Her kan du læse Ældrerådets vedtægter

Ældrerådets vedtægter er vedtaget i Byrådet 24. april 2018

Navn

§ 1. Favrskov Ældreråd

Formål

§ 2. At fungere som ældreråd, jf. §§ 30 og 31 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.

Stk. 2. At rådgive Byrådet i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

Stk. 3. At være upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Stk. 4. At fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byrådet.

Stk. 5. At fremme information og medvirke til debat om emner, der vedrører ældre i kommunen.

Stk. 6. At medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens forskellige foreninger, brugerråd og grupper, der går aktivt ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre.

Funktion

§ 3. Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål, der vedrører ældre og inddrages på et så tidligt tidspunkt, at Ældrerådets synspunkter kan indgå i udvalgenes og Byrådets beslutningsgrundlag.

Stk. 2. Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i Byrådet, et fagudvalg eller en forvaltning og når emnet berører forhold af betydning for ældre i kommunen.

Stk. 3. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

Stk. 4. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver til private aktører eller til anden offentlig aktør, skal Byrådet – inden overdragelsen – sikre, at Ældrerådet fortsat høres om væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører ældre.

Stk. 5. Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner, men kan tage generelle spørgsmål op, som udspringer af personsager.

Stk. 6. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål om ethvert emne, der har betydning for kommunens ældre.

Stk. 7. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven i forvaltningen.

Stk. 8. Medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller særlige bestemmelser i enkelte sager.

Stk. 9. Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem udtræder af rådet.

Stk. 10. Ældrerådets møder er ikke offentlige, men dagsordener og referater er.

Stk. 11. Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporterne fra Patientsikkerhedsstyrelsen og det kommunale tilsyn med plejecentrene m.v. Rapporterne fremsendes til Ældrerådet, så snart de er udarbejdet. Det samme gælder den årlige redegørelse efter § 151, stk. 2, i serviceloven.

Sammensætning

§ 4. Ældrerådet har ni medlemmer.

Stk. 2. Medlemmerne vælges ved direkte valg, og der vælges indtil tre stedfortrædere, som prioriteres efter stemmeantal.

Valg

§ 5. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hver fjerde år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Valgperioden følger Byrådet.

Stk. 2. Valget afholdes som fremmødevalg, som det er praktiseret ved de seneste to valg. Senest seks måneder før valget fastsætter Byrådet i samråd med Ældrerådet, de nærmere regler for, hvordan valget skal afholdes.

Stk. 3. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget.

Stk. 4. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Stk. 5. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet.

Stk. 6. Der kan afholdes informationsmøder, hvor der er orienteres om Ældrerådets arbejde og funktion.

Stk. 7. Ved valget opstilles enkeltpersoner. Kandidaterne opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Stk. 8. Ældrerådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse.

Stk. 9. Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt.

Ældrerådets forretningsorden

§ 6. Ældrerådet konstituerer sig selv med formand og næstformand senest 15 dage efter valget. Mødet ledes – indtil formand og næstformand er valgt – af det medlem, som har været medlem af Ældrerådet længst. Hvis flere medlemmer har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. Så snart valg af formand og næstformand er foretaget, ledes mødet af den nyvalgte formand.

Stk. 2. Efter valget af formand og næstformand vælges yderligere ét medlem, der sammen med formand og næstformand udgør Ældrerådets forretningsudvalg.

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Ældrerådet mødes sædvanligvis hver måned (møderne afholdes, således at sager der skal i diverse udvalg og som skal forelægges kommunalbestyrelsen kan blive behandlet i Ældrerådet).

Stk. 5. Ældrerådet kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov.

Stk. 6. Hvis et medlem af Ældrerådet får en syge- eller fraværsperiode på over tre måneder, indtræder suppleanten i dennes sted indtil raskmelding foreligger.

Samarbejde

§ 7. Ældrerådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget mindst én gang årligt til gensidig orientering om relevante emner og drøftelse af tiltag på det ældrepolitiske område.

Stk. 2. Ældrerådet kan mødes efter behov med Byrådet, de stående udvalg, direktionen og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3. Byrådet kan, efter aftale med Ældrerådet, uddelegere kompetence på konkrete veldefinerede områder til Ældrerådet.

Stk. 4. Ældrerådet skal tilstræbe at mødes med bruger- og pårørenderåd, ældreorganisationer og foreninger til gensidig orientering og rådslagning.

Stk. 5. Forvaltningen skal stille de oplysninger til rådighed som Ældrerådet ønsker, samt
påpege fokuspunkter.

Rådets økonomi

§ 8. Byrådet betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretærbistand til rådighed.

Stk. 2. Ældrerådet udfærdiger budget for de udgifter fx mødevirksomhed, administration, kursusvirksomhed, transportudgifter m.m. som er en følge af rådets virke.

Stk. 3. Medlemmerne af Ældrerådet modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31, stk. 3. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.

Godkendelse

§ 9. Vedtægten træder i kraft efter godkendelse i Byrådet og Ældrerådet.

Vedtægtsændringer

§ 10. Byrådet har den endelige beslutningskompetence ved ændringer i vedtægten. Vedtægten tages op til revision, hvis lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det, dog senest i første kvartal 2022.