Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderings-pligt for fjernvarmeforsyning af LP 409 i Lading

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk eller naturmæssigt.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men betyder kun, at bygherren ikke skal udarbejde og fremlægge en miljøkonsekvensrapport til VVM-myndigheden. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige øvrige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1. Ansøgning om screening

Bilag 2. Ansøgningsskema med ansøgers oplysninger og myndighedsvurdering

 

Afgørelse
15.
feb.
2024
14.
mar.
2024
8471 Sabro
Virksomheder