Her kan du læse forretningsordenen for Favrskov Kommunes Handicapråd

§ 1 Konstituering – valg af formand og næstformand – delt formandskab

Indkaldelse til konstituerende møde foretages af kommunalbestyrelsen i Favrskov Kommune.

På første konstituerende møde efter valg til Handicaprådet foretages der valg af formand og næstformand.

Social og Sundheds-sekretariat leder valget af ny formand og næstformand.

Formand og næstformand vælges blandt Handicaprådets medlemmer, således at den ene er repræsentant fra organisationerne og den anden er repræsentant fra Favrskov Kommune.

Formand og næstformand udgør i fællesskab formandskabet for Handicaprådet.

Ved personvalg, hvor mere end én person er bragt i forslag, skal der foretages skriftlig afstemning.

§ 2 Punkter til dagordenen

Medlemmer kan få emner optaget på dagsordenen ved henvendelse til formanden eller næstformanden eller eventuelt sekretæren.

Forslag afleveres så vidt muligt senest 10 dage før ordinære møders afholdelse, for at de kan nå at blive optaget på den dagsorden, der skal udsendes.

§ 3 Udsendelse af dagsorden

Dagsorden for et ordinært møde skal være udsendt til medlemmerne af Handicaprådet i Favrskov Kommune senest 5 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen og bilag sendes til alle medlemmer og stedfortrædere fra organisationerne med pr. mail. Medlemmer fra kommunal bestyrelsen modtager dagsorden i det elektroniske dagsordenssystem.

Dagsorden kan ligeledes findes på polweb på Favrskov Kommunens hjemmeside

§ 4 Referat af møderne

Sekretæren fører et kort beslutningsreferat af de sager, der bliver behandlet på mødet. Referatet sendes efter mødets afholdelse til Handicaprådets medlemmer, der herefter har 8 dage til at indsende eventuelle bemærkninger til referatet, hvorefter referatet betragtes som godkendt.

Stk. 2. Udsendelse af referat

Der sendes referatet pr. mail til Handicaprådets medlemmer og stedfortræderne.

Referat lægges efter godkendelse ud på Favrskov Kommunes hjemmeside.

§ 5 Opgavefordeling – formand, næstformand og sekretær

Stk.1. Formandens opgaver:

Forbereder og leder Handicaprådets møder - herunder udformning af dagsorden med beskrivelse af problemstillinger i sagerne.

Opfølgning på Handicaprådets møder.

Koordinerer Handicaprådets og eventuelle arbejdsgruppers arbejde.

Underskriver på Handicaprådets korrespondance.

Varetager Handicaprådets repræsentative opgaver.

Udtaler sig på Handicaprådets vegne i tilfælde, hvor der er tale om hastesager, og hvor hele Handicaprådet derfor ikke kan nå at blive indkaldt. Handicaprådets medlemmer skal efterfølgende orienteres.

Stk. 2. Næstformandens opgaver:

Varetager formandens opgaver i samråd med formanden

Varetager formandens opgaver i dennes fravær.

Stk. 3. Sekretærens opgaver:

At Social og Sundhed yder den fornødne sekretariatsbistand til Handicaprådet.
 

§ 6 Personlige stedfortrædere

De udpegede personlige stedfortrædere deltager kun i Handicaprådets møder, såfremt det ordinære medlem, som de repræsenterer, er forhindret.

§ 7 Mødefrekvens og mødeindkaldelse

Handicaprådet i Favrskov Kommune afholder minimum ét møde i kvartalet.

Sekretæren indkalder til møderne, når de er mødekalenderen er godkendt på et ordinært møde. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinære møder

Så vidt muligt skal der indkaldes til ekstraordinære møder med 5 dages varsel.

Indkaldelsen kan ske på formandens eller næstformandens initiativ, eller hvis et flertal af Handicaprådets medlemmer fremsætter ønske herom over for for­manden eller næstformanden.

