Indholdsfortegnelse

1. Baggrund

2. Regelgrundlaget

 • 2.1. Restaurationsloven
 • 2.2. Næringsbrevsloven
 • 2.3. Markedsføringsloven samt retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer
 • 2.4. Lokalplaner
 • 2.5. Regler og forskrifter

3. Bevillingsmyndigheden

4. Næringsbrev

5. Alkoholbevilling

 • 5.1. Ansøgning
 • 5.2. Behandling af ansøgninger
 • 5.3. Fornyelser
 • 5.4. Forhåndstilsagn
 • 5.5. Midlertidig alkoholbevilling
 • 5.6. Lejlighedstilladelser
 • 5.7. Retningslinjer for specifikke restaurationstyper
  • 5.7.1. Restauranter og caféer
  • 5.7.2. Diskoteker
  • 5.7.3. Kulturelle institutioner
  • 5.7.4. Kantiner
  • 5.7.5. Idrætshaller og –anlæg
   • 5.7.5.1. Lukkede selskaber
 • 5.8. Afslag
 • 5.9. Bortfald af alkoholbevilling

6. Forbud mod udskænkning af alkohol til børn og unge

7. Åbningstid

 • 7.1. Tilladelse til udvidet åbningstid
 • 7.2. Særlige lejligheder
  • 7.2.1. Hammel Hestemarked
  • 7.2.2. Lilleåmarkedet
  • 7.2.3. Nytårsnat
 • 7.3. Vilkår om indskrænkning af unges ophold i restaurationer i den udvidede åbningstid

8. Vilkår om ansvarlig markedsføring

9. Ordensmæssige hensyn

10. Sanktionsmuligheder

 • 10.1. Fratagelse af alkoholbevilling
 • 10.2. Bøde eller fængsel

1. Baggrund

Hensigten med retningslinjerne er at skabe en ensartet bevillingspraksis i hele kommunen. Efter kommunesammenlægningen har det vist sig hensigtsmæssigt at have en bevillingspolitik, som fastlægger de overordnede rammer for tildeling af alkoholbevillinger i Favrskov Kommune.

I tilknytning til bevillingspolitikken er der udarbejdet konkrete retningslinjer for bevillingspraksis. Retningslinjerne beskriver mere specifikt, hvilke forhold der kan have betydning for de forskellige restaurationstyper.

Både bevillingspolitikken og retningslinjerne for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. skal afspejle, at Favrskov Kommune er en erhvervsvenlig kommune, der også tilbyder fornuftige vilkår for restaurations- og næringsvirksomheder under fornøden hensyntagen til miljø og omgivelser.

Det er meningen, at retningslinjerne skal tjene som en vejledning for kommende ansøgere af alkoholbevilling. Det skal således være muligt på forhånd at orientere sig om retningslinjerne for bevillingspraksis i kommunen. Det skal understreges, at retningslinjerne ikke udgør en facitliste for Bevillingsnævnets praksis, idet alle sager afgøres på baggrund af en konkret og individuel vurdering af de faktiske forhold.

Bevillingspolitikken og retningslinjerne er blevet til i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi.

Restaurations- og næringsvirksomheder samt andre interessenter er inddraget i processen. Dette er konkret sket ved, at der er afholdt et dialogmøde mellem restaurations- og næringsvirksomheder og Bevillingsnævnet. Desuden har kommunens borgere og virksomheder haft mulighed for at komme med bemærkninger til materialet, som har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Bevillingspolitikken samt retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. træder i kraft 1. juli 2009.

Godkendt af Byrådet 24. juni 2009, revideret af Økonomiudvalget 20. marts 2012, 19. marts 2013 og 19. august 2014.

2. Regelgrundlaget

2.1. Restaurationsloven

Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. regulerer forholdene omkring næringsbrev, alkoholbevilling og lukketid.

Økonomi- og erhvervsministeren har 28. januar 2009 fremsat et lovforslag om ændring af næringsbrevsloven og restaurationsloven. Lovforslaget indebærer bl.a.:

 • At reglerne om næringsbreve bliver samlet i næringsbrevsloven
 • At administrationen af ordningen overgår fra politiet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • At der indføres en forenklet definition af stærke drikke
 • At betydelig forfalden gæld til det offentlige vil kunne få betydning for mulighederne for at opnå eller beholde en alkoholbevilling.

Folketinget vedtog endeligt lovforslaget 7. maj 2009. Lovændringerne træder i kraft 1.
juli 2009.

