Der findes følgende private institutioner i Favrskov:

Hadsten Naturbørnehave

Vinterslevvej 34, 8370  Hadsten
Telefon: 20 20 55 25
https://hadstennaturboernehave.dk/

'Livstræet' i Vellev

Natur-og Bevægelsesbørnehave og vuggestue
Øksendalvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup
Telefon: 30 55 00 99

Oprettelse af privat institution

Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Favrskov Kommune fastsætter de specifikke godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt. Godkendelseskriterierne er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens generelle krav til egne daginstitutioner.

Ansøgning til oprettelse af privat institution

Den private leverandør, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 20, er i sin ansøgning forpligtiget til skriftligt at dokumentere, hvordan vedkommende vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Favrskov Kommunes godkendelseskriterier.

Ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud fremsendes til Favrskov Kommune via den elektronisk ansøgningsblanket her

Godkendelsesprocessen forventes at tage cirka to måneder, hvorefter ansøger kan forvