Vedtagelse af Lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg

Byrådet vedtog 28. maj 2024 ”lokalplan 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg”.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 18. december 2023 til 12. februar 2024.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre anvendelse af området til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres et boligområde med op til 16 boliger med tilhørende opholdsarealer ved Sellingvej i Hadbjerg. 

Lokalplanen omfatter et areal, der er kommuneplanlagt til boligformål ved Sellingvej i Hadbjerg.

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar. Høringssvarene omhandler primært fortov og bekymringer vedrørende bebyggelseshøjden i den sydlige del af lokalplanområdet.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Se "lokalplan 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg" her

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg” må ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er ”Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 12. juni 2024 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk), www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportal. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet.  Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen. 

Annoncering
12.
jun.
2024
8370 Hadsten
Lokalplan