Her kan du læse vedtægterne for Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune.

1. Navn og hjemsted:

Navnet er: Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune

Samvirket har hjemsted på sekretariatets adresse, eller – i mangel heraf – på den til enhver tid siddende formands adresse.

2. Kulturelt Samvirkes opgaver:

Såfremt en opgave naturligt henhører under anden forening eller lignende, varetages opgaven  der, og kun efter anmodning medvirker  Kulturelt Samvirke.

Kulturelt Samvirke  varetager  følgende opgaver:

 • 2.1 informere om kulturelle aktiviteter og arrangementer i Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
 • 2.2 koordinere og stimulere til kulturelle aktiviteter og arrangementer  i kommunen
 • 2.3 virke for gennemførelsen af kulturelle aktiviteter og arrangementer, som den enkelte forening, institution, gruppe eller enkeltperson ikke selv har mulighed for at gennemføre
 • 2.4 fordele økonomiske midler efter ansøgning

 

3. Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

4. Repræsentantskabet:

Kulturelt Samvirkes øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 1 repræsentant fra hver tilsluttet forening.

Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Mødet indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Forslag til punkter, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før mødet, og offentliggøres senest 7 dage før

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/4 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden med 14 dages varsel.

Dagsorden på repræsentantskabsmøder skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent og mødets tillidsrepræsentanter (ex.: valgtællere)
 2. Formanden aflægger beretning og økonomisk orientering
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af formand  (på valg i ulige år)
 5. Valg af øvrige  bestyrelsesmedlemmer (3 afgår i ulige år og 3 afgår i lige år)
 6. Valg af suppleanter (2 suppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år)
 7. Eventuelt

På repræsentantskabsmødet afgøres sager ved simpelt stemmeflertal (jfr. pkt. 7 vedrørende vedtægtsændringer m.m.).

Hver repræsentant har 1 stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når ½-delen af medlemmerne er til stede (4 personer).

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg,  hvori den selv er repræsenteret.

Bestyrelsen udpeger et medlem til Kunstudvalget for Favrskov Kommune. Valget er gældende for byrådets valgperiode.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst fire gange årligt.

Formanden indkalder til møde med 7 dages varsel v/udsendelse af dagsorden.

Formanden skal indkalde til møde indenfor 14 dage, såfremt et flertal af bestyrelsen fremsætter anmodning herom med begrundet dagsorden.

Da Kulturelt Samvirke er en del af den kommunale organisation i Favrskov Kommune, er forvaltningslovens regler om habilitet m.v. gældende ved samvirkets sagsbehandling.

6. Økonomi:

Samvirket bevilges til sin virksomhed kommunalt tilskud. Der kan herudover søges støtte fra andre sider.

7. Vedtægtsændringer og opløsning af Samvirket:

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes ved et repræsentantskabsmøde hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Ændringer er først gyldige efter godkendelse fra Favrskov Kommune.

Samvirket kan ophæves, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ved 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, afholdt  med mindst 30 dages mellemrum, vedtager det.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 11. februar 2010.

Læs mere om Kulturelt Samvirke her.