Her kan du læse Ældrerådets forretningsorden

§ 1.

Stk. 1. På det konstituerende møde efter valg til Ældrerådet foretages der valg af formand og næstformand. Ældste medlem leder mødet om valg af ny formand. Ved personvalg, hvor mere end én person er bragt i forslag, skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 2. Efter valget af formand og næstformand vælges yderligere ét medlem, der sammen med formand og næstformand udgør Ældrerådets forretningsudvalg.

Stk. 3. Favrskov Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Ældrerådet.

Stk. 4. Formandens opgaver:

 • Forberede, lede og følge op på Ældrerådsmøder.
 • Koordinere Ældrerådets og eventuelle arbejdsgruppers arbejde.
 • Underskrive Ældrerådets korrespondance.
 • Varetage Ældrerådets repræsentative opgaver.
 • Behandle hastesager, der ikke tåler udsættelse. Sådanne afgørelser optages på dagsordenen for næste ordinære Ældrerådsmøde.
 • Være Ældrerådets kontakt til pressen. Formanden udtaler sig på Ældrerådets vegne.

Stk. 5. Næstformandens opgaver:

 • Varetage formandens opgaver i dennes fravær.
 • Følge Ældrerådets arbejde særlig aktivt.
 • Indgå i ad hoc sparring med formanden.

Stk. 6. Sekretærens opgaver:

 • Forberede møderne – sammen med formanden.
 • Deltage i Ældrerådets møder, herunder udformning af dagsorden med beskrivelse af problemstillinger i sagerne.
 • Føre kort beslutningsreferat under møderne.
 • Sørge for udsendelse af referat fra møderne.
 • Sørge for sekretariatsmæssig kontakt til Favrskov Kommune.
 • Sørge for arkivering af Ældrerådets sager.

Stk. 7. Forretningsudvalgets opgaver:

Forretningsudvalgets primære opgaver er at følge kommunens budgetlægning samt deltage i ad hoc-opgaver.

§ 2.

Stk. 1. Medlemmer kan få emner optaget på dagsordenen ved henvendelse til formanden. Forslag afleveres så vidt muligt senest ti dage før ordinære møders afholdelse.

§ 3.

Stk. 1. Dagsorden for et ordinært møde skal være udsendt til medlemmerne af Ældrerådet i Favrskov Kommune senest fem dage før mødets afholdelse.

§ 4.

Stk. 1. Ældrerådet i Favrskov Kommune afholder normalt møde hver måned, bortset fra juli måned. Mødet placeres på den tredje onsdag i måneden og starter normalt kl. 9.00.

Stk. 2. Der indkaldes så vidt muligt til ekstraordinære møder med fem dages varsel, på formandens initiativ, eller hvis et flertal af Ældrerådets medlemmer fremsætter ønske derom over for formanden, med angivelse af de emner medlemmerne måtte ønske behandlet.

Stk. 3. Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette snarest muligt til sekretæren og formanden.

Stk. 4. Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 5.

Stk. 1. Afgørelse tilstræbes at ske ved dialog. Hvis der ikke opnås enighed, træffes afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 2. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

§ 6.

Stk. 1. Der føres – af sekretæren – et kort beslutningsreferat af de sager, der bliver behandlet på mødet. Referatet tilsendes alle Ældrerådets medlemmer senest syv dage efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referatet sendes til formanden senest 5 dage efter udsendelse af referatet. Hvis der ikke er indsigelser, er referatet godkendt.

Stk. 2. Eventuelle klager fra Ældrerådets medlemmer over arbejdet i Ældrerådet skal forelægges formanden/næstformanden. Kan der ikke opnås enighed, kan direktøren for Social og Sundhed inddrages. 

§ 7.

Stk. 1. Ældrerådet i Favrskov Kommune kan nedsætte faste og ad hoc arbejdsgrupper til at behandle forskellige emner inden for Ældrerådets arbejdsområder.

Stk. 2. Formanden for en arbejdsgruppe skal være medlem af Ældrerådet. Derudover kan arbejdsgruppen bestå af yderligere medlemmer af Ældrerådet, samt evt. medlemmer uden for Ældrerådet. Arbejdsgruppen består normalt af tre-fem personer.

Stk. 3. Ældrerådet godkender de grupper der nedsættes, deres arbejdsområder og deres sammensætning. Ældrerådet udpeger formanden for hver arbejdsgruppe, men grupperne tilrettelægger selv deres arbejde.

Stk. 4. Arbejdsgrupperne:

 • Er rådgivende over for Favrskov Ældreråd.
 • Behandler de emner, der er vedtaget i deres kommissorium.
 • Tager selv emner op inden for deres område.
 • Følger den offentlige debat og information inden for deres område.
 • Aflægger løbende beretning på Ældrerådsmøder om deres virksomhed.
 • Indstiller til Ældrerådet om evt. videre handlinger.

Arbejdsgruppernes indstillinger er ikke bindende for Ældrerådet. Arbejdsgrupperne kan som led i deres arbejde henvende sig til borgmesteren, udvalgsformænd og andre relevante personer i Favrskov Kommune, men grupperne kan ikke udtale sig på Ældrerådets vegne.

§ 8.

Stk. 1. Ældrerådets indgående post modtages af formanden, der sørger for sagernes fordeling.

Stk. 2. Udgående post underskrives af formanden.

Stk. 3. Ældrerådets medlemmer modtager kopi af al udgående post, løbende eller som bilag til dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 4. Det praktiske kontormæssige arbejde tilrettelægges i samarbejde med Favrskov Kommune.

§ 9.

Stk. 1. Rådets medlemmer er underkastet den samme tavshedspligt, som er gældende for kommunalt ansatte.