1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 49.400 indbyggere. Væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation 

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – www.favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed.

3. Børn og Kultur

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

3.1 Tungelundskolen 

Tungelund – Trivsel og Tillid

Tungelundskolen ligger i Thorsø i et lokalmiljø, som primært består af villa- og parcelhuskvarterer og et stort landdistrikt, der er central beliggende i forhold til både Århus, Randers, Silkeborg og Viborg. Skolen har et eller to spor per årgang og har 300 elever fordelt på 0.-9. årgang samt to specialklasser.

Skolen er bygget i flere etaper med start i 1958. Vi har gode fysiske rammer både inde og ude, og vi er i gang med at renovere dele af skolen, så det fysiske læringsmiljø understøtter den faglige pædagogiske og didaktiske tilgang, som vi har til god undervisning. 
Både skole og SFO nyder godt af attraktive idræts- og naturomgivelser.

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet og har til vores årlige traditioner ofte besøg af såvel forældre, bedsteforældre, tidligere elever og andre fra byen samt fra daginstitutionerne. 
Skolen har stærke traditioner som blandt andet morgensamlinger, hockeyturnering, TUSK-land og Tungelundlegene.

Skolen har en god opbakning fra en engageret og deltagende forældregruppe og skolebestyrelse. Der lægges vægt på et respektfuldt og åbent samarbejde mellem alle parter. Endvidere indgår Tungelundskolen i tæt samarbejde med de lokale daginstitutioner og foreninger.

Personalegruppen består af cirka 50 engagerede lærere, pædagoger, medhjælpere, administrative medarbejdere og ledere. Skolens medarbejdere motiveres af udvikling og arbejder løbende med at gøre en god skole og SFO endnu bedre. Skolen er kendetegnet ved et stærkt sammenhold i personalegruppen og en fleksibilitet, der virker begge veje, og vi værdsætter den gensidige respekt og tillid til hinanden.

På Tungelundskolen vil vi, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Med livsduelighed mener vi såvel personlig, social og faglig udvikling og trivsel. Vi har et værdisæt, der lever og danner den røde tråd i alt det, som vi arbejder med. Hverdagen er i høj grad præget af en anerkendende kultur med et værdifuldt samarbejde mellem alle skolens faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere.

Udover afsættet i vores værdigrundlag arbejder vi i indeværende og kommende skoleår med udviklingen indenfor følgende fokusområder:

 • Kollektiv mestring
  • Samarbejde om fælles forståelse og tilgang til løsning af kerneopgaven 
  • Co-teaching i alle lektioner på årgangene
  • Kvalitet i undervisningen og udvikling af en temabaseret skole
 • Elevnærvær
  • Udvikling af skolens inkluderende fællesskaber og specialpædagogiske indsatser og mellemformer
  • En systematisk tilgang til viden og praksis
    
 • Innovation & entreprenørskab
  • Implementering af undrevisningsmodellen og udvikling af skolens makerspace
  • Kompetenceløft af medarbejderne og inddragelse af elever i udviklingen af spændende undervisning

4. Ledelsesrammerne

Tungelundskolens ledelse består af skolelederen, en viceskoleleder og en afdelingsleder. 
Lederteamet samarbejder om skolens strategi, visioner og drift, og en ny afdelingsleder skal kunne se sig selv bidrage aktivt i det samarbejde med en nysgerrig tilgang til udvikling og forankring på skolen.

4.1 Overordnede arbejdsopgaver

Afdelingslederen bliver nærmeste leder for ca. 20 medarbejdere på mellemtrinnet og i udskolingen, refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • videreudvikler en fleksibel og udviklingsorienteret skole i samarbejde med lederteam og skolens medarbejdere
 • påtager sig ledelsesopgaver på tværs af hele skolen, som understøtter elevernes læring, trivsel og udvikling
 • varetager den daglig ledelse af en afdeling samt opgaver tilknyttet hertil
 • varetager tovholderfunktion for videreudvikling af arbejdet med innovation og entreprenørskab
 • kan påtage sig relevante administrative opgaver

Lederteamet varetager i samarbejde opgaver, som fordeles efter kompetencer og interesse.
Det forventes, at man indgår i den samlede ledelsesmæssige opgavefordeling, og at man er fleksibel og træder til, hvor der er behov.

5. Lederprofilen

5.1 Uddannelse og erfaring

Du skal som afdelingsleder kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Ledelseserfaring eller anden relevant erfaring med opgaver af koordinerende og/eller ledelsesmæssig karakter
 • Lederuddannelse – eller vilje til at påbegynde en

5.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægger vi vægt på, at du er nærværende, humoristisk og god til at samarbejde. Vi ønsker desuden, at du:

 • Er helhedsorienteret og har et godt overblik
  Du evner at fastholde fokus på den samlede opgaveløsning for hele skolen og kan bevare overblikket i en hverdag med mange bolde i luften. Du er desuden en dygtig og effektiv organisator, der evner at skabe synlige strukturer til gavn for både dig selv og andre.
   
 • Kommunikerer klart
  Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret og synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde.
   
 • Skaber motivation 
  Du er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Du har ideer til og erfaring med at fremme trivsel og arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste.
   
 • Er rodfæstet under pres
  Du er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når de udfordres. Du følger dine opgaver til dørs, står i forreste linje og er helt tæt på, når situationer kræver det.
   
 • Finder nye veje
  Du evner at se alternative muligheder, er fleksibel og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger.

6. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Der indhentes børne -og straffeattest forud for ansættelse.

7. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte skolen på telefon 89 64 27 00 og aftale nærmere vedrørende en rundvisning eller et telefonmøde med skoleleder Belinda Hornsgaard eller viceskoleleder Trine Kristensen.
Det vil være muligt at besøge skolen torsdag og fredag i uge 14.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

8. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Belinda Hornsgaard
 • Viceskoleleder Trine Lund Kristensen
 • Skolebestyrelsesformand Mia Lind Kjærulff
 • Skolebestyrelsesmedlem Berit Lykke Nielsen
 • Medarbejder og TR Cita Ovesen
 • Medarbejder og AMR Marie Mønsted

Skolechef Karina Corneliusen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen vil deltage i anden samtalerunde.

Ansøgningsfristen er fredag 12. april, hvor ansøgning, CV og relevante bilag skal være modtaget via vores hjemmeside favrskov.dk/job

Vi holder 1. samtale tirsdag 16. april i tidsrummet 16 – 21.

De kandidater, som går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være testtilbagemelding onsdag 24. april 2024.

Anden samtale foregår torsdag 25. april i tidsrummet 16 – 20.

Tiltrædelse pr. 1. juni 2024.