Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027 for Bjerre skov og Haslund skov

Favrskov Kommune offentliggør hermed Natura 2000-handleplan for planperioden 2022-2027. Natura 2000-handleplanen er gældende for et Natura 2000-område der ligger delvist i Favrskov Kommune: Natura 2000 område nr. 229.

Baggrund for handleplanen

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 næste generation af de statslige Natura 2000-planer for perioden 2022-2027, der i denne planperiode også dækker de fredskovspligtige arealer. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-planerne er gældende for samtlige 257 Natura 2000-områder i Danmark, hvoraf et enkelt område ligger delvist i Favrskov Kommune. Planerne indeholder langsigtede målsætninger for naturtilstanden med indsatser der skal gennemføres i planperioden. Den nationale prioritering i denne planperiode er indsatser med fokus på mere naturlige processer, naturens robusthed, sikre og forbedre tilstande af den eksisterende natur med særlig fokus på særligt truede arter samt bekæmpelse af invasive arter.

I forlængelse af de statslige Natura 2000-planer har Favrskov Kommune, i samarbejde med Randers Kommune der har del i Natura 2000-området, udarbejdet en Natura 2000-handleplan, gældende for Natura 2000-området. Da en stor del af Natura 2000-området indeholder fredskov, er Miljøstyrelsens skovhandleplan sammenskrevet med den kommunale handleplan.

Favrskov Kommune er ansvarlig myndighed for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2027 på de kommunale og privatejede Natura 2000-arealer inden for kommunegrænsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2033 på de skovbevoksede fredskovspligtige Natura 2000-arealer. Offentlige lodsejere er ansvarlige på egne Natura 2000-arealer.

Handleplanen indeholder en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående planperiode (2016-2021), de forventede initiativer som myndigheden vil tage for at gennemføre Natura 2000-handleplanen, en prioritering af myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden samt en oversigt over fordelingen af indsatsen mellem ansvarlige myndigheder.

Offentliggørelse af de endelige planer og hvidbog

Udover den endelig handleplan offentliggøres også handleplanens hvidbog som indeholder de høringssvar som blev indsendt samt myndighedernes bemærkninger til høringssvarene. 

Hvidbog for Natura 2000-skovhandleplan 2022-2033, Bjerre Skov og Haslund Skov

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Bjerre Skov og Haslund Skov

Annoncering
03.
jul.
2024
03.
jul.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb