del af fællesskabet.

Vi har fokus på fællesskabets potentialer, at børn lærer af hinanden, og at alle børn kan bidrage til fællesskabet, uanset deres forudsætninger for deltagelse.

Personalet er fleksibelt og tilpasser aktiviteter og grupper ud fra den aktuelle børnegruppe. Vi tilrettelægger fællesskaber, så alle får de bedste betingelser for at deltage.

Vi arbejder med inklusion ud fra børnesyn, nærmeste udviklingszone, relationer/venskaber og overgange/sammenhænge fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole, hvor vi har et tæt samarbejde med dagplejen og skolerne.

Vi tilbyder:

 • læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring.
 • velfungerende pædagogiske praksisser, hvor tidlig indsats, legen, udeliv, inklusion, sprog og motorik danner fundamentet for det pædagogiske arbejde.
 • medarbejdere med høj faglighed og stort fokus på børneperspektiv.
 • medarbejdere, der er optagede af den styrkede pædagogiske læreplan, etablering af læringsmiljøer, pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling.
 • aktive, ressourcestærke og engagerede forældre.
 • et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen om kerneopgaven.
 • to meget kompetente og fagligt stærke ressourcepædagoger i vores område.
 • et forpligtende samarbejde med dagpleje og skole.
 • en lederstilling med børnetid og ledelsestid.

4.3 Lederteamet

Lederteamet består af fire daglige ledere og en områdeleder. Vi er et ambitiøs lederteam, der loyalt bakker op om fælles beslutninger. Vi prioriterer at støtte og hjælpe hinanden, være åbne og turde bede om hjælp og sparring. Vi samarbejder om at skabe gode dagtilbud med fælles værdier og mål, der omsættes med respekt for forskelligheden i vores fem enheder. 

Der arbejdes ud fra et fælles fagligt og strategisk fundament. Samarbejdet i vores lederteam er kendetegnende ved et stort engagement og høj lederkvalitet i opgaveløsningen. Lederteamet indgår i et tæt samarbejde med skolerne om at være et tilbud af højeste kvalitet for områdets børn og familier. Lederteamet udviser troværdighed og loyalitet for de løbende politiske tiltag i Favrskov Kommune, og vi ser de muligheder, der ligger i fortløbende forandringsprocesser.

Som medlem i lederteamet skal du derfor:

 • have interesse for og lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde og proaktivt arbejde med fælles opgaver.
 • bidrage aktivt til videreudvikling af Thorsø Børnehus og Børnehuset Trekløveren inden for de eksisterende rammer og aftaler.
 • inspirere og udfordre os i den ledelsesfaglige dialog om det pædagogiske arbejde.
 • omsætte fælles beslutninger i egne dagtilbud.
 • udvise loyalitet over for ledelsesmæssige beslutninger samtidig med, at du har frihedsgrader og råderum i dine egne dagtilbud.
 • arbejde systematisk og komme i mål.

5. Hovedopgaver

Som daglig leder skal du varetage den daglige og pædagogiske ledelse af Thorsø Børnehus og Børnehuset Trekløveren.

Du får ansvaret for:

 • Den daglige drift og faglige ledelse
 • Personaleledelse
 • Samarbejde med forældre
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Du bliver en central aktør i klyngesamarbejde med Skovvangskolen omkring øget inklusion og den nye styrkede læreplan, herunder evalueringskulturen og skabelsen af en fælles læringsforståelse hos medarbejderne.

Til dine administrative opgaver hører eksempelvis varetagelse af mødeplan, deltagelse i lederteammøder hver anden uge, netværksmøder med PPR, klynge-samarbejdsmøder med skoler, forældresamtaler efter behov, afholdelse af årlige MUS-samtaler og personalemøder cirka hver måned m.m.

6. Referenceforhold

Du refererer til områdelederen for Thorsø/Ulstrup- Hammel N/V Tommy Jørgensen.

7. Forventninger

Vi forventer, at du:

 • har lyst til at indgå i et lederteam, der tager udgangspunkt i de overordnede mål og værdier for børneområdet, og som sammen kan se de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af Stærkere Dagtilbud.
 • kvalitetssikrer og udvikler kvaliteter ved brug af parameter fra ITERS og ECERS. 
 • er åben for at indgå i løbende forandringsprocesser og kan sætte processer i gang og følge dem til dørs.
 • kan udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis i mange forskellige sammenhænge.
 • tager aktivt del i medarbejdernes trivsel og forebygger sygefravær.
 • er loyal i din praktiske udmøntning af politiske og forvaltningsmæssige beslutninger.
 • indgår i samarbejdet om den inklusionsfremmende indsats.
 • kan være medskaber af et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og trivsel er omdrejningspunktet.
 • arbejder struktureret og kan håndtere udfordringer på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • kan uddelegere ansvar og opgaver på en konstruktiv og motiverende måde.
 • er loyal over for opgaven og tænker institutionen ind i hele området.
 • ser lyst på livet, har en smittende humor og byder ind med positiv energi.

8. Kompetencer

Vi forventer, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Et godt fagligt fundament i form af en relevant pædagogisk grunduddannelse. Har eller ønsker at begynde på en lederuddannelse.
 • Er god til at bevare overblikket og tænker visionært. Er vant til at søge informationer og træffe hurtige beslutninger i dagligdagen. 
 • Er åben, udadvendt og tillidsfuld.
 • Er god til at formidle - både mundtligt og skriftligt.
 • Søger indflydelse og giver din mening til kende.
 • Arbejder anerkendende med engagement og omsorg for børn og voksne.

9. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med tjeneste i Thorsø Børnehus og Børnehuset Trekløveren. 

Aflønningen sker ifølge gældende overenskomst og forhåndsaftaler med BUPL.

10. Ansættelsesprocedure

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du især vil have fokus på i din ledelse. Eksempelvis pædagogisk retning, ledelsesmæssige værdier, forældresamarbejde eller spændende ideer og tiltag, som netop du kan bidrage med til området.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2024.

Første samtale er 5. marts 2024 og 2. samtale foregår 21. marts 2024.

Mellem 1. og 2. samtale udarbejdes der en personprofil. Tilbagemelding på personprofilen foregår 18. marts 2024.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, der gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes 1. maj 2024.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Camilla Moldt, dagtilbudschef (deltager i 2. samtale)
 • Tommy Jørgensen, områdeleder
 • Jane Lohmann Sørensen, daglig leder
 • To medarbejderrepræsentanter
 • To medlemmer fra forældrebestyrelsen

Ved 2. samtalerunde deltager desuden rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen.

11. Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Tommy Jørgensen på 23 49 03 74 eller tjo@favrskov.dk Du er også meget velkommen til at kontakte Tommy Jørgensen for et besøg i Børnehuset Thorsø og Børnehuset Trekløveren og få en uddybende snak om stillingen.