2.2. Næringsbrevsloven

Reglerne for alle typer af næringsbreve er samlet i næringsbrevsloven.

2.3. Markedsføringsloven samt retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Markedsføringsloven fastslår, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Markedsføringsloven suppleres af retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, der har til formål at udfylde den retlige standard for god markedsføringsskik for alkoholholdige drikkevarer. Retningslinjerne har særligt til formål at beskytte børn og unge.

2.4. Lokalplaner

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. En godkendt lokalplan er juridisk bindende for grundejerne og for kommunen og bliver tinglyst på alle ejendomme i lokalplanområdet.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold og medfører således ikke en handlepligt for grundejerne. Det betyder, at eksisterende bygninger og den hidtidige anvendelse af bygninger og arealer kan fortsætte, hvis det ellers er i overensstemmelse med lovgivningen.

2.5. Regler og forskrifter

Når Bevillingsnævnet behandler en ansøgning om alkoholbevilling eller udvidet åbningstid, vil også regler og forskrifter på tilgrænsende områder være af betydning. Det kan eksempelvis være på miljø-, arbejdsmiljø-, fødevare-, bygnings- og beredskabsområdet.

På miljøområdet kan nævnes, at miljøbeskyttelsesloven fastslår, at tilsynsmyndigheden (kommunen) kan give forurenende virksomheder påbud om at nedbringe forureningen, herunder gennemføre bestemte foranstaltninger.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1982 om støj og lugt fra restaurationer suppleret af vejledning nr. 6/1984 for så vidt angår de måletekniske anvisninger beskriver forskellige former for støj- og lugtkilder i restaurationsvirksomheder. Vejledningen anviser forskellige metoder til at begrænse eventuelle støj- og lugtgener.

3. Bevillingsmyndigheden

Byrådet kan nedsætte et Bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, som efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet. Sammenlægningsudvalget besluttede 19. december 2006 at nedsætte et Bevillingsnævn for Favrskov Kommune. Bevillingsnævnet består af seks medlemmer af Byrådet samt en repræsentant fra Østjyllands Politi. Bevillingsnævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Ansøgninger om alkoholbevillinger skal sendes til Østjyllands Politi, som indhenter de fornødne oplysninger samt undersøger om ansøgeren opfylder betingelserne. Herefter sender Østjyllands Politi sagen videre til Bevillingsnævnets sekretariat, som udarbejder dagsorden til Bevillingsnævnets møder. Bevillingsnævnet mødes ca. 4-6 gange om året.

4. Næringsbrev

Enhver, der ønsker at drive selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise-og drikkevarer, skal have et næringsbrev som restauratør eller hotelvært.

En person har ret til næringsbrev, hvis denne ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne om udøvelse af næringsvirksomhed vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold.

Et selskab m.v. har ret til næringsbrev, når et medlem af ledelsen har bestået en prøve og har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne om udøvelse af næringsvirksomhed vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold. Et selskab m.v. har ligeledes ret til næringsbrev, hvis et medlem af ledelsen af gennemført en erhvervsuddannelse inden for hotel- eller
restaurationsfaget.

Retten til at udøve næringsvirksomhed bortfalder i følgende situationer:

 • Næringsbrevsindehaveren dør.
 • Næringsbrevsindehaveren ikke længere opfylder betingelser for at have næringsbrev.
 • Næringsbrevsindehaveren ikke betaler det årlige gebyr til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Retten til at drive næringsvirksomhed kan frakendes næringsbrevsindehaveren ved dom, hvis der gentagne gange eller under skærpende omstændigheder væsentligt er sket overtrædelse af relevant lovgivning.

Administrationen af næringsbreve varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Et næringsbrev er personligt og udstedes til et bestemt forretningssted. Det betyder, at der skal udstedes et nyt næringsbrev, hvis virksomheden flyttes til en anden lokalitet. En virksomhed med flere forretningsenheder på samme forretningssted kan vælge mellem at få udstedt ét næringsbrev til forretningsstedet eller et næringsbrev til hver forretningsenhed.

Næringsbrevet udstedes ikke for en bestemt periode, men gælder indtil forretningen ophører eller sælges, eller retten til næring enten bortfalder eller bliver frataget en.

Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, og lokalerne er godkendt af myndighederne.

5. Alkoholbevilling

En alkoholbevilling udstedes til en bestemt restauration på et bestemt forretningssted. Hvis forretningen ophører eller flyttes til en anden lokalitet, mister alkoholbevillingen sin gyldighed. Det betyder, at der på ny skal søges om en alkoholbevilling, hvis der eksempelvis sker ændringer i ejerforholdene, der indsættes en ny forpagter, eller hvis forretningen flytter adresse.

