§ 1. Lovgrundlag

Servicelovens § 16.2, hvorefter der kan nedsættes et eller flere råd, der får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet.

§ 2. Formål

Bruger-pårørenderådets formål er at repræsentere borgernes interesser og medvirke til en løbende dialog mellem pårørende, ledelse og personale.

§ 2.1 Afgrænsning

Bruger-pårørenderådet repræsenterer borgere, der er visiteret til botilbud på voksenhandicapområdet. Dog med undtagelse af Botilbud Fuglebakken, hvor der er etableret et råd bestående af beboerne.

Der vil være bruger-pårørenderåd på følgende botilbud:

 • Botilbud Elbæk
 • Botilbud Hindhøjen
 • Botilbud Ellemosevej

§ 3. Rådets arbejdsområder

Bruger-pårørenderådet skal inddrages i forhold af generel karakter, der har betydning for borgernes hverdag og for samarbejdet med pårørende.

Bruger-pårørenderådet informeres og høres om bl.a.:

 • fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer
 • det udarbejdede budgetforslag for det kommende års driftsbudget
 • større om- eller tilbygninger eller væsentlige ændringer på botilbuddet
 • kvalitetsstandarder og væsentlige ændringer i serviceniveau
 • retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde
 • rapporter fra tilsyn, herunder konklusioner fra besøg af embedslægen
 • generelle personaleforhold, herunder efter- og videreuddannelse
 • tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan, herunder konkrete udviklingsprojekter

Bruger-pårørenderådet kan tage ethvert spørgsmål af generel karakter vedr. botilbuddets funktion op til drøftelse på rådsmøder eller ved direkte henvendelse til ledelsen.

Bruger-pårørenderådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner, herunder personaleforhold.

§ 4. Tavshedspligt

Bruger-pårørenderådets medlemmer har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som de erfarer som led i deres hverv, jf. forvaltningsloven § 27, jf. § 2, stk. 3.

§ 5. Bruger-pårørenderådets sammensætning

Medlemmer af bruger-pårørenderådet vælges af og blandt de beboere og pårørende hertil, der er tilknyttet botilbuddene. Der er fire pladser i rådet til fordeling mellem brugerne og pårørende. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem brugere og pårørende.

Hertil kommer deltagelse af afdelingsleder samt mulighed for medarbejderrepræsentation.

Områdelederen fra voksenhandicap deltager efter behov. Bruger-pårørenderådet kan til enhver tid bede områdelederen deltage i et rådsmøde.

§ 6. Konstitution

På første møde i en ny valgperiode vælger rådet en formand.

Formandsposten besættes af en af de valgte medlemmer dvs. at afdelingslederen eller medarbejdere ikke kan være formand.

§ 7. Valgprocedure

Der afholdes valg hvert år.

Medlemmerne er valgt for 2 år, således halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år og halvdelen i lige år.

Der vælges en suppleant. Suppleanten er valgt for et år.

Såfremt der ikke kan gennemføres et valg på grund af for få opstillede kandidater, er der mulighed for, at bruger-pårørenderådet kan supplere sig selv med valgbare personer.

§ 8. Mødevirksomhed

 • Bruger-pårørenderådet udøver sin virksomhed i møder.
 • Mødeplan laves for et kalenderår ad gangen.
 • Bruger-pårørenderådet planlægger at afholde møder mindst fire gange årligt.
 • Formand og afdelingsleder udarbejder i fællesskab dagsorden.
 • Formanden indkalder til mødet med skriftlig dagsorden. Brugerrepræsentanterne får dagsorden overleveret og eventuelt en mundtlig gennemgang.
 • Rådets medlemmer sender dagsordenspunkter til formanden eller afdelingsleder senest 14 dage før mødet.
 • Dagsorden udsendes/overleveres senest 8 dage før mødet.
 • Andre personer, der skønnes relevante af rådets medlemmer, kan indbydes som deltagere i bruger-pårørenderådets møder.
 • Bruger-pårørenderådet kan planlægge et årligt temamøde for alle pårørende på det givne botilbud.
 • Afdelingslederen yder sekretærbistand i forbindelse med referatet.
 • Medlemmer af rådet, som er pårørende modtager referatet via deres e-mail, mens brugerrepræsentanterne vil få referatet overleveret og eventuelt en mundtlig gennemgang. Rettelser og ændringer meddeles inden en uge, hvorefter referatet betragtes som godkendt.
 • Mulighed for deltagelse i dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget hvert 2. år.

§ 9. Økonomi

Bruger-pårørenderådet har et budget på kr. 2500 årligt til udgifter i forbindelse med møder i bruger-pårørenderådet. Bruger-pårørenderådets medlemmer har mulighed for at få refunderet kørselsudgifter i forbindelse med møderne ved henvendelse til områdelederen.

 § 10. Vedtægtsændringer

Bruger-pårørenderådene kan indstille forslag til eventuelle ændringer i vedtægter-ne med almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.

Godkendt i Social og Sundhedsudvalget 5. marts 2024