Favrskov Kommunes integrationspolitik er godkendt af Favrskov Byråd 30. august 2016

Se en udgave af politikken i pdf her

Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

I Favrskov Kommune skal alle uanset baggrund yde en indsats og sikres lige muligheder. Favrskov Kommune vil være en rummelig kommune, hvor der er plads til alle. Vi forventer, at alle respekterer de værdier og normer, der præger det danske samfund og det danske arbejdsmarked.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Hurtig hjælp til selvhjælp er nøgleord for integrationsindsatsen. Det forventes, at flygtninge, der ankommer til Favrskov Kommune, selv tager aktivt ansvar for deres integration i lokalsamfundet. Målet er, at flygtninge hurtigst muligt skal kunne leve et hverdagsliv i Favrskov Kommune.

Integration af flygtninge (både børn og voksne) er et fælles ansvar og kræver en tværgående indsats i både kommunen og i samspillet mellem borgerne.

Favrskov Kommunes integrationspolitik sætter rammer og retning for kommunes integrationsindsats. Integrationspolitikken gælder både for flygtninge og deres sammenførte familie indenfor integrationsperioden. Politikken understøtter også perspektiverne om bedre integration udover integrationsperioden.

Integrationspolitikken bygger derfor på fire temaer:

 1. Integrationsfremmende boligplacering
 2. Hurtigt i job eller uddannelse
 3. Inddragelse af børn og unge i fællesskaberne
 4. Aktivt medborgerskab

De enkelte temaer understøtter hinanden og skal således ses i en sammenhæng. For hvert tema er der udarbejdet fokuspunkter. Fokuspunkterne angiver mål og rammer for de fire temaer i integrationspolitikken.

Nogle af fokuspunkterne kan udmøntes direkte i handling, mens andre fokuspunkter kræver formulering af konkrete, understøttende handlingsinitiativer for at blive udmøntet. Der vil derfor blive udarbejdet et handlingskatalog til udmøntning af politikken. Handlingskataloget vil løbende blive justeret.

Billedet viser en solopgang på en vinterdag

1. Integrationsfremmende boligplacering

I Favrskov Kommune skal flygtninge hurtigst muligt have mulighed for at flytte i en permanent bolig. En fast, hjemlig base har stor betydning for en velfungerende hverdag og for flygtningenes mulighed for at blive integreret i lokalsamfundet. Boligplacering er således afgørende for flygtninges mulighed for at blive bidragende og aktive medborgere i lokalsamfundet.

Flygtninge kan bo overalt i Favrskov Kommune. Udgangspunktet er en geografisk spredning, der fremmer integrationen i lokale fællesskaber.

Vi har særlig fokus på at:

 • Sikre permanent boligplacering hurtigst muligt
 • Fordele boliger til flygtninge geografisk mellem Favrskovs byer, landsbyer, landdistrikter og boligkvarterer under hensyntagen til kollektiv trafik og cykelmuligheder
 • Tilpasse antallet af boliger til flygtninge i forhold til lokalområdets størrelse
 • Boligplacere familier med børn så vidt muligt med nem adgang til daginstitutioner, skoler og offentlig transport og i områder, hvor der bor andre børn
 • Anvise billige boliger med en acceptabel boligstandard
gaffeltruck flytter tomme paller

2. Hurtigt i job eller uddannelse

I Favrskov Kommune skal flygtninge hurtigst muligt i arbejde eller påbegynde en uddannelse. En hurtig integration på arbejdsmarkedet har stor betydning for flygtningenes integration. Det er derfor afgørende, at flygtninge hurtigt opnår forudsætningerne for at indgå varigt på arbejdsmarkedet.

Gode danskkundskaber er afgørende for at kunne begå sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Derfor skal alle flygtninge lære dansk samtidigt med, at de udvikler deres kompetencer på arbejdsmarkedet. Derudover skal arbejdskraftspotentialet blandt flygtninge synliggøres overfor virksomhederne. Målet er, at flygtninge bliver deltagende og selvforsørgende medborgere.

Vi har særlig fokus på at:

 • Flygtningene tager ansvar for eget arbejdsliv
 • Introducere flygtningene til det danske arbejdsmarkeds regler og normer
 • Flygtninge over 30 år skal i job hurtigst muligt
 • Flygtninge under 30 år skal i job eller uddannelse hurtigst muligt
 • Give flygtninge en tidlig virksomhedsrettet indsats, kombineret med danskundervisning
 • Målrette indsatsen til den enkelte flygtnings kompetencer, sådan at indsatsen bringer den enkelte hurtigst muligt i varig beskæftigelse
 • Synliggøre flygtninges arbejdskraftpotentiale for virksomhederne
Børn på fodboldbanen

3. Inddragelse af børn og unge i fællesskaberne

I Favrskov Kommune vil vi sikre, at børn og unge med flygtningebaggrund har de bedst mulige opvækstvilkår, så de kan opnå de samme muligheder for læring, trivsel, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Børn og unges integration i danske dagtilbud, skoler og fritidstilbud har en stor betydning for børnenes og familiernes integration som helhed.

Arbejdet med flygtningebørn og unge flygtninge tager afsæt i Børne- og ungepolitik samt Sundhedspolitik.

Vi ønsker at støtte alle børn og unge, så de får mulighed for at trives og udvikles. Det gælder også udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov. Alle børn og unge skal støttes i fællesskabet. Børn og unge skal opleve, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaber, og de skal have mulighed for at tilegne sig kompetencer til at indgå i relationer med forskellige mennesker.

Vi har særlig fokus på at:

 • Indskrive 0-6 årige børn i et dagtilbud i lokalområdet
 • Indskrive skolebørn i 0. til 6. klasse i distriktsskolen, hvor de integreres i den almindelige undervisning og modtager særlig sprogundervisning
 • Samle unge på 13 år og derover i Favrskov Kommunes modtageklasser. Flygtningebørn i udskolingen har mulighed for at modtage undervisning på distriktsskolen, fremfor i modtageklasser, hvis distriktsskolen vurderer, at det er muligt at løfte opgaven både fagligt og socialt for den enkelte elev
 • Arbejde målrettet med børn og unges sproglige udvikling og tilegnelse af det danske sprog
 • Arbejde målrettet med børn og unges øvrige faglige udvikling
 • Introducere familier til dansk kultur, sundhedsopfattelse, forældrerolle og institutionsliv
 • Etablere forældresamarbejde tidligt og understøtte etableringen af sociale relationer mellem børn
 • Alle familier får kendskab til lokalområdets tilbud, og at forældrene tager aktiv del i børnenes hverdagsliv

4. Aktivt medborgerskab

Favrskov Kommune vil understøtte den integration, der finder sted i uformelle sammenhænge og fællesskaber – i foreningerne, på gaden og i lokalsamfundet generelt. Et aktivt medborgerskab kan eksempelvis fremme integrationen gennem godt naboskab og et aktivt fritidsliv.

En styrkelse af det aktive medborgerskab er med til at skabe gode forudsætninger for, at flygtningene bliver aktive og velfungerende medborgere, som bidrager til både lokalsamfundet og samfundet som helhed.

Vi har særlig fokus på at:

 • Inddrage borgerne, det frivillige foreningsliv og de humanitære organisationer i modtagelsen af nye flygtninge i kommunen
 • Samarbejde med aktører på kultur-, fritids-, idræts- og det øvrige frivilligområde samt humanitære organisationer med henblik på at aktivere borgernes ressourcer i integrationsprocessen
 • Introducere flygtninge til fritids- og foreningslivet i lokalsamfundet, sådan at flygtninge har mulighed for at blive aktive medborgere og en del af den danske foreningskultur
 • Prioritere midler til at understøtte, at flygtninge bliver introduceret til Favrskov Kommunes kultur-, fritids- og idrætsliv