Indkaldelsen skal angive de emner, som ønskes behandlet.

§ 8 Handicaprådets møder er lukkede

Handicaprådets møder er lukkede møder – kun med deltagelse af Handicaprådets medlemmer, der kan deltage i møderne. Der er ikke adgang for faste observatører, men der kan indkaldes videnspersoner efter behov.

Der er mulighed for at medlemmer ved behov kan ledsages af en personlig hjælper.

§ 9 Tavshedspligt

Handicaprådets medlemmer og eventuelle personlige hjælpere er omfattet af reglerne om tavshedspligt i offentlig tjeneste eller hverv

§ 10 Afgørelser ved almindeligt flertal

Alle afgørelser i Favrskov Kommunes Handicapråd træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11 Beslutningsdygtighed

Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst seks medlemmer deltager på mødet.

§ 12 Nedsættelse af arbejdsgrupper

Handicaprådet i Favrskov Kommune kan nedsætte faste og ad hoc arbejdsgrupper til at behandle forskellige emner inden for Handicaprådets arbejdsområder.

Stk. 2. Valg af personer til hverv i Handicaprådet

Ved valg af personer til hverv i Handicaprådets arbejde, kan et medlem kræve skriftlig afstemning.

Stk. 3. Arbejdsgruppers medlemmer

Formanden for en arbejdsgruppe skal være medlem af Handicaprådet. Derudover kan arbejds­gruppen bestå af yderligere medlemmer af Handicaprådet, samt evt. medlemmer uden for Handicaprådet.

En arbejdsgruppe består normalt af tre - fire personer.

Stk. 4. Arbejdsgruppers funktion og kompetence

  • Er rådgivende over for Favrskov Handicapråd
  • Behandler de emner, der er vedtaget i deres kommissorium.
  • Tager selv emner op inden for deres område
  • Følger den offentlige debat og information inden for deres område.
  • Aflægger løbende beretning på Handicaprådets møder om deres virksomhed.
  • Indstiller til Handicaprådet om eventuelle videre handlinger.

Arbejdsgruppernes indstillinger er ikke bindende for Handicaprådet.

Arbejdsgrupper kan som led i deres arbejde henvende sig til Borgmesteren, udvalgsformænd og andre relevante personer i Favrskov Kommune, men grupperne kan ikke udtale sig på Handicaprådets vegne.

§ 13 Post

Handicaprådets indgående post modtages af formanden, der sørger for sagernes fordeling.

Sekretæren sørger for at sende al modtaget post til Handicaprådet til formanden.

Stk. 2. Udgående post underskrives af formandskabet

Udgående post underskrives af formanden.

Stk. 3. Kopi af udgående post til alle medlemmer

Handicaprådets medlemmer orienteres om al udgående post på førstkommende møde.

§ 14 Forplejning

Sekretæren sørger for forplejning til møderne. Udgifterne afholdes af Handicaprådets eget budget.

§ 15 Diæter

Sekretæren sørger for, at der udbetales diæter til alle medlemmer, som er udpeget til at repræsentere organisationerne. Udgifterne til diæter afholdes af Handicaprådets budget.

§ 16 Kørselsgodtgørelse

Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til alle medlemmer, som er udpeget til at repræsentere organisationerne.

Udgifterne til kørselsgodtgørelse afholdes af Handicaprådets budget.

§17 Refusion af udgifter ved medlemmers deltagelse i temadage, kurser, møder og lignende

Der kan udbetales refusion af deltagergebyr og kørselsgodtgørelse til medlemmer, som er udpeget til at repræsentere organisationerne, i forbindelse med deltagelse i relevante temadage, kurser, møder eller konferencer.

Bevilling af dækning af kursusudgifter kræver formandens godkendelse og afholdes af Handicaprådets budget

§ 18 Ændring af Handicaprådets forretningsorden

Ændringer af Handicaprådets forretningsorden kræver 2/3 stemmeflertal.