Direktør for Børn og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil for stillingen som direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune

1. Baggrund

Da den nuværende direktør for Børn og Kultur efter eget ønske overgår til en ny stilling som chefkonsulent i Favrskov Kommune, søger vi en ny direktør for Børn og Kultur, der kan tiltræde 1. august 2024 eller snarest derefter.

Favrskov Kommune har aktuelt 49.350 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde og aktiv medspiller i Business Region Aarhus.  

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.500 årsværk den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 3,2 mia. kr., mens anlægsbudgettet på det skattefinansierede område de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Du finder den samlede vision her.

2. Organisation

2.1. Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Direktøren for Børn og Kultur varetager betjeningen af Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden har direktøren også det overordnede ansvar for betjeningen af Børn og Unge-udvalget, Folkeoplysningsudvalget samt en række mindre råd og nævn.    

2.2. Overordnet administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.

Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR og ejendomsservice m.v. Det stiller særlige krav til lysten og evnen til at samarbejde på tværs.

Der afholdes som udgangspunkt ugentlige møder mellem borgmesteren og direktionen samt ugentlige direktionsmøder.

Den administrative organisation ser således ud:

organisationsdiagram viser ledelsen i Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.3. Børn og Kultur

Direktøren for Børn og Kultur refererer til kommunaldirektøren og er direkte ansvarlig for en forvaltning med ca. 1.880 medarbejdere og et samlet årligt driftsbudget på godt 1 mia. kr.

Direktøren spiller en aktiv rolle i dialogen med Byrådet og de øvrige direktører om kommunens overordnede styring og udvikling.

Den daglige opgaveløsning i Børn og Kultur er bygget op omkring fem chefområder. Sammen med direktøren udgør de fem chefer forvaltningens chefgruppe

Chefgruppen består af en kombination af nye og erfarne chefer, hvor cheferne har stærke faglige og ledelsesmæssige kompetencer inden for deres respektive chefområder.

Chefgruppen beskriver sig selv som meget velfungerende og optaget af den tværgående opgaveløsning. Samarbejdet i chefgruppen bygger på tillid, vidensdeling og respekt for hinandens kompetencer. Der er styr på økonomien, og der er gode samarbejdsrelationer i både sektor MED-udvalgene og de lokale MED-udvalg.

Cheferne indgår på forskellig vis i det tværgående samarbejde med direktører, chefer og ledere inden for de øvrige forvaltninger.

Den daglige opgaveløsning i den udførende del af organisationen betegnes som meget velfungerende og serviceorienteret. Der er over de seneste år gennemført et generationsskifte på ledelsessiden, der betyder, at Børn og Kultur står et rigtig godt sted i forhold til løsningen af fremtidens opgaver og udfordringer.

Den nuværende direktør for Børn og Kultur fortsætter i stillingen, indtil den nye direktør forventeligt tiltræder 1. august 2024 – og står til rådighed med sparring og hjælp til den nye direktør i de første måneder. Herefter vil den nuværende direktør tiltræde en stilling som chef-konsulent i Favrskov Kommune og varetage forskellige tværgående opgaver inden for bl.a. ledelsesudvikling og projektledelse med reference til kommunaldirektøren.

Den overordnede organisering af opgaverne i Børn og Kultur ser således ud:

Organisationsdiagram for Børn og Kultur i Favrskov Kommune

Den overordnede opgavedeling mellem de fem chefområder er følgende:

Sekretariatet er ansvarlig for den administrative betjening af Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, samt Børn og Unge-udvalget. Sekretariatet varetager Børn og Kulturs fælles administrative funktioner og understøtter de øvrige chefområder med en række administrative og analytiske opgaver. 

Børn og Familie varetager myndighedsopgaver i forhold til udsatte børn og unge samt til børn og unge med funktionsnedsættelser. Desuden forestår Børn og Familie opgaver inden for PPR, familiebehandling, kontaktpersonsordninger, rådgivning af plejefamilier samt en døgninstitution til børn og unge (Åhuset).  

Dagtilbud står for driften og udviklingen af kommunens alderssvarende fleksible pasningstilbud til kommunes børn fra 0-6 år. I Favrskov omfatter tilbuddene dagpleje, vuggestuer og børnehaver. 

Skole forestår alle undervisnings-, specialundervisnings- og fritidstilbud til alle børn og unge i Favrskov Kommune. Det gælder også ungdomsskole og ungdomsklubber.

Kultur og Fritid tager sig af drift og udvikling af biblioteker, kulturhuse, musikskole, kommunale haller, idrætsanlæg og folkeoplysningsområdet. 

En nærmere beskrivelse af de enkelte chefområder og de aktuelle opgaver og udfordringer findes her 

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

Direktørerne i Favrskov Kommune har derfor en vigtig opgave i at støtte op om den decentrale opgaveløsning, hvor chefer og ledere har stort fokus på at levere en god service til borgerne og samtidig skabe gode og udviklende arbejdspladser for medarbejderne. 

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben og direkte dialog. 

Favrskov Kommune har et fælles ledelsesgrundlag for hele organisationen, som bygger på følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Hele ledelsesgrundlaget findes her

Den samlede direktion har i fællesskab ansvaret for at udarbejde forslag til politikker, strategier og planer for den kommunale drift og udvikling til udvalg og Byråd.

Direktionen har samtidig en vigtig fælles opgave i at sikre, at organisationen samlet set leverer den bedst mulige service til borgerne for de resurser, der er til rådighed. Afgørende faktorer i dette arbejde er et vedvarende fokus på effektiv resurseudnyttelse, et stærkt tværfagligt fundament og en fokuseret økonomisk styring.

For yderligere oplysninger om den samlede økonomi henvises til kommunens hjemmeside om Budget.

Favrskov Kommune har i flere år været en af de kommuner i Danmark, der har de laveste nettodriftsudgifter pr. indbygger. Det kræver en målrettet, resultatorienteret og nærværende ledelse, der løbende tager initiativ til og understøtter en effektiv og udviklende tilrettelæggelse af opgaveløsningen.

Som led heri er der iværksat et fælles udviklingsprogram med titlen ”Nye veje til forbedringer”, der skal bidrage til at skabe løbende og vedvarende forbedringer af trivslen, effektiviteten og/eller kvaliteten i den daglige opgaveløsning.  

Læs mere om "Nye veje til forbedringer" her

4. Direktørens overordnede ansvarsområder

Børn og Kultur er en mangfoldig forvaltning med en række meget forskelligartede opgaver og udfordringer, hvor direktørens overordnede ansvarsområder omfatter: 

 • Servicering af politikere og politiske udvalg
 • Direktionsarbejdet
 • Forvaltningens opgaver
 • Eksterne relationer.

4.1. Servicering af politikerne og politiske udvalg

Med henblik på at kunne bidrage til en professionel betjening af Byrådet og de politiske udvalg skal direktøren for Børn og Kultur:

 • have interesse for og viden om samfundsmæssige forhold
 • have politisk tæft og evne til at navigere mellem forskellige holdninger
 • kunne forholde sig til politiske visioner og bidrage til at realisere dem
 • være god til at fange politiske strømninger og faglige udviklingstendenser inden for børne-, skole-, kultur- og fritidsområderne og omsætte dem til retningsgivende oplæg til Byrådet, direktionen og den øvrige organisation 
 • bidrage aktivt til kvalificerede og gennemarbejdede dagsordener samt oplæg til Byrådet og de politiske udvalg.

Direktørerne deltager i Byrådets møder og de fælles aktiviteter for Byrådet.   

4.2. Direktionsarbejde

Som en del af Favrskov Kommunes direktion er direktøren for Børn og Kultur medansvarlig for den tværgående og helhedsorienterede ledelse i direktionen.

Væsentlige opgaver for direktøren i forhold til direktionsarbejdet vil være at:

 • medvirke til den overordnede og tværgående strategiske udvikling af hele kommunen   
 • tage medansvar for håndteringen af de samlede økonomiske udfordringer
 • bidrage aktivt til at udvikle samarbejdet på tværs af de fire forvaltninger
 • sikre implementeringen af politiske beslutninger  
 • være ambassadør for det fælles ledelsesgrundlag 
 • engagere sig i fælles tværgående opgaver.

4.3. Forvaltningens opgaver

Direktøren for Børn og Kultur har det samlede ansvar for forvaltningens drift, udvikling og anlæg. Ansvaret forvaltes i overensstemmelse med det ansvar, der er tillagt chefer, ledere og den øvrige organisation. 

