Landdistriktspolitik

Favrskov Kommunes landdistriktspolitik er godkendt af Favrskov Byråd 19. december 2023

Indledning

Med sin geografi i midten af Østjylland og tæt på mange arbejdspladser og større byer, danner Favrskov en fantastisk ramme for at kombinere natur og nære relationer i fællesskaberne med de større nabobyers tilbud inden for uddannelse, kultur, handel, turisme og arbejdspladser. 

Som noget helt unikt er Favrskov Kommune bygget op af mange bysamfund i forskellige størrelser. Dette skaber en helt særlig dynamik og mangfoldighed, da der altid er mulighed for at udforske forskellige tilbud i nærheden.

I landdistriktspolitikken for 2023 og fremefter ønsker byrådet at sætte retningen for den fremtidige udvikling af landdistrikterne. Politikken er en invitation til samarbejde, om at vi i fællesskab skaber fundamentet for ’det gode liv’ – hvad end det drejer sig om det gode børneliv, familieliv, seniorliv eller erhvervsliv.

Landdistriktspolitikken bygger på tre grundlæggende værdier, som går igen i de temaer, som politikken er bygget op omkring. 

Disse værdier er:

 • Det gode liv for alle
 • Levedygtige fællesskaber
 • Samarbejde på tværs

Det gode liv for alle


Det er vores vision, at landdistrikterne danner gode, trygge og udviklende rammer for alle. Det vil vi sikre ved at styrke sammenhængskraften, skabe en god og sikker infrastruktur og have fokus på, at boliger og bygninger i landdistrikterne er attraktive.

Levedygtige fællesskaber

Det er vores vision, at der er stærke fællesskaber i landdistrikterne, og at der er gode forudsætninger for at leve og producere bæredygtigt. Det vil vi sikre ved at skabe gode rammer for udvikling af fællesskaber, deling af viden og de gode historier.  

Samarbejde på tværs

Det er vores vision, at der samarbejdes på tværs om udviklingen af vores landdistrikter. Det vil vi sikre ved et godt samarbejde via Landsbyrådet og LAG Randers-Favrskov, hjælp til at rejse midler til lokale projekter og ved at sørge for en tæt dialog med lokalsamfund.

Om Landsbyrådet

I Favrskov er der etableret et Landsbyråd, der arbejder for at styrke udviklingen i landsbyerne og det tilhørende opland. Landsbyrådet arbejder for en positiv samhørighed i områderne og er samtidig et stærkt forum for samarbejde landsbyerne imellem og samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund.

Landsbyrådet er sammensat af én repræsentant fra hver af de 41 landsbyer og centerbyer i Favrskov samt tre medlemmer fra Byrådet, som Byrådet udpeger. Desuden understøttes Landsbyrådets arbejde af et såkaldt §17, stk. 4-udvalg (forretningsudvalget), som består af de tre medlemmer fra Byrådet samt syv medlemmer og to suppleanter fra Landsbyrådet, som indstilles af Landsbyrådet og godkendes af Byrådet.

Landsbyrådet uddeler årligt midler bevilget af Byrådet til projekter i landsbyerne, som understøtter fællesskaber, aktiviteter og mødesteder.

Landsbyrådet refererer til Plan- og Landdistriktsudvalget, hvilket blandt andet indebærer årlige dialogmøder for at understøtte den gode udvikling af landdistrikterne og for at sikre en politisk forankring af Landsbyrådets arbejde. 

Favrskov Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af Landsbyrådet. Læs mere om Landsbyrådet her

Proces

Landdistriktspolitikken er blevet til gennem en række workshops med deltagelse fra landsbyer, landdistrikter, Landsbyrådet, LAG Randers-Favrskov og byrådet. Temaerne fra de afholdte workshops går igen i politikken: 

 1. Lokale fællesskaber
 2. Landsbyudvikling
 3. Erhverv i landdistrikterne
 4. Bæredygtig energiforsyning
 5. Mobilitet og trafiksikkerhed
   

Tema 1: Lokale fællesskaber

I landsbyerne kan det være nemmere at skabe relationer, fordi man bor i mindre, overskuelige fællesskaber, hvor man kommer hinanden ved. 

Mødesteder er vigtige som rammer for de gode aktiviteter og møder i landsbyerne. De fysiske mødesteder i landsbyerne understøtter fællesskaberne, og det er fællesskaberne, der er styrende for, hvordan mødestederne skal fungere. 