5.1. Ansøgning

En alkoholbevilling er en tilladelse til at servere stærke drikke. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover.

Ansøgere af en alkoholbevilling kan være personer, selskaber, foreninger, sammenslutninger m.v.

For personer gælder:

 • At ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • At ansøgeren er fyldt 25 år (hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er aldersgrænsen 23 år).
 • Ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
 • At ansøgeren ikke er umyndiggjort eller under værgemål.
 • At der ikke foreligger forhold, som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling.
 • Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 eller derover.

For selskaber m.v. gælder:

 • At selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • At direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er fyldt 25 år (hvis vedkommende har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er aldersgrænsen 23 år).
 • At direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke er umyndiggjorte eller under værgemål.

For både personer og selskaber m.v. gælder, at man ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen må lade sig finansiere – helt eller delvist – af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Formålet er at sikre, at producenter og forhandlere af drikkevarer ikke får indflydelse på restaurationer med alkoholbevilling.

5.2. Behandling af ansøgninger

Når Bevillingsnævnet skal behandle en ansøgning om alkoholbevilling, skal der tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Dette indebærer bl.a. en vurdering af følgende forhold:

 • Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.
 • Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.
 • Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko.
 • Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet.
 • Serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge.
 • Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan befrygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.
 • Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Bevillingsnævnet fastsætter gyldighedsperioden på baggrund af de konkrete forhold.En alkoholbevilling kan dog maksimalt udstedes for otte år. Bevillingsnævnet vil ofte vælge en kortere gyldighedsperiode, hvis der eksempelvis er tale om nystartede restaurationer eller for restaurationer med en svag økonomi. På den måde har Bevillingsnævnet mulighed for at følge virksomhedens drift og efter en kortere periode at vurdere forholdene på ny.

Bevillingsnævnet kan desuden vælge at begrænse eller betinge alkoholbevillingen yderligere, f.eks. ved at stille krav til den lokalemæssige indretning eller begrænse udbuddet af alkohol til bestemte typer, f.eks. øl og bordvine.

Ansøgningsblanketter kan rekvireres hos Østjyllands Politi eller direkte på politi.dk. En ansøgning om alkoholbevilling sendes til Østjyllands Politi, som sørger for sagens oplysning. Herefter sendes sagen til Bevillingsnævnets sekretariat, som udarbejder dagsorden til møderne. Ansøgerne får direkte besked om Bevillingsnævnets afgørelse. Bevillingsnævnet mødes 4-6 gange om året, og der er ikke offentlig adgang til møderne.

Hvis politiet på baggrund af en konkret og individuel vurdering indstiller, at der til alkoholbevillingen knyttes særlige vilkår, vil politiet gennemføre en partshøring, som ofte vil foregå telefonisk. Politiet gør ansøger bekendt med vilkårene samt begrundelsen herfor. Ansøger har ved samme lejlighed mulighed for at fremkomme med bemærkninger til vilkårene, som i givet fald vil fremgå af sagsfremstillingen til Bevillingsnævnet.

5.3. Fornyelser

Når gyldighedsperioden udløber, bortfalder alkoholbevillingen automatisk. Det er således bevillingshaverens eget ansvar at ansøge om fornyelse af alkoholbevillingen, inden gyldighedsperiodens udløb.

Ved ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling vil Bevillingsnævnet se på, om der i den forgangne periode har været forhold, som bør få betydning for vurderingen. Hvis det ikke er tilfældet – og der i øvrigt ikke er andre forhold, der tilsiger en anden afgørelse – vil Bevillingsnævnet som udgangspunkt forny alkoholbevillingen på uændrede vilkår.

Hvis der har været problemer med restaurationen, vil Bevillingsnævnet vurdere, om det skal have betydning for afgørelsen. Alvorlige problemer kan medføre afslag på fornyelse af alkoholbevilling, alternativt at bevillingen udstedes på særlige vilkår.

5.4. Forhåndstilsagn

Hvis der påtænkes etableret en restauration, hvor der ikke i forvejen drives restaurations- eller næringsvirksomhed med alkoholbevilling, kan det være fornuftigt at anmode Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn. Herved kan man undgå, at der forgæves foretages store investeringsmæssige dispositioner i en restaurationsvirksomhed, som i sidste instans ikke kan realiseres.

