Borgerinddragelsespolitik

Borgerinddragelsespolitikken er godkendt på byrådsmøde 30. oktober 2007

1. Indledning

Det lokale demokrati i Danmark giver de folkevalgte politikere i kommunerne et stort ansvar. Byrådet træffer mange beslutninger, som har direkte betydning for borgernes hverdag. Borgerens hverdag har derfor stor betydning for byrådets beslutninger.

Borgerne har indflydelse på byrådets beslutninger ikke mindst gennem de direkte valg af byrådets politikere. Samtidig sikrer lovgivningen, at borgere og brugere af kommunes tilbud inddrages i planlægning og beslutninger på en lang række områder.

Endelig har den politiske kultur udviklet sig sådan, at omfattende og reel inddragelse af borgere og brugere forekommer naturligt. Det er naturligt, at de, der skal leve med de politiske beslutninger, også har indflydelse på beslutningerne.

Byrådet lægger planer og træffer beslutninger, som vedrører mange forskellige sider af borgernes hverdag. Og borgerne har mange forskellige behov, ønsker og holdninger.

Derfor findes der mange veje til at få information og indflydelse. Der findes blandt andet brugerråd, bestyrelser, foreninger og mange andre fora, hvor borgerne kan øve indflydelse på den praktiske politik. I tusindvis af borgere gør året rundt en stor frivillig indsats i dette arbejde. Og derved påvirker de både planlægning og praktiske beslutninger.

Byrådet har det endelige ansvar for at vurdere de mange synspunkter og forslag, som fremkommer på denne måde og for at træffe beslutninger på baggrund af en vurdering af alle interesser i en sag. Dette ansvar er særligt vigtigt i sager, hvor der er betydelige interessekonflikter. Her træffer byrådet den endelige beslutning efter afvejning af de forskellige hensyn.

Samtidig bliver det lettere at udføre planer og beslutninger, når berørte borgere har medvirket i beslutningsprocessen og dermed oplever medejerskab til beslutningerne.

Borgerne udgør en væsentlig ressource i udviklingen af Favrskov Kommune. Disse ressourcer skal udnyttes ved at inddrage borgerne i byrådets initiativer, ved at skabe rammer for borgernes egne initiativer og ved en aktiv dialog.

Derfor har byrådet ønsket en politik for borgerinddragelse i Favrskov Kommune. Politikken skal gøre det mere tydeligt, hvordan borgerne inddrages. Og politikken skal anvise metoder og inddragelsesformer, som kan forbedre borgerinddragelsen. 

2. Borgerinddragelse: Den kommunale hverdag

Det er væsentligt for både borgere og politikere at kende til de praktiske rammer og principper for borgerinddragelse i Favrskov Kommune. Derfor tiltræder byrådet følgende principper for borgerinddragelse.

2.1. Borgerinddragelsen tager afsæt i Favrskov Kommunes vision.

Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget en overordnet vision for Favrskov Kommune. Under hovedoverskriften Borgeren i centrum angives blandt andet følgende delmål:

 • Decentralisering og dialog præger forholdet mellem byråd og institutioner.
 • Foreningslivet er en hjørnesten i vores lokalsamfund. Kommunen skal stille rammerne til rådighed. Foreningerne skal udfylde rammerne.
 • Kommunen skal bygge på nærdemokrati og borgerinddragelse.

2.2 Tidlig planlægning af borgerinddragelse

Disse principper for borgerinddragelse gælder alle typer af strategier, sektorpolitikker samt større planer og projekter. Borgerinddragelsen skal fastlægges i startfasen for hver enkelt opgave. Herunder valg af metoder og omfang.

Dette gælder uanset, om det er Favrskov Kommune, en borgergruppe eller en bygherre, der er initiativtager til strategien, planen eller projektet.

I byrådets dagsordner vedrørende budgetlægning, strategier, sektorpolitikker, større
planer og projekter indføjes en fast rubrik vedrørende borgerinddragelse (omfang, metodevalg, målgruppe, tidsperspektiv).

Gennem tidlig planlægning af borgerinddragelsen får borgerne også lettere ved at være medspillere frem for modspillere i beslutningsprocessen.

Formålet med obligatoriske overvejelser er således at skabe bedre borgerinddragelse
og ikke nødvendigvis mere omfattende og mere ressourcekrævende borgerinddragelse.

