Vedtægterne for Favrskov Kommunes Landsbyråd er vedtaget af Favrskov Byråd 26. april 2022

§ 1 Landsbyrådets formål

I Favrskov Kommune er Landsbyrådet et formaliseret fællesskab for kommunens landsbyer. 

Landsbyrådet er rådgiver for Byrådet i sammenhænge af særlig betydning for landsbyerne og skal sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune. Landsbyrådet skal sikre fokus på Favrskov Kommunes landsbypolitik og sammenhængen mellem denne og kommunens øvrige politikområder. Landsbyrådet skal inspirere, koordinere og igangsætte initiativer i landsbyerne og bidrage til realisering af landsbypolitikken. Det kan bl.a. ske via vidensdeling, sparring med landsbyerne samt understøttelse af de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne. 

Til at understøtte Landsbyrådet har Byrådet nedsat et særligt udvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. Det særlige udvalg fungerer som forretningsudvalg for Landsbyrådet.

§ 2 Landsbyrådets sammensætning og virksomhed

Landsbyrådet sammensættes med én repræsentant fra hver landsby udpeget/valgt af og blandt de borgere, der er geografisk tilknyttet den enkelte landsby. Tillige vælges/udpeges for hvert medlem en suppleant, ligesom der kan udpeges en 2. suppleant for hvert medlem.

De landsbyer i Favrskov Kommune, der er medlemmer af Landsbyrådet, fremgår af vedtægternes bilag 1.

De enkelte landsbyer afgør selv, hvordan udpegning/valg af landsbyens medlem til Landsbyrådet og en eller to suppleanter skal foregå. 

Byrådet udpeger tre medlemmer til Landsbyrådet blandt Byrådets medlemmer, hvoraf den ene skal være formand for Landsbyrådet.

Næstformand for Landsbyrådet vælges af og blandt Landsbyrådets øvrige medlemmer.

Valgperioden for medlemmerne valgt af landsbyerne er 2 år, hvor halvdelen vælges i ulige år og den anden halvdel i lige år. Der kan foretages genvalg.

Valgperioden for de af Byrådet udpegede medlemmer svarer til den valgperiode, som de sidder i Byrådet. 

Landsbyrådet udøver sin virksomhed i møder, hvortil der ikke er offentlig adgang. Møderne afholdes efter behov, dog minimum et møde i hvert kalenderkvartal.

Landsbyrådet er beslutningsdygtigt. når mere end 50 % af medlemmerne er til stede.

Landsbyrådet udarbejder sin egen forretningsorden, som skal godkendes af Plan- og Landdistriktsudvalget.

Favrskov Kommune stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed for møder i Landsbyrådet, og en administrativ repræsentant fra Favrskov Kommune fungerer som sekretær i Landsbyrådets møder. 

Møder i Landsbyrådet afholdes som udgangspunkt i administrationsbygningen i Hammel, og Landsbyrådet afholder selv udgifter til forplejning i forbindelse med sine møder. Landsbyrådet afholder udgifter til lokaler og forplejning, når møderne afholdes uden for kommunens administrationsbygninger. 

§ 3 Landsbyrådets opgaver og ansvar

Det er Landsbyrådets opgaver og ansvar:

  • at sikre løbende fokus på Favrskov Kommunes landsbypolitik og sammenhængen mellem landsbypolitikken og øvrige politikområder og herigennem bidrage til udvikling og revision af landsbypolitikken.
  • at afgive høringssvar til Byrådet i relevante sammenhænge.
  • at sikre fortsat fokus på mulighederne for at søge puljemidler, fondsstøtte m.m. til  aktiviteter i og mellem landsbyerne.
  • at sikre, at borgere og virksomheder i landsbyerne er orienteret om Landsbyrådets virksomhed og beslutninger.
  • at sikre, at valg af medlemmer til Landsbyrådet kan gennemføres.

