1. Baggrund

Områdelederen i Myndighed og Administration har fået nyt job. Vi søger derfor en ny områdeleder, der kan tiltræde 1. april 2024 eller snarest derefter. 

Favrskov Kommune har omkring 49.400 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,9 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen her

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbet samt forventningerne til kandidaterne.

2. Organisation

2.1. Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder. 

2.2. Overordnet administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR og ejendomsservice m.v. 

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stort ansvar og handlefrihed. Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede resurseudnyttelse og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

Direktører og chefer har en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor lederne har fokus på at levere god service til borgerne og samtidig skabe gode udviklende arbejdspladser for medarbejderne.

Ledelsesopgaven i Favrskov Kommune bygger på et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs mere om ledelsesgrundlaget

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.kov.dk om Favrskov Kommune

4. Socialområdet

Socialområdet er en del af forvaltningsområdet Social og Sundhed, der ligeledes består af fagområderne Ældre og Sundhed, samt et tværgående sekretariat.

Socialområdet omfatter Favrskov Kommunes socialområde for voksne. Organisatorisk består chefområdet af de to udførerområder: Voksenhandicap, Social og Psykiatri, samt Myndighed og administration

Visionen for Social og Sundhed er "Sammen om et sundt og værdigt liv". Denne vision er i socialområdet suppleret med en fælles ambition om, at borgerne skal være mest muligt i eget liv. Det betyder bl.a., at indsatserne, vi tilbyder, skal have borgernes drømme, ambitioner og mål for eget liv som udgangspunkt.

Du kan læse mere om visionen her

Vi har på tværs af socialområdet fokus på at tilbyde borgerne indsatser, som er mindst muligt indgribende i deres liv. Derfor har vi et kontinuerligt fokus på at tilrettelægge indsatser, så borgerne har mulighed for at modtage støtte i egen bolig og eget nærmiljø som et alternativ til at skulle bo på botilbud.

Der gives en uddybende beskrivelse af myndighed og administration under pkt. 5. De to øvrige områder varetager følgende opgaver:

 • Social og psykiatri er kommunens tilbud til voksne med psykisk sårbarhed, sociale problemer eller misbrug. Området består af både botilbud, bostøtte, Social Indsats og væresteder, Favrskov Rus-middelcenter samt STU Favrskov.
 • Voksenhandicap er kommunens samlede socialpædagogiske tilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har forskellige behov for hjælp og støtte til at leve deres liv. Tilbuddene omfatter dels botilbud, bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud.
Socialområdet i Favrskov

5. Myndighed og administration

Myndighed og administration varetager myndighedsfunktionen for voksne med behov for støtte efter serviceloven indenfor det voksenspecialiserede område. Under området er der desuden et administrativt team, der understøtter hele socialområdet.

Organisationsdiagrammet viser organiseringen i Myndighed og administration

Myndighedsområdet

Myndighedsområdet varetager sagsbehandlingen indenfor Servicelovens voksenparagraffer (§ 85, §95-110 og §163a samt Sundhedslovens § 140 om alkoholbehandling.

Unge Specialindsats består af fire socialrådgivere og Specialrådgivningen af seks socialrådgivere. Derudover er der tilknyttet to konsulenter, to støttekontaktpersoner samt en faglig koordinator i Myndighedsteamet.

Administrationen

Administrationen løser opgaver af administrativ og økonomisk karakter for myndighed samt bostederne på socialområdet i Favrskov Kommune, herunder betaling og udsendelse af fakturaer, personaleadministration, udregning af servicepakker og egenbetalinger §107/§108, ledelsesinformation, administration af ledsagerordning og BPA.
 
Administrationen består af en faglig koordinator, syv medarbejder og en kontorelev. 

Når du møder ind den 1. april 2024 vil du særligt skulle håndtere fire dagsordener:

 • Implementering af nye metoder i sagsbehandlingen - VUM 2.0
 • Implementering, drift, at få de gode arbejdsgange for en optimal udnyttelse af det opdaterede journal- og dokumentationssystem Sensum One
 • Ny visitationsprocedure for mestringsvejledning (SL §85)
 • Samarbejde med udfører, i forlængelse af VUM 2.0 og Sensum One 

Områdelederen for Myndighed og Administration refererer til socialchefen. Som områdeleder vil du blive en del af socialchefens områdelederteam. Socialchefen og de tre områdeledere arbejder tæt sammen, for at Favrskov Kommune lykkes på det samlede socialområde i kommunen.