I den forbindelse skal direktøren for Børn og Kultur: 

 • sætte retning og inspirere til udvikling inden for det samlede forvaltningsområde
 • samtænke den helhedsorienterede opgaveløsning i Børn og Kultur
 • sikre kvalitet i sagsfremstillingerne til Byrådet og udvalgene
 • gå foran i den direkte dialog med borgere og andre aktører 
 • deltage aktivt i håndteringen af svære sager i forhold til pressen o.a.  
 • understøtte en effektiv drift og sikre budgetoverholdelse
 • involvere sig i planlægningen og gennemførelsen af større anlægsprojekter 
 • sikre et udviklende samarbejde i egen forvaltning og i forhold til andre forvaltninger
 • videreudvikle Børn og Kultur som en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • understøtte et velfungerende MED-system præget af dialog og involvering.

4.4. Eksterne relationer

Direktøren for Børn og Kultur vil indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer med ministerier, KL, Region Midtjylland, Business Region Aarhus, andre kommuner, borgere, virksomheder, interesseorganisationer og pressen. 

Direktøren skal i den forbindelse:

 • have blik for værdien af et positivt samarbejde med de interessenter, der er på de forskellige driftsområder inden for Børn og Kultur og i Favrskov Kommune som helhed
 • lytte til og skabe forståelse for borgersynspunkter, både når der er tilfredshed og utilfredshed
 • kunne stå fast på planer, beslutninger og afgørelser – også hvis det er nødvendigt at gå imod en stemning
 • involvere sig i og varetage Favrskov Kommunes interesser i et samspil med andre kommuner, organisationer og eksterne samarbejdspartnere.

5. Særlige fokusområder

Favrskov Kommune har gennem årene oplevet en betydelig befolkningsmæssig tilvækst, hvor særligt den østlige del af kommunen opleves som meget attraktiv for tilflytning af nye børnefamilier. Det stiller særlige krav til tilvejebringelsen af tilstrækkelig pasningskapacitet på dagtilbudsområdet, og samtidig medfører det behov for at udbygge skole- og fritidstilbud. 

Kapacitetsudfordringerne stiller store krav til at finde løsninger på både kort og lang sigt. Den opgave fordrer et professionelt, løsningorienteret og tillidsfuldt samarbejde med især Teknik og Miljø om udviklingen og vedligeholdelsen af ejendomsporteføljen på børne-, skole- samt fritidsområderne. Samtidig kræver det, at de respektive chefer og direktøren indgår i et tæt samarbejde med de decentrale ledere og bestyrelserne i dagtilbuddene og skolerne om muligheder og udfordringer. 

Det første års tid vil direktøren for Børn og Kultur desuden skulle involvere sig aktivt i og have særligt fokus på følgende områder:

 • Fremme arbejdet med inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler med det klare formål, at flest mulige børn og skoleelever indgår i de almene læringsfællesskaber.
 • Videreudvikling af kvaliteten af de lokale specialundervisningstilbud – både af hensyn til læringen, trivslen og økonomien. 
 • Etablering af nye vidtgående specialundervisningstilbud i Favrskov Kommune.
 • Gennemførelse af indsatser, der øger elevtrivslen og nedbringer skolefraværet – i et tæt samarbejde mellem Børn og Familie og skolerne.    
 • Håndtering af de politiske aftaler i budget 2024-27 vedr. opdatering af idrætsfaciliteter i Hinnerup og undersøgelse af mulighederne for etablering af en kunstgræsbane i Ulstrup.
 • Planlægning og realisering af flere større anlægsprojekter (nyt idrætsanlæg i Søften, nye børnehaver i Hadsten, Søften og Hinnerup, ny kombineret dagtilbud/skole i Korsholm).
 • Muligheder og udfordringer i aktuelle og fremtidige nationale dagsordener på børne-, skole-, kultur- og fritidsområderne.
 • Ledelsesmæssig understøttelse af målrettede indsatser i forhold til nedbringelse af sygefravær, succesfuld onboarding af nye ledere samt rekruttering og fastholdelse af kvalificerede ledere og medarbejdere. 

6. Direktørens profil

Direktøren skal have en grundlæggende erfaring med drift og udvikling af børne- og skoleområderne og gerne kendskab til kultur- og fritidsområdet. 

6.1. Erfaring og uddannelse

Direktøren ser jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv og kan dokumentere flest mulige af nedenstående kvalifikationer:

 • Ledelse
  Ledelseserfaring fra en kommunal organisation eller på anden måde erfaring med betjeningen af det politiske niveau samt dokumenteret erfaring med ledelse af ledere. Hertil kommer erfaringer med ledelse af processer samt organisatoriske og opgavemæssige forandringer.
   