Et forhåndstilsagn er en tilkendegivelse om, at der rent faktisk kan udstedes en alkoholbevilling til en restauration det pågældende sted. Et forhåndstilsagn er ikke en endelig godkendelse af ansøgerens forhold.

Et forhåndstilsagn er gyldigt i seks måneder. Hvis fristen overskrides, må der fremsendes en ny anmodning om forhåndstilsagn, hvis man vil være sikker på, at der fortsat kan udstedes en alkoholbevilling til det pågældende sted.

5.5. Midlertidig alkoholbevilling

Politiet har mulighed for at udstede en midlertidig alkoholbevilling, inden Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Ansøgeren får dermed mulighed for at påbegynde sin restaurationsvirksomhed på et tidligere tidspunkt end ellers.

Hvis politiet på det foreliggende grundlag skønner, at betingelserne ud fra en samlet betragtning er opfyldt, vil der kunne gives tilladelse til at servere alkohol i en begrænset periode. Det skal pointeres, at politiets afgørelse ikke udgør en facitliste for, hvordan Bevillingsnævnet vil vurdere sagen.

En midlertidig alkoholbevilling gælder for en begrænset periode, dog maksimalt indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger.

5.6. Lejlighedstilladelse

Politiet kan tillade, at der til enkeltstående arrangementer serveres mad- og/eller drikkevarer, selvom vedkommende ikke er i besiddelse af næringsbrev eller alkoholbevilling. Enkeltstående arrangementer kan eksempelvis være byfester, halfester og sportsbegivenheder.

5.7. Retningslinjer for specifikke restaurationstyper

Som kommende ansøger af en alkoholbevilling kan det være hensigtsmæssigt at have en rettesnor for, hvad man kan forvente af afgørelse ved etablering af forskellige restaurationstyper. Der er alene tale om retningslinjer for, hvad man kan forvente, og altså ikke en facitliste over Bevillingsnævnets afgørelser. En afgørelse beror altid på en konkret vurdering af ansøgerens forhold, restaurationstype, beliggenhed/omgivelser osv.

5.7.1. Restauranter og caféer

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger i alkoholbevillingen. Hensynet til omgivelserne kan begrænse restaurationen muligheder for at opnå tilladelse til udvidet åbningstid.

5.7.2. Diskoteker

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger i alkoholbevillingen. Hensynet til omgivelserne kan begrænse restaurationen muligheder for at opnå tilladelse til udvidet åbningstid.

5.7.3. Kulturelle institutioner

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger i alkoholbevillingen.

Der kan stilles særlige krav til indretningen af lokalet med henblik på udskænkning af alkohol.

5.7.4. Kantiner

Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i tilknytning til arbejdspladser.

Der kræves ikke næringsbrev til kantinevirksomhed.

En kantine må servere øl og bordvine uden alkoholbevilling, hvis den daglige leder har bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland, er fyldt 25 år (hvis man har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er aldersgrænsen 23 år) og ikke er umyndiggjort eller under værgemål.

Kantineindehaveren eller kantinebestyreren må ikke uden Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilladelse lade sig finansiere helt eller delvis af nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Politiet kan forbyde driften af en kantine, hvis der er særlig grund til at antage, at kantinen ikke bliver drevet på forsvarlig måde.

5.7.5. Idrætshaller og -anlæg

For idrætshaller og -anlægs vedkommende er særlige hensyn at tage til brugerne. Her tænkes i særdeleshed på hensynet til børn og unge. Favrskov Kommunes Sundhedspolitik lægger vægt på, at folkesundheden løbende skal forbedres bl.a. ved at styrke de gode levevaner og levevilkår. Børn og unge skal have mulighed for at vokse op i sunde omgivelser og træffe sunde valg i hverdagen.

En alkoholbevilling til idrætshaller og -anlæg, hvor børn og unge har deres daglige gang, vil være begrænset til øl og bordvine.

Børn og unge skal kunne opholde sig i idrætshaller og -anlæg uden at blive konfronteret med udskænkning af alkohol. Der lægges derfor vægt på, at idrætshaller så vidt muligt stiller selvstændige lokaler til rådighed for voksne brugere, der ønsker at indtage alkohol.

Ansøgeren bedes i ansøgningen redegøre for, hvordan faciliteterne mest hensigtsmæssigt kan indrettes, således at der sikres adskillelse mellem børn og unge og de voksne, der ønsker at indtage alkohol.

5.7.5.1. Lukkede selskaber

Nogle idrætshaller benytter sig af udlejning af lokaler til private arrangementer, f.eks. familiefester og firmaarrangementer. Ved udlejning til private formål er begrundelsen for at begrænse udskænkningen af alkohol ikke til stede på samme vis. Det skal dog understreges, at det er en betingelse, at arrangementet afholdes på tidspunkter, hvor de sædvanlige brugere ikke er til stede, eller at der er indrettet særlige selskabslokaler, således at der ikke er umiddelbar kontakt med brugerne af idrætsfaciliteterne.

5.8. Afslag

Et afslag på alkoholbevilling kan indbringes for Byrådet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren. Et afslag vil indeholde oplysning om muligheden for at indbringe afgørelsen for Byrådet og fristen herfor.

Byrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

5.9. Bortfald af alkoholbevilling

En alkoholbevilling bortfalder, når gyldighedsperioden udløber, hvis der ikke inden da har fundet fornyelse sted. En bevillingshaver, der ikke længere udnytter sin alkoholbevilling, mister tilladelsen til at sælge alkohol. Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsmyndigheden herom.

Derudover bortfalder en alkoholbevilling, hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, er under konkurs eller ikke længere opfylder de almindelige betingelser.

Hvis bevillingshaveren dør, bortfalder alkoholbevillingen. Afdødes ægtefælle har dog mulighed for at overtage bevillingen, hvis de almindelige betingelser er opfyldt.

6. Forbud mod udskænkning af alkohol til børn og unge

Restaurationsloven forbyder restaurationer at servere alkohol til unge under 18 år. Restaurationer, der sælger alkoholiske drikke, er tillige forpligtede til at føre ikke alkoholiske drikke.

Ligeledes er der efter restaurationsloven mulighed for at fastsætte særlige vilkår for så vidt angår unge under 18 år. Det kunne eksempelvis være, at unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid.

7. Åbningstid

På baggrund af en konkret og individuel vurdering kan alle restaurationer som udgangspunkt holde åbent fra kl. 05.00 til 24.00. Politiet vil i vurderingen inddrage miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn.

Som følge heraf skal restaurationer holde lukket fra kl. 24.00 til 05.00 med mindre, der er givet tilladelse til udvidet åbningstid.

Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet beslutte, at bestemte restaurationer skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl. 24.00, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn.

7.1. Tilladelse til udvidet åbningstid

Hvis en virksomhed ønsker at holde åbent efter kl. 24.00, skal man ansøge Bevillingsnævnet om en tilladelse til udvidet åbningstid.

I Favrskov Kommune er der mulighed for udvidet åbningstid til kl. 03.00 på hverdage og til kl. 05.00 på fredage og lørdage samt hverdage op til helligdage.

En ansøgning om udvidet åbningstid vil blive vurderet ud fra samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. I den forbindelse ønsker Favrskov Kommune at signalere, at der skal være en fornuftig balance mellem restaurationsmiljøet og omgivelserne. Dette indebærer bl.a., at der støttes op omkring uddannelsesmiljøet i kommunen. Åbningstiden for restaurationerne kan anvendes som et styringsredskab til at understøtte de unges studievaner samt bidrage til, at flest muligt unge gennemfører deres uddannelse.

En tilladelse til udvidet åbningstid vil være ledsaget af et krav om, at restaurationen som minimum holdes lukket i tre timer, inden der åbnes igen. Dette skal sikre, at der er rimelig tid til at foretage fornøden oprydning, rengøring m.v.

Desuden vil der kunne stilles krav om, at der ansættes fornødent personale til at kontrollere indgangene, og at unge under 18 år ikke får adgang til restaurationen i den udvidede åbningstid.

Politiet kan fastsætte yderligere vilkår for tilladelsen, såfremt det skønnes nødvendigt. Restaurationens omgivelser vil i den sammenhæng blive inddraget i vurderingen. Hvis restaurationen er beliggende i eller i umiddelbar nærhed af et beboelsesområde, vil der som udgangspunkt blive udvist tilbageholdenhed med udstedelse af en tilladelse til udvidet åbningstid. Omvendt hvis restaurationen er placeret i et butiks- eller restaurationskvarter.

Ugedag Åbningstid Vilkår
Alle ugens dage 05.00 – 24.00 Konkret: Politiet kan på baggrund af en konkret vurdering fastsætte vilkår.
Hverdage Mulighed for udvidet åbningstid til  kl. 03.00

Generelt: Krav om minimum tre timers lukketid, hvis der gives tilladelse til udvidet åbningstid.

Konkret: Politiet kan på baggrund af en konkret vurdering fastsætte vilkår.

