Vedtægterne for Favrskov Kommunes Kunstudvalg er vedtaget af Favrskov Byråd 24. marts 2020

Formål

§ 1. Kunstudvalget formål er at virke som inspirator og koordinator således, at kunsten i Favrskov igennem dens mange udtryk kan medvirke til at give kommunens borgere og gæster oplevelser og udfordre til nye tanker og ideer. Kunstudvalget kan som led i dets virke tage initiativer til og stille forslag om kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Hjemmel til nedsættelse af Kunstudvalget

§ 2. Kunstudvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Kunstudvalgets sammensætning og valg af medlemmer til udvalget

§ 3. Kunstudvalget består af følgende 7 medlemmer:

1) 2 medlemmer udpeges af Byrådet.

2) 4 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling om et medlem fra hver af de lokale kunstforeninger og udstillingsgrupper i Hvorslev, Hammel, Hadsten og Hinnerup

3) 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Kulturelt Samvirke

Stk. 2. For hvert medlem kan der udpeges en stedfortræder.

Stk. 3. Såvel medlemmer som stedfortrædere skal have fast bopæl i Favrskov Kommune

Stk. 4. Valg af medlemmer til Kunstudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 5. En medarbejder fra Kultur, Fritid og Beskæftigelse deltager i Kunstudvalgets møder som sekretær.

Funktionsperiode

§ 4. Kunstudvalgets medlemmer udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Stk. 2. Kunstudvalget fungerer indtil udgangen af december måned i det år, hvori nyvalg har fundet sted.

Konstituering m.m.

§ 5. Kunstudvalget vælger selv sin formand og næstformand.

Indkaldelse af stedfortræder

§ 6. Hvis et medlem af Kunstudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen som medlem af Kunstudvalget.

Stk. 2. Hvis et medlem har forfald i en længere periode, indkaldes stedfortræderen som midlertidigt medlem af Kunstudvalget.

Stk. 3. Fraflytning fra kommunen medfører tab af medlemskab af Kunstudvalget.

Afholdelse af møder

§ 7. Kunstudvalgets virksomhed udøves i møder. Møderne afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Kunstudvalget afholder møde så ofte, formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst en gang i hvert kvartal.

Stk. 3. Kunstudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4. På sidste møde i kalenderåret aftales mødedatoerne for næste år. Formanden bestemmer sted for møderne.

Stk. 5. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker en sag optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 dage før mødet.

Stk. 6. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med syv dages varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 7. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne føres til referat. Referatet skrives undervejs af sekretæren, som læser beslutningen op efter hvert punkt, og punkterne godkendes undervejs. Formanden drager omsorg for, at referatet udsendes senest 14 dage efter mødet er afholdt. Bemærkninger til referatet skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage efter udsendelse af referatet.

Stk. 8. Der tilstræbes, at beslutninger træffes i enighed. Såfremt der træffes beslutning ved afstemning, sker dette ved afgørelse ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9. I samarbejde med forvaltningen sikrer Formanden, at Kunstudvalgets beslutninger udføres.

Stk. 10. Kunstudvalget kan indkalde andre personer til drøftelse eller belysning af konkrete sager, men de pågældende kan ikke deltage ved sagens endelige afgørelse.

Stk. 11. Kunstudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 12. Når et kunstudvalgsmedlem er medansøger eller repræsenterer en ansøger i udvalget, deltager medlemmet ikke i den endelige behandling med mindre udvalget ellers ikke er beslutningsdygtigt.

Kunstudvalgets opgaver og kompetence

§ 8. Kunstudvalget agerer indenfor de overordnede mål og rammer fastsat af Byrådet.

Stk. 2. Ved hvert års budgetvedtagelse kan der være afsat midler til kunstneriske aktiviteter.

Stk. 3. Det i stk. 2 omtalte budgetbeløb udgør den økonomiske ramme for Kunstudvalgets virksomhed, idet rammen dog ved Kunstudvalgets foranstaltning kan suppleres med bidrag fra fonde og lignende, hvis dette er uden forpligtelser eller andre byrder for Favrskov Kommune i relation til giver.

Stk. 4. Kunstudvalget tildeles den årlige bevilling til kunstneriske aktiviteter, som grundlag for sit virke. Administration af bevillingen forestås af Kunstudvalget under ansvar for de kommunale bevillingsregler.

Stk. 5. Kunstudvalget sikrer en registrering af samtlige de kunstværker, der er indkøbt og placeret i årene forud og sikrer tillige en løbende ajourføring af registreringen. Ligeledes sikrer Kunstudvalget, at eksisterende kunstværker vedligeholdes.

Stk. 6. Kunstudvalget kan bidrage til at øge kendskabet til Favrskov Kommunes kunstsamling ved at medvirke til udlån til relevante institutioner, bygninger og kunstforeninger.

Andet

§ 9. Børn og Kultur i Favrskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Kunstudvalget.

Stk. 2. Kunstudvalget kan stille forslag og afgive indstilling om, at eventuelle ikke forbrugte beløb i et budgetår overføres til det efterfølgende budgetår.

Stk. 3. Udgifterne ved Kunstudvalgets virksomhed afholdes af kommunen.

Stk. 4. Der kan ydes befordringsgodtgørelse til Kunstudvalgets medlemmer i forbindelse med udøvelse af hvervet.

Ikrafttræden og ændringer

§ 10. Denne vedtægt træder i kraft efter den er vedtaget af Byrådet og har virkning fra samme dato.

Stk. 2. Ændring af vedtægten kan alene ske af Byrådet, der forud herfor indhenter en udtalelse fra Kunstudvalget. 4

Denne vedtægt er vedtaget af Favrskov Byråd 24. marts 2020