 • Styring og økonomi
  Erfaring med forskellige ledelses- og styringsredskaber inden for økonomi, resurseoptimering og digitalisering m.v. 
   
 • Uddannelse
  Relevant videregående uddannelse kombineret med kommunal erfaring inden for de områder, som stillingen omfatter – suppleret med relevant lederuddannelse i forhold til direktørjobbet.  
   

6.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Direktøren for Børn og Kultur skal kunne identificere sig med og arbejde målrettet for at mestre nedenstående krav og kompetencer i sit ledelsesarbejde: 

 • Skaber motivation
  Går forrest og skaber begejstring og arbejdsglæde. Arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Giver plads til andres meninger og idéer.
   
 • Har selvindsigt 
  Er empatisk og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil, og hvordan disse virker på andre.
   
 • Giver sparring 
  Bruger feedback og sparring som aktive værktøjer til at afstemme forventninger, give retning, optimere opgaveløsningen og samtidigt øge arbejdsglæden og motivationen. 
   
 • Går i direkte dialog
  Kommunikerer tydeligt og klart – både internt og eksternt – og bruger den direkte dialog til at udvikle opgaveløsningerne og relationerne til borgere og samarbejdspartnere m.fl. 
   
 • Arbejder på tværs
  Ser potentialer og nye muligheder i tværgående opgaveløsninger og har som led heri fokus på, at der sker en tidlig involvering af relevante parter i processerne med henblik på at sikre en fælles retning. 
 • Finder nye veje
  Evner at se alternative muligheder og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger. Udfordrer organisationen i opgaveløsningen og vurderer løbende mulighederne for at anvende ny teknologi. 
   
 • Har fokus på resultater
  Har fokus på resultater og formår at tilrettelægge og indgå i involverende processer, så der skabes et bredt ejerskab til resultaterne. 
   
 • Har analytiske evner 
  Har udprægede gode analytiske evner og kan hurtigt sætte sig ind i nye komplekse problemstillinger med indsigt og forståelse – også på tværs af fagområder. 
   
 • Er rodfæstet under pres 
  Er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler og har mod til at gribe ind, når der er behov for det – også selvom det går på tværs af hierarkiet.
   

7. Ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt vil ansættelsen ske på kontraktvilkår. Det årlige lønniveau er på 1,2 mio. kr. inklusive kontrakttillæg, men eksklusive pension.

Direktøren vil have sin primære arbejdsplads i administrationsbygningen Hvorslev, men der vil være en del mødeaktivitet i kommunens øvrige administrationsbygninger – primært i Hinnerup og Hammel. 

Der indhentes straffeattest på den kandidat, som vi tilbyder ansættelse i stillingen

8. Yderligere oplysninger

Konsulentfirmaet Mercuri Urval varetager rekrutteringsopgaven i samarbejde med Favrskov Kommune.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Borgmester Lars Storgaard (formand)
 • Økonomiudvalgsmedlem og 2. viceborgmester Isabell Friis Madsen 
 • Formand for Børn- og Skoleudvalget Flemming Nørgaard
 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Bang
 • Kommunaldirektør Jan Kallestrup
 • Direktør for Job og Økonomi Peter Jensen 
 • Sekretariatschef i Børn og Kultur Benjamin Eisenreich Steen 
 • Børne- og familiechef Charlotte Bøcher 
 • Medarbejderrepræsentant Finn Rubach-Larsen
 • Medarbejderrepræsentant Rikke Harboe Jensen 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte:

Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er mandag 27. maj 2024 kl. 12.00.

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag uploades via konsulentfirmaets hjemmeside

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til første samtale tirsdag 4. juni 2024.

Første samtale afholdes tirsdag 11. juni 2024

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en test hos konsulentfirmaet. Testen gennemføres i perioden 12.-19. juni 2024.

I perioden mellem første og anden samtale vil de kandidater, der går videre til anden samtalerunde, blive tilbudt en samtale med kommunaldirektør Jan Kallestrup.

Anden samtale foregår torsdag 20. juni 2024, hvorefter ansættelsesudvalget indstiller til Byrådet. Der bliver indhentet referencer i forbindelse med afholdelsen af anden samtale.

Byrådet træffer beslutning om ansættelse tirsdag 25. juni 2024.

Tiltrædelse forventes 1. august 2024 eller snarest derefter.

Konsulenten foretager en opfølgning på ansættelsen ca. seks måneder efter, direktøren er tiltrådt efter nærmere aftale.