§ 1. Lovgrundlag

Jf. Servicelovens § 16.2 nedsættes et pårørenderåd, der får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet.

§ 2. Formål

Pårørenderådets formål er at repræsentere borgernes interesser og medvirke til en løbende dialog mellem pårørende, ledelse og personale. Det er pårørenderådets ønske at være i en nødvendig dialog med kommunalbestyrelsen.

§2.1 Afgrænsning

Pårørenderådet repræsenterer borgere, der er visiteret til Voksenhandicaps botilbud og aktivitetstilbud.

§ 3. Rådets arbejdsområder

Pårørenderådet skal inddrages i forhold af generel karakter, der har betydning for borgernes hverdag og for samarbejdet med pårørende.

Pårørenderådet informeres og høres om:

 • det udarbejdede budgetforslag for det kommende års driftsbudget
 • større om- eller tilbygninger eller væsentlige funktionsændringer
 • kvalitetsstandarder og væsentlige ændringer i serviceniveau
 • retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde
 • rapporter fra tilsyn, herunder konklusioner fra besøg af embedslægen
 • analyser og redegørelser om indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
 • planer vedr. funktionsændringer
 • generelle personaleforhold, herunder efter- og videreuddannelse
 • tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan, herunder konkrete udviklingsprojekter
 • fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer
 • tilbuddets bidrag til Tilbudsportalen.

Pårørenderådet kan tage ethvert spørgsmål af generel karakter (herunder kritik og klager) vedr. tilbuddets funktion op til drøftelse og videresende spørgsmål eller sager til kommuner og region.

Pårørenderådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner, herunder personale forhold.

§ 4. Tavshedspligt

Pårørenderådets medlemmer har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som de erfarer som led i deres hverv, jf. forvaltningsloven § 27, jf. § 2, stk. 3.

 § 5. Pårørenderådets sammensætning

Pårørenderådet vælges af og blandt de pårørende til borgere, der er tilknyttet tilbuddene. Rådet består af 6 medlemmer. Der tilstræbes repræsentation fra både botilbud og aktivitetstilbud.

Voksenhandicap er repræsenteret ved områdelederen.

§ 6. Konstitution

På første møde i en ny valgperiode vælger rådet en formand.

§ 7. Valgprocedure

Der afholdes valg hvert år i november måned.

Man er valgt for 2 år, således at halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år og halvdelen i lige år.

Der vælges en suppleant. Suppleanten er valgt for et år

Såfremt der ikke kan gennemføres et valg, er der mulighed for, at pårørenderådet kan supplere sig selv med valgbare personer.

§ 8. Mødevirksomhed

Pårørenderådet udøver sin virksomhed i møder.

Mødeplan laves for 1 år.

Formand og leder udarbejder i fællesskab dagsorden.

Formanden indkalder til mødet med skriftlig dagsorden.

Rådets medlemmer sender dagsordenspunkter til formanden eller leder senest 14 dage før mødet.

Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet.

Pårørenderådet holder møde mindst fire gange årligt.

Andre personer, der skønnes relevante af rådets medlemmer, kan indbydes som deltagere i pårørenderådets møder.

Pårørenderådet planlægger et årligt temamøde for alle pårørende i Voksenhandicap, som afvikles i forbindelse med Pårørenderådsmødet i november.

Voksenhandicap stiller sekretærbistand til rådighed i forbindelse med referatet.

Voksenhandicap sender referatet til medlemmerne. Rettelser og ændringer meddeles inden en uge, hvorefter referatet betragtes som godkendt.

Referater m.v. findes på https://favrskov.dk/demokrati/udvalg-og-bestyrelser/paaroerenderaad-voksenhandicap 

§ 9. Økonomi

Pårørenderådet har et budget på kr. 2500 årligt til udgifter i forbindelse med møder i pårørenderådet. Pårørenderådets medlemmer har mulighed for at få refunderet kørselsudgifter i forbindelse med møderne ved henvendelse til områdelederen.

 § 10. Vedtægtsændringer

Pårørenderådet skal vedtage forslag til eventuelle ændringer i vedtægterne med almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunens Social og Sundhedsudvalg

Administrativt opdateret marts 2019