Landsbyrådet skal en gang årligt udarbejde en årsplan for Landsbyrådets virke i det kommende år.

Landsbyrådet skal endvidere udarbejde retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter i landsbyerne og i forsamlingshusene samt behandle konkrete ansøgninger fra landsbyer, forsamlingshuse, borgerforeninger, enkeltpersoner i lokalområdet mv. 

Årsplanen og retningslinjerne for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter forelægges for og godkendes af Plan- og Landdistriktsudvalget på udvalgets møde i december og fremlægges efterfølgende for Byrådet til orientering. Årsplanen og retningslinjerne for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter udgør derefter grundlaget for Landsbyrådets disponering af det drifts- og anlægsbudget, som Favrskov Kommune tildeler Landsbyrådet i det følgende år.

Landsbyrådet kan på baggrund af årsplanen og retningslinjerne disponere midler til aktiviteter og projekter i landsbyerne på baggrund af ansøgninger fra landsbyer og lokalsamfund. I de tilfælde, hvor Landsbyrådet indstiller at give et tilskud på mindst 300.000 kr. til et enkeltstående projekt, skal Plan- og Landdistriktsudvalget godkende indstillingen.

§ 4 Forretningsudvalgets sammensætning og virksomhed

Til at understøtte Landsbyrådets arbejde og rådgive Favrskov kommune i spørgsmål relateret til kommunens landsbyer har Byrådet nedsat et særligt udvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse.

Det særlige udvalg fungerer som forretningsudvalg for Landsbyrådet og forbereder opgaver for Landsbyrådet og sikrer udmøntning af Landsbyrådets beslutninger om disponering af Landsbyrådets midler. 

Forretningsudvalget kan i ganske særlige situationer tage stilling til henvendelser, ansøgninger og høringssvar, f.eks. i situationer, hvor Landsbyrådet ikke kan samles med kort varsel. Landsbyrådet orienteres på førstkommende møde om henvendelsen, ansøgningen eller høringsmaterialet og Forretningsudvalgets beslutning og begrundelse herfor.

Forretningsudvalget består af 10 medlemmer, som udpeges blandt Landsbyrådets medlemmer. Byrådets repræsentanter i Landsbyrådet altid er medlem af Forretningsudvalget. De øvrige 7 medlemmer samt 2 suppleanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.  

Formanden for Landsbyrådet er tillige formand for Forretningsudvalget.

Valgperioden for Forretningsudvalgets medlemmer fra Landsbyrådet er 1 år. Der kan foretages genudpegning.

Valgperioden for Byrådets medlemmer svarer til den valgperiode, som de sidder i Byrådet. 

Der skal være minimum 5 medlemmer af Forretningsudvalget, heraf enten formanden eller næstformanden, til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt. Beslutninger skal som udgangspunkt træffes i enighed, men hvis der ikke kan opnås enighed, kan der træffes beslutning med kvalificeret flertal (mindst 3/5 af de afgivne stemmer). 

Møder i Forretningsudvalget afholdes som udgangspunkt i administrationsbygningen i Hammel, og Landsbyrådet afholder udgifter til forplejning i forbindelse med Forretningsudvalgets møder. Landsbyrådet afholder Forretningsudvalgets udgifter til lokaler og forplejning, når Forretningsudvalget afholder sine møder uden for kommunens administrationsbygninger. 

Byrådets repræsentanter i Forretningsudvalget modtager vederlag fra Favrskov Kommune i overensstemmelse med særskilt beslutning truffet af Favrskov Byråd. 

Forretningsudvalgets medlemmer har mulighed for at modtage befordringsgodtgørelse efter reglerne herfor. Udgifterne hertil afholdes inden for Landsbyrådets samlede budget. 

§ 5 Ikrafttræden og vedtægtsændringer

Nærværende vedtægt træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

Ændringer i vedtægten kræver Byrådets godkendelse. 

Vedtaget af Byrådet 26. april 2022