Grønt Råds vedtægter

§ 1. Formål:

1.1. Det grønne råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, erhverv og Favrskov Kommune for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfokus for det grønne råd er lokale natur- og miljøforhold. 

§ 2. Kompetence:

2.1. Det grønne råd kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet.

§ 3. Det grønne råds sammensætning:

3.1. Det grønne råd kan bestå af en repræsentant fra hver af nedennævnte grupper, hjemmehørende i Favrskov Kommune.

3.2. Der kan maksimalt vælges 16 medlemmer til det grønne råd.

3.3. Foreninger og råd med hovedinteresser indenfor interesseområder under punkt 3.6 kan udpege en repræsentant og en suppleant for hvert interesseområde. 

3.4. Bliver der ikke udpeget en repræsentant for et interesseområde, er pladsen ledig, indtil der er udpeget en person. 

3.5. Hvis der er flere organisationer, der ønsker at udpege en repræsentant til et område, og der ikke kan opnås enighed om udpegning af en fælles repræsentant, er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der udvælger, hvem af de udpegede personer, der skal optages som medlem i det grønne råd. Udvælgelsen sker på baggrund af organisationernes øvrige repræsentation, medlemstal og geografiske dækning i lokalområde.

3.6. Interesseområder, hvorfra der kan udpeges en repræsentant er:

 • a) Natur og miljø
 • b) Arter og internationale forpligtigelser
 • c) Skoverhverv
 • d) Landbrugserhverv (mindre)
 • e) Landbrugserhverv (større)
 • f) Øvrige erhverv
 • g) Grundvand
 • h) Turisme
 • i) Friluftsliv overordnet
 • j) Jagt
 • k) Lystfiskeri
 • l) Vandre/cykelruter og -aktiviteter.

3.7. Kommunen vil være repræsenteret af administrative medarbejdere.

3.8. Herudover kan der udpeges en repræsentant for kommunens Landsbyråd og en observatør for Naturstyrelsen. 

3.9. Alle medlemmer, der udpeges til det grønne råd skal være bosiddende i Favrskov Kommune eller kunne dokumentere en tæt tilknytning til kommunen.

3.10. Medlemmerne vælges for byrådsperioden.

3.11. Genvalg af medlemmer kan finde sted.

§ 4. Konstituering:

4.1. Det Grønne Råd afholder sit konstituerende møde, hvor vedtægterne godkendes. 

4.2. Formanden for det grønne råd er den til enhver tid værende direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Favrskov Kommune

§ 5. Møder:

5.1. Det grønne råd afholder tre møder årligt, hvoraf et er et temamøde, hvortil Teknik- og Miljøudvalget inviteres til at deltage. Derudover kan en udvidet med-lemskreds af foreninger inviteres. Derudover kan det grønne råd aftale at afholde et ubestemt antal møder efter behov, dog inden for de budgetterede rammer.

5.2. Formanden indkalder til møde, senest tre uger før mødets afholdelse.

5.3. Såfremt det måtte være påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end tre uger.

5.4. Teknik og Miljø stiller sekretariatsbistand til rådighed for det grønne råd svarende til mødeindkaldelser, referatskrivning, evt. nyhedsbreve, regnskabsmæssige og øvrige budgetforhold.

5.5. Møderne i det grønne råd er ikke offentlige. Andre personer end rådets medlemmer kan deltage i eller overvære møder efter aftale med formanden for rådet.

5.6. Møderne i det grønne råd ledes af formanden eller af dennes stedfortræder.

5.7. Møderne i det grønne råd skal foregå i en positiv og samarbejdende ånd.

§ 6. Arbejdsgrupper:

6.1. Det grønne råd kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete natur- og miljørelaterede emner. 

6.2. Det grønne råd udarbejder kommissorium samt tidsplan for arbejdsgrupperne. 

6.3. Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsform.

6.4. Arbejdsgruppen refererer alene til det grønne råd, som de undervejs i forløbet meddeler status for arbejdet.

§ 7. Evaluering:

7.1. Det grønne råd foretager 1½ år efter hvert nyvalg en evaluering af rådets aktiviteter, arbejdsform, sammensætning og vedtægter.

§ 8. Ændringer af vedtægterne:

8.1. Væsentlige ændringer til vedtægterne kan ske ved simpel flertalsafgørelse.