Landsbyerne har generelt et rigt foreningsliv og et bredt udvalg af aktiviteter for mange forskellige målgrupper. Det kan dog også være udfordrende at sikre drift og kontinuitet i foreningslivet og få engageret de frivillige kræfter. 

Det kan derfor være nødvendigt at gentænke de traditionelle organiseringsformer, ligesom der kan være behov for opkvalificering af de frivillige kræfter i forhold til at sikre uddelegering og bæredygtige organisationer.

Kommunikation og videndeling

Landsbyrådet er en vigtig ramme for videndeling både mellem landsbyer og internt i landsbyerne. Landsbyernes repræsentanter i Landsbyrådet er bindeleddet mellem landsbyen, kommunen og resten af Favrskov.

Det er i dette regi, lokale ønsker og tilpasninger med fordel kan drøftes, ligesom der også kan sættes fokus på formidling af de mange gode historier om livet i landsbyerne. 

Derfor vil vi:

 • Fortsat understøtte, at der er gode mødesteder i landsbyerne – både gennem samarbejde med Landsbyrådet og gennem hjælp til fundraising
 • Arbejde med Landsbyrådets repræsentanters roller i landsbyerne, herunder kommunikation til og fra landsbyen og mobilisering af lokale kræfter 
 • Arbejde med videndeling mellem landsbyerne i regi af Landsbyrådet
 • Understøtte, at de frivillige kræfter er klædt godt på til at indgå i bestyrelsesarbejde, projektarbejde og andre frivillige opgaver.
   

Tema 2: Landsbyudvikling

Der er store forskelle på byerne i Favrskov Kommune. Nogle landsbyer oplever vækst og dermed efterspørgsel på byggegrunde, mens det i andre landsbyer er nødvendigt at have fokus på at opdatere de eksisterende boliger. Både når det gælder funktionalitet, sundhed, æstetik og energieffektivitet.

Det er vigtigt at have fokus på den enkelte landsbys kvaliteter og fremme byens særlige styrker og potentialer. 

Der vil i langt de fleste landsbyer være fokus på at udvikle landsbyerne inden for landsbyens afgrænsning.

Det kan fx være ved at sikre muligheder for at etablere mindre boliger, så der er boliger til alle livets faser. Det kan også være ved at give tilskud til nedrivning af udtjente og skæmmende bygninger. Når en bygning rives ned, er der brug for en plan for, hvordan arealet gør mest gavn. De bedste løsninger findes ofte i dialog mellem kommunen, naboer og lokalsamfund. Landsbyrådet kan her spille en aktiv rolle i at fremme gode løsninger, hvor tilskud til nedrivning kan komme mest muligt til gavn. 

Et liv i landdistrikterne er et liv tættere på naturen. Adgang til naturen er et stort potentiale i landdistrikterne, og noget eksisterende og kommende borgere sætter stor pris på.

Derfor vil vi:

 • Undersøge mulighederne for at skabe mindre boliger i landsbyerne med henblik på at sikre boliger til alle livets faser
 • Sikre støtte til udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner for de landsbyer, der ønsker det, fx i samarbejde med LAG Randers-Favrskov
 • Arbejde med kategorisering, der skal understøtte landsbyernes specifikke behov for vækst, tilpasning eller omstilling
 • Understøtte landsbyernes kontakt til kommunen med én fælles indgang via kommunens landdistriktskoordinator.
 • Bidrage til, at der kan indhentes eksterne projektmidler ved at hjælpe med fundraising
 • Drøfte kommuneplanens landsbyafgrænsninger og dermed byggemuligheder i de enkelte landsbyer med de landsbyer, der ønsker det
 • Drøfte muligheder for at forskønne anlagte regnvandsbassiner i samarbejde med repræsentanter fra de relevante landsbyer
 • Sikre en smidig sagsbehandling for at fremme mulighederne for udvikling i landsbyerne
 • Udbygge fortsat forbedret adgang til natur i landdistrikterne
 • Undersøge mulighederne for skovrejsning i nærheden af landsbyer, som ikke i forvejen har en bynær skov.

