Ældrerådet

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. 

 

Medlemmer af Ældrerådet 2022-25

Erik Bertelsen - Thorsø
Erik Bertelsen - Thorsø
Birgit Kirkensgaard Hansen - Hinnerup
Birgit Kirkensgaard Hansen - Hinnerup
Ejgil Andreasen - Hammel
Ejgil Andreasen - Hammel
Hans Kjær Christensen - Hinnerup
Hans Kjær Christensen - Hinnerup
Alex Kejlberg - Ulstrup
Alex Kejlberg, Ulstrup
Annegrete Løkke Nielsen - Søften
Annegrete Løkke Nielsen, Søften
Irma Møller - Hadsten
Irma Møller - Hadsten
Solveig Jensen - Hadsten
Solveig Jensen - Hadsten
Arne Bay Madsen - Hammel
Arne Bay Madsen, Hammel

Suppleanter til ældrerådet 2022-25

Jan Hyttel - Laurbjerg
Jan Hyttel - Laurbjerg
Bent Pedersen - Voldum
Bent Pedersen - Voldum
Niels Kragelund - Hammel
Niels Kragelund - Hammel
 

Referat af møder i Ældrerådet

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

2021:

2020:

2019:

2018:

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.​

 

Ældrerådet varetager dine interesser

Alle kommuner skal have et ældreråd. I Favrskov Kommune er der valgt ni personer, der varetager dine interesser.

Alle ældre over 60 år har stemmeret og kan vælges til Ældrerådet i Favrskov Kommune. Man vælges for fire år ad gangen. Valgperioden følger Kommunalvalget.

Ældrerådet rådgiver byrådet i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

Ældrerådet bliver hørt i alle spørgsmål, der vedrører den ældre del af befolkningen.

Ældrerådets opgave er at:

  • fungere som kontaktorgan mellem borgere og byrådet.
  • fremme information og medvirke til debat om emner, der vedrører ældre i kommunen.
  • medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens forskellige foreninger, brugerråd og grupper, der går aktivt ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre.

Sundhed og omsorgsarbejde

Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold, der har med de ældres sundhed og velbefindende at gøre.

Fritid og kultur

Ældrerådet arbejder for, at alle ældre medborgere kan udfolde sig aktivt - blandt andet ved at bakke op om aktiviteter i foreninger, lokalcentre og andre institutioner. Målet er større
livskvalitet.

Tilsyn med indsatsen på ældreområdet

Ældrerådet modtager, gennemgår og vurderer alle rapporter fra de kommunale tilsyn samt rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ældrerådet holder månedlige møder og emnerne er blandt andet:

  • hjemmehjælp
  • omsorgsarbejde
  • madservice
  • boligforhold
  • plejehjem
  • dagcentre
  • lokale trafikforhold

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere bosiddende i Favrskov Kommune kan henvende sig til Ældrerådet med forslag/spørgsmål, der har betydning for borgere over 60 år.

Tager Ældrerådet sig af enkeltsager?

Nej - og dog! En enkeltsag kan godt være starten på en principiel sag. Derfor kan man altid kontakte Ældrerådet.

 

Kontakt

Formand

Erik H. Bertelsen
8881 Thorsø
Tlf. 71 75 23 33
e.bertelsen@mail.tele.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Sekretær for Ældrerådet

May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89 64 21 18
mbdm@favrskov.dk