Områdelederteamet har planlagt et internt lederudviklingsforløb i foråret 2024 med fokus på:

 • Det velfungerende lederteam
 • Det personlige lederskab
 • Faglig og strategisk ledelse

6. Områdelederens profil og kompetencer

Områdelederen skal kunne nikke ja til flest mulige af disse personlige og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer: 

 • Du skal have faglig viden og erfaring i arbejdet med lovgivningen og reglerne på det specialiserede voksenområde. Du har nysgerrighed og interesse for at holde dig opdateret på de seneste udviklinger og tendenser inden for området.
 • Du skal sætte tydelige mål og visioner for afdelingen, der er i forankret i socialområdets over-ordnede vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Du evner at kommunikere klart og motiverende om målene.
 • Du har erfaringer med og evner til at håndtere komplekse sagsforløb inden for det specialiserede voksenområde. Gennem din ledelse sikrer du sagsbehandling og beslutningsprocesser, der giver veldokumenterede og velbegrundede afgørelser.
 • Du har godt blik for motivationsarbejdet af medarbejderne og evner at støtte deres faglige udvikling.
 • Du har erfaringer med at implementere procedurer og strategier for kvalitetssikring og løbende forbedring af sagsbehandlingsprocesserne. Sammen med socialchefen og områdelederteamet interesserer du dig for monitorering af nøgletal og evaluering af afdelingens resultater.
 • Du er klar og tydelige i din kommunikation med både medarbejdere og eksterne interessenter. Du gøder jorden for samarbejde og partnerskaber med relevante aktører inden for det specialiserede voksenområde.
 • Du er klar til at tage ansvaret for afdelingens handlinger og beslutninger og sætter en høj etisk standard inden for sagsbehandlingen og ledelsen.
 • Du har evnen til at tilpasse dig skiftende omstændigheder og politiske ændringer såvel fagligt som økonomisk. Du udviser fleksibilitet og er proaktiv, når du møder nye udfordringer.
 • Du er klar over vigtigheden af regelmæssig feedback til medarbejderne for at understøtte deres professionelle udvikling, og du får sat system i evalueringer af afdelingens præstationer og processer.
 • Du har fokus på at din afdeling udvikler sig ved at 
  • være åben for innovation og nye tilgange til sagsbehandling.
  • fremme en kultur, der opmuntrer medarbejderne til at komme med forslag til forbedringer.
 • Du skal have erfaring med ledelse eller kunne dokumentere dit ledelsestalent.
 • Du skal have en socialfaglig eller juridisk uddannelse, der matcher områdelederstillingens indhold og ansvar.
 • Du kan have en ledelsesmæssig efteruddannelse eller være klar til som minimum at gennemføre en diplom i ledelse.

Fremfor alt skal du dele holdningen om at: God faglig ledelse er afgørende for at opretholde en effektiv og ansvarlig myndighedsafdeling på det specialiserede voksenområde. Det kræver en kombination af høj faglig ekspertise, gode ledelseskompetencer samt god menneskelig forståelse og mentaliseringsevne.

7. Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en lederstilling med stor selvstændig kompetence og tæt samspil med socialchefen samt de øvrige områdeledere. Samtidig vil du være en del af Favrskov Kommunes samlede ledelsesforum.   
 
Stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. 

Arbejdsstedet for områdelederen er i Sundhedscenter, Hadsten på Hovvej 76 i Hadsten. Som områdeleder vil du ofte have mødeaktivitet i kommunens øvrige drifts- og administrationsbygninger i Hinnerup, Hammel og Hadsten. 

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse, ikke er eller bliver straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den kandidat, der får tilbudt stillingen. 

8. Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte socialchef Jørn Nielsen på tlf. 29 35 64 24 for at høre nærmere om stillingen. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af følgende:

 • Socialchef Jørn Nielsen (formand)
 • Områdeleder (Social og Psykiatri) Trine Haarup
 • Områdeleder (Voksenhandicap) Eva Stride
 • Koordinator-Myndighed June Sofie Aggerholm Pedersen
 • Medarbejderrepræsentant Jette Olesen
 • Medarbejderrepræsentant Helene Vedel Erdmann Bendtsen
 • Medarbejderrepræsentant Jannie Vestergaard Weihrauch

Favrskov Kommunes eksterne rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i begge samtaler. Direktør for Social og Sundhed Ulrik Johansen deltager i 2. samtalerunde.  

Tidsplanen for ansættelsen:

 • Ansøgningsfristen er 18. februar 2024 
 • 1. samtale holdes 20. februar 2024 
 • 2. samtale holdes 27. februar 2024

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal udfylde en personprofiltest. Tilbagemelding på personprofiltesten foregår mandag 23. februar mellem kl. 13.30 og 17.30. Socialchef Jørn Nielsen deltager sammen med rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved profiltilbagemeldingen. 

I forlængelse af profiltilbagemeldingen er der en personlig samtale mellem kandidaten og socialchefen. Profiltilbagemeldingen og samtalen med chefen varer cirka to timer. 

Der vil efter nærmere aftale blive indhentet referencer.

Tiltrædelse forventes 1. april 2024 eller snarest derefter.