Tema 3: Erhverv i landdistrikterne

I Favrskov er der mange fordele ved at drive erhverv i landdistrikterne. Muligheden for at drive erhverv fra sin bopæl giver en stor fleksibilitet i dagligdagen. Landsbyernes fællesskaber kan være et stærkt udgangspunkt for både eksisterende erhverv, iværksætteri og landbrug. Det er derfor vigtigt, at nye virksomheder føler sig velkomne og får målrettet hjælp til opstart.

Favrskov Kommune hjælper med at sikre gode vilkår gennem god og løsningsorienteret dialog om rammerne for at drive erhverv i landdistrikterne.

God infrastruktur, internet- og mobildækning og adgang til bæredygtig og stabil energiforsyning er et afgørende parameter for erhverv i landdistrikterne.

Derfor vil vi:

 • Indgå i gode og løsningsorienterede dialoger om udbygningsmuligheder for erhverv i landdistrikter, herunder i dialog med de erhvervsfremmende organisationer
 • Samarbejde med LAG Randers-Favrskov om at understøtte erhvervsudvikling i landdistrikterne, fx gennem tilskud til opstart, udvikling eller omstilling
 • Gå i dialog med udbydere for at understøtte udbygningen af god internet- og mobildækning
 • Understøtte gode muligheder for mobilitet
 • Sikre en god balance mellem synlighed af erhverv i landdistrikterne og hensynet til landskab, natur og miljø 
 • Understøtte lokale kontorfællesskaber.
   

Tema 4: Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig og stabil energi- og varmeforsyning er vigtigt for såvel borgere som erhvervslivet i landdistrikterne – og her gælder det både den grønne bæredygtighed, den sociale bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed.

Der bliver i fremtiden behov for at øge produktionen af vedvarende energi for at sikre, at kollektive varmekilder og grøn energi er tilgængeligt for så mange som muligt.

Ved etableringen af vedvarende energianlæg er det vigtigt, at det sker i god dialog med naboer, ligesom anlæggene i videst muligt omfang skal indpasses i terræn, natur og de øvrige beskyttelsesinteresser, der findes lokalt. 

Derfor vil vi:

 • Sørge for, at naboer og andre interessenter inddrages tidligt i processen, når der skal planlægges nye vedvarende energianlæg
 • Sikre en løbende kommunikation om planlægning af nye vedvarende energianlæg 
 • Fremme, at borgere og virksomheder finder sammen i energifællesskaber, og informere om muligheder og understøtte videndeling 
 • Prioritere vedvarende energianlæg, der skaber merværdi gennem fx cirkulære energi- og ressourcekredsløb 
 • Prioritere solcelleanlæg, der bidrager til grundvandsbeskyttelse
 • Understøtte kollektive varmeanlæg, som er billigere og mindre støjende alternativer til individuelle varmepumper
 • Sikre en bedre udnyttelse af overskudsvarme
 • Sikre biodiversitetsindsatser i forbindelse med planlægning af nye anlæg
 • Prioritere projekter, der udbyder andele til lokalt ejerskab
 • Fremme projekter forankret i lokale fællesskaber, fx ved at anvende midler fra Grøn Pulje til opstart eller ved at prioritere disse projekter 
 • Etablere solcelleanlæg på kommunale tage, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Tema 5: Mobilitet og trafiksikkerhed

Når man bosætter sig i landdistrikterne, er handelslivet og servicetilbuddene typisk lidt længere væk – f.eks. daginstitutioner, skoler, borgerservice og foreningsliv. Derfor er gode muligheder for mobilitet vigtige.

Mobiliteten kan fremmes på mange måder. Dels kan der arbejdes med at gøre de kollektive trafiktilbud mere fleksible, så der også er tilbud til de tyndt befolkede områder af kommunen. Her er flextrafikken helt afgørende, men også samkørsel kan bidrage til at øge mobiliteten.

Cyklisme er også en vigtig del af mobiliteten, og elcykler er blevet et populært alternativ. Her er det særligt vigtigt at have fokus på trafiksikkerheden for at fremme valget af cyklen som transportmiddel.

Derfor vil vi:

 • Have fokus på at styrke trafiksikkerheden i landdistrikterne
 • Arbejde for en fortsat dækning af kollektiv trafik 
 • Fremme samkørsel ved fx at etablere opsamlingssteder
 • Arbejde for et fortsat godt vejnet i landdistrikterne
 • Fremme cyklisme som beskrevet i mobilitetsplanen 
 • Inddrage Landsbyrådet i kvalificeringen og planlægningen af trafiksikkerhedsprojekter.