Her kan du læse Ældrerådets vedtægter

Ældrerådets vedtægter er vedtaget i Byrådet 26. april 2022

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 31-33.

Heraf fremgår det, at Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Ældrerådet har tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens § 28 med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

Ældrerådet har ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager.

§ 1 Formål

Stk. 1. At rådgive Byrådet i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet uafhængig af partipolitik.

Stk. 2 At fungere som kontaktled mellem borgere og Byrådet vedrørende ældrepolitiske spørgsmål.

Stk. 3. At fremme information og medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere.

Stk. 4. At medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens forskellige foreninger, brugerråd og grupper, som arbejder for at fremme vilkårene for kommunens ældre.

§ 2 Funktion

Stk. 1. Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål, der vedrører ældre og skal inddrages på et så tidligt tidspunkt, at Ældrerådets synspunkter kan indgå i udvalgenes og Byrådets beslutningsgrundlag.

Stk. 2. Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i Byrådet, et fagudvalg eller en forvaltning, når emnet berører forhold af betydning for ældre i kommunen.

Stk. 3. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

Stk. 4. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver til private aktører eller til anden offentlig aktør, skal Byrådet – inden overdragelsen – sikre, at Ældrerådet fortsat høres om væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører ældre.

Stk. 5. Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner, men kan tage generelle spørgsmål op, som udspringer af personsager.

Stk. 6. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig, stille spørgsmål og fremsætte forslag om ethvert emne, der har betydning for kommunens ældre.

Stk. 7. Medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven med hensyn til personsager og andre interne forhold. Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem udtræder af rådet.

Stk. 8. Ældrerådets møder er ikke offentlige. Dagsordener og referater er tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Stk. 9. Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det kommunale tilsyn med plejecentrene m.v. Rapporterne fremsendes til Ældrerådet, så snart de er udarbejdet. Det samme gælder den årlige redegørelse efter § 151, stk. 2, i serviceloven.

§ 3 Sammensætning

Stk. 1. Der vælges ni medlemmer og op til tre stedfortrædere, som prioriteres efter stemmeantal. Stedfortrædere deltager ikke i Ældrerådets møder.

§ 4 Valg

Stk. 1. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Valgperioden følger Byrådets.

Stk. 2. Medlemmerne vælges ved direkte valg.

Stk. 3. Valget afholdes samtidig med kommunalvalget og følger den opdeling i afstemningsområder, som anvendes i forbindelse med kommunalvalget.

Stk. 4. Valget afholdes som fremmødevalg. Senest seks måneder før valget fastsætter Byrådet i samråd med Ældrerådet, de nærmere regler for valgets afholdelse.

Stk. 5. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet.

Stk. 6. Ældrerådets medlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv. 

Stk. 7. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Stk. 8. Kandidaterne opstilles i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

Stk. 9. Op til valget synliggøres Ældrerådets arbejde og funktion fx ved informationsmøder, opslag og lignende. 

Stk. 10. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget.

Stk. 11. Ældrerådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse.

Stk.12. Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt og ulønnet.

§ 5 Ældrerådets forretningsorden

Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig selv med formand og næstformand senest 15 dage efter valget. Mødet ledes – indtil formand og næstformand er valgt – af det medlem, som har været medlem af Ældrerådet længst. Hvis flere medlemmer har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. Så snart valg af formand og næstformand er foretaget, ledes mødet af den nyvalgte formand.

Stk. 2. Efter valget af formand og næstformand vælges yderligere ét medlem, der sammen med formand og næstformand udgør Ældrerådets forretningsudvalg.

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Ældrerådet mødes sædvanligvis hver måned (møderne tilstræbes at afholdes således, at sager der skal i diverse udvalg, og som skal forelægges Byrådet, kan blive behandlet i Ældrerådet). 

Stk. 5. Ældrerådet kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov.

Stk. 6. Hvis et medlem af Ældrerådet får en syge- eller fraværsperiode på over tre måneder, indtræder stedfortræderen i dennes sted indtil medlemmet genindtræder.

§ 6 Samarbejde

Stk. 1. Ældrerådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget mindst én gang årligt til gensidig orientering om relevante emner og drøftelse af tiltag på det ældrepolitiske område.

Stk. 2. Ældrerådet kan mødes efter behov med Byrådet, de stående udvalg, direktionen og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3. Byrådet kan, efter aftale med Ældrerådet, uddelegere kompetence på konkrete veldefinerede områder til Ældrerådet.

Stk. 4. Ældrerådet skal tilstræbe at mødes med bruger- og pårørenderåd, ældreorganisationer og foreninger til gensidig orientering og rådslagning.

Stk. 5. Forvaltningen skal stille de oplysninger til rådighed som Ældrerådet ønsker.

§ 7 Rådets økonomi

Stk. 1. Byrådet betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretærbistand til rådighed. 

Stk. 2. Ældrerådet udfærdiger budget for de udgifter fx mødevirksomhed, administration, kursusvirksomhed, transportudgifter m.m. som er en følge af rådets virke.

Stk. 3. Medlemmerne af Ældrerådet modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31, stk. 3. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31, stk. 4. 

§ 8 Godkendelse

Stk. 1. Vedtægten træder i kraft efter godkendelse i Ældrerådet. og Byrådet

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Byrådet har den endelige beslutningskompetence ved ændringer i vedtægten. Vedtægten tages op til revision, hvis lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det, dog senest i første kvartal 2026.