Bevillingspolitik

Godkendt af Byrådet 24. juni 2009

Formål

Favrskov Kommune ønsker at skabe bedst mulige rammer for borgere og virksomheders udfoldelses- og udviklingsmuligheder. Bevillingspolitikken skal afspejle, at Favrskov Kommune er en bolig- og erhvervsvenlig kommune, der tilbyder fornuftige vilkår for restaurations- og næringsvirksomheder samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til omgivelserne.

Formålet med bevillingspolitikken er:

 • At skabe gode rammer for restaurations- og næringsvirksomheder.
 • At fremme et varieret udbud af restaurations- og næringsvirksomheder.
 • At sikre en fornuftig balance mellem restaurationsmiljøet og omgivelserne.
 • At inddrage miljø, ordens- og andre samfundsmæssige hensyn.
 • At fremme beskyttende foranstaltninger over for børn og unge.
 • At sikre en ensartet bevillingspraksis i hele kommunen.

Bevillingspolitikken skal ses som et dynamisk redskab, der skal anvendes til at opnå fleksible løsninger, hvor flest mulige hensyn bliver tilgodeset.

Åbningstid

Restaurationsmiljøet bidrager til et varieret udbud af udfoldelsesmuligheder i Favrskov Kommune. Alle restaurationer i Favrskov Kommune har som udgangspunkt på baggrund af en konkret og individuel vurdering mulighed for at holde åbent i tidsrummet fra kl. 05.00 til 24.00. Dette giver restaurationerne gode muligheder for at drive forretning.

For visse typer af virksomheder kan der være et velbegrundet behov for udvidet åbningstid. I Favrskov Kommune er der mulighed for udvidet åbningstid til kl. 03.00 på ugens hverdage og til kl. 05.00 på fredage og lørdage samt hverdage op til helligdage.

Favrskov Kommune ønsker at signalere, at der skal være en fornuftig balance mellem restaurationsmiljøet og omgivelserne. Hensynet til omgivelserne indebærer bl.a., at der skal skabes attraktive rammer for unge under uddannelse. Åbningstiden for restaurationerne anvendes som et styringsredskab til at understøtte uddannelsesmiljøet i kommunen. Rammerne omkring uddannelsesmiljøet skal støtte op om de unges studievaner samt bidrage til, at flest muligt unge gennemfører deres uddannelse.

En ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid afgøres på baggrund af en konkret og individuel vurdering. I vurderingen indgår følgende forhold:

 • Om det skønnes forsvarligt.
 • Virksomhedens karakter.
 • Hensynet til den offentlige orden.
 • Ædruelighedsmæssige hensyn.
 • Miljømæssige hensyn.
 • Samfundsmæssige hensyn.

Idrætshaller og -anlæg

For idrætshaller og –anlæg er der særlige hensyn at tage til brugerne. Her tænkes i særdeleshed på hensynet til børn og unge. Favrskov Kommunes Sundhedspolitik lægger vægt på, at folkesundheden løbende skal forbedres bl.a. ved at styrke de gode levevaner og levevilkår. Børn og unge skal have mulighed for at vokse op i sunde omgivelser og træffe sunde valg i hverdagen. Forudsætningerne for at fremme det sunde valg skal derfor være til stede.

I idrætshaller og –anlæg begrænses udbuddet af alkohol til øl og bordvine. Børn og unge skal kunne opholde sig i idrætshaller og -anlæg uden at blive konfronteret med udskænkning af alkohol Der lægges derfor vægt på, at der så vidt muligt stilles særskilte lokaler til rådighed for voksne brugere, der ønsker at indtage alkohol.

Når idrætshaller udlejer lokaler til private formål er begrundelsen for at begrænse udskænkningen af alkohol ikke til stede på samme vis. Sådanne arrangementer kan således afholdes i selskabslokaler, der er adskilt fra idrætshallens sædvanlige faciliteter, eller på tidspunkter, hvor de sædvanlige brugere ikke er tilstede.

Alkoholbevillinger

En alkoholbevilling er for mange restaurations- og næringsvirksomheder en forudsætning for at kunne drive rentabel virksomhed. Derfor skal der ikke stilles unødige hindringer i vejen for at opnå alkoholbevilling, hvis virksomheden ellers opfylder kravene i lovgivningen.

Servering af alkohol på restaurationerne giver grund til at være opmærksom på de afledte problemer, der kan opstå som følge af et livligt restaurationsmiljø, til ulempe og gene for omgivelserne. Der påhviler bevillingshaver et særligt ansvar for at sikre foranstaltninger, der hindrer servering af alkohol for unge under 18 år. Ansvaret gælder også i forhold til markedsføringsmæssige tiltag for at tiltrække unge gæster til restaurationen. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til anvendelse af alkohol.

En ansøgning om alkoholbevilling afgøres på baggrund af en konkret vurdering. I vurderingen indgår en afvejning af samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

I den forbindelse lægges vægt på følgende forhold:

 • Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.
 • Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.
 • Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko.
 • Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet.
 • Serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge.
 • Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan befrygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.
 • Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Godkendt af Byrådet 24. juni 2009

Øl udskænkes af hane

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v.

Retningslinjerne beskriver mere specifikt, hvilke forhold der kan have betydning for de forskellige restaurationstyper.

Se retningslinjerne for udstedelse af alkoholbevillinger her