Den tidlige planlægning synliggør og begrunder valget af model for borgerinddragelse. Den tidlige planlægning af borgerinddragelsen kan også i en opgave begrænses til information og mulighed for at aflevere synspunkter. Det vil være tilfældet, hvor det vurderes, at interessen for at blive inddraget kan dækkes gennem relevant information, herunder ved udsendelse af høringsbreve, der giver den enkelte mulighed for at ytre sig i forhold til kommunen.

2.3. Kridt banen af

Spillerummet for indflydelse skal være tydeligt for at sikre, at der skabes realistiske forventninger til processen. Allerede i startfasen skal det stå klart, om der er tale om information, høring og dialog, medindflydelse på projektforslag eller selvbestemmelse på fastlagte områder, og om der forventes konkrete forslag fra borgerne/brugerne. 

2.4. På borgernes præmisser

I borgerinddragelsen anvendes metoder til kommunikation og samarbejde, som giver de forskellige borgergrupper reelle muligheder for at deltage på deres præmisser.

Borgerinddragelsen skal annonceres i medier og i en form, som passer til emnet og
modtagergruppen, og debatmateriale skal være forståeligt og tilgængeligt.

Metoder, som ønskes afprøvet:

 • Borgerpaneler nedsat ad hoc til drøftelse af større planlægningsspørgsmål
 • En særlig indsats for at inddrage børn og unge i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, herunder:
  • Tilfredshedsmålinger blandt de faktiske brugere (elever) i folkeskolen, ungdomsskolen, musikskolen m.v.
  •  Inddragelse af elevråd fra folkeskolen som høringspart

2.5. Ændringer i planer skal begrundes

En gældende plan kan opfattes som en ”aftale” mellem byrådet og borgerne om, hvad der skal ske. De berørte borgere har indstillet sig på planen, og nogle har disponeret og investeret i tillid til planen.

Tiden kan dog løbe fra en plan, og der kan være gode grunde til at ændre den.

Når byrådet ønsker at ændre i en besluttet plan, bør borgerinddragelsen i beslutningsprocessen foregå som ved beslutning af en egentlig ny plan. 

3. Borgerinddragelse: Borgernes hverdag

3.1. Det private og frivillige engagement skal fremmes

Borgerinddragelse handler helt bredt om at fremme den enkeltes engagement i kommunens og lokalområdernes kvaliteter og udvikling.

Favrskov Kommune sætter pris på borgerinddragelse, hvor borgere, foreninger, organisationer mv. selv tager initiativ til at forbedre og udvikle deres lokalområde socialt og kulturelt. På samme måde er det helt afgørende, at investorer og bygherrer tager initiativer til at udvikle kommunen og lokalområderne.

Kommunen bidrager til at skabe rum for dialog mellem borgerne.

Metoder, som ønskes afprøvet:

 • Debatforum på kommunens hjemmeside
 • Mulighed for at abonnere på nyheder indenfor selvvalgte emner på kommunens hjemmeside
 • Beslutningskompetence på klart definerede områder lægges ud til landsbyrådet
 • Byrådet lægger vægt på, at der er mulighed for borgerdebat i de lokalblade, hvori kommunen annoncerer. 


4. Borgerinddragelse: Den løbende dialog

4.1. Samarbejdet med råd, foreninger og organisationer skal fastholdes og udvikles

Der er i dag et godt samarbejde mellem kommunen og diverse råd og foreninger.

Det tilstræbes at udbygge dette samarbejde f.eks. i form af et tættere samarbejde og/eller uddelegering af ansvar.

For at disse samarbejder kan fungere optimalt, er det vigtigt med en klar forventningsafstemning af roller og samspil.

Metoder, som ønskes afprøvet:

 • Der gives mulighed for at diverse høringsberettigede råd og bestyrelsers dagsordner og referater lægges på kommunens hjemmeside.

5. Borgerinddragelse: Evaluering og opfølgning

5.1. Evaluering af hvert projekt

Evalueringen af borgerinddragelsen indgår automatisk i evalueringer af budgetlægning, strategier, sektorpolitikker, større planer og projekter.

Projekter, hvor der gøres forsøg med nye inddragelsesformer, evalueres særskilt.

Den samlede borgerinddragelsespolitik evalueres i 2009-2010.