Fredage, lørdage samt hverdage op til helligdage Mulighed for udvidet åbningstid til kl. 05.00

Generelt: Krav om minimum tre timers lukketid, hvis der gives tilladelse til udvidet åbningstid.

Konkret: Politiet kan på baggrund af en konkret vurdering fastsætte vilkår.

 

7.2. Særlige lejligheder

Politiet kan ved særlige lejligheder tillade, at restaurationer holder længere åbent. Det kan eksempelvis være nytårsnat, byfester eller andre lignende lokalprægede arrangementer.

7.2.1. Hammel Hestemarked

I forbindelse med Hammel Hestemarked har alle restaurationer i Hammel By politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 uden at skulle ansøge politiet herom.

7.2.2. Lilleåmarkedet

I forbindelse med Lilleåmarkedet har alle restaurationer i Hadsten By politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 uden at skulle ansøge politiet herom.

7.2.3. Nytårsnat

Nytårsnat har alle restaurationer i Favrskov Kommune politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 uden at skulle ansøge politiet herom.

7.3. Vilkår om indskrænkning af unges ophold i restaurationer i den udvidede åbningstid

Unge under 18 år må ikke have ophold i restaurationer med udvidet åbningstid efter kl. 24.00. Undtaget er dog selskabslokaler m.v., Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet og Nytårsnat

Der er ikke tale om et generelt vilkår, idet der skal foretages en konkret og individuel vurdering. I vurderingen kan indgå forskellige forhold såsom restaurationens karakter og beliggenhed, hensynet til den offentlige orden, ædruelighedsmæssige og samfundsmæssige hensyn. Det skal dog  understreges, at kommunen er forpligtet til at overholde den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.

8. Vilkår om ansvarlig markedsføring

Der skal udvises ansvarlighed ved markedsføring af udskænkning af alkohol samt arrangementer afholdt på steder, hvor der er offentlig adgang, og hvor der serveres alkohol. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug.

Det gælder i særdeleshed over for børn og unge uanset, hvilket medie der anvendes som led i markedsføringen. Der må ikke benyttes aggressiv markedsføring, der er direkte målrettet unge på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Et generelt vilkår om ansvarlig markedsføring udspringer af lovgivningen på området, der forpligter alle erhvervsdrivende til at udvise god markedsføringsskik.

9. Ordensmæssige hensyn

I restaurationer med offentlig adgang er det forbudt at udvise en støjelig, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden. Adfærden må desuden ikke medføre ulempe for restaurationens øvrige gæster eller naboer. En uhensigtsmæssig adfærd skal straks påtales af værten. Det kan dog blive nødvendigt at bortvise vedkommende og om fornødent at tilkalde politiet.

I tilfælde af slagsmål eller anden betydelig uorden kan politiet beordre restaurationen lukket resten af dagen. Hvis politiet skønner, at der foreligger særlig risiko for voldelig adfærd, kan politiet meddele påbud om den sikkerhedsmæssige indretning af restaurationen. Påbuddet vil indeholde en frist for gennemførelse af indretningen.

Hvis det skønnes nødvendig, kan politiet til enhver tid uden retskendelse få adgang til lokaler eller rum, som er omfattet af restaurationsloven, dog undtaget værelser udlejet til overnatning. Politiet har således mulighed for at føre tilsyn med, om restaurationerne overholder reglerne.

Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden. Dørmænd i restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl.

10. Sanktionsmuligheder

Hvis bevillingshaveren ikke overholder de betingelser, der gælder for alkoholbevillingen, eller i øvrigt tilsidesætter restaurationslovens krav, kan der iværksættes særlige sanktioner.

10.1. Fratagelse af alkoholbevilling

En alkoholbevilling kan fratages eller tilbagekaldes i følgende tilfælde:

 1. Hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene for alkoholbevillingen eller af restaurationslovens bestemmelser i øvrigt.
 2. Hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.
 3. Hvis bevillingshaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover.

Afgørelser i sager om frakendelse efter nr. 1 træffes af domstolene.

Afgørelser i sager om tilbagekaldelse efter nr. 2 og 3 træffes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet. Bevillingshaveren kan kræve, at afgørelsen indbringes for domstolene. En begæring om indbringelse af sagen for domstolene skal være modtaget af Bevillingsmyndigheden senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren.

10.2. Bøde eller fængsel

Overtrædelse af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde. Alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid kan begrænses og betinges. Overtrædelse af disse begrænsninger og betingelser vil ligeledes kunne straffes med bøde.

Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde vil straffen kunne stige til fængsel i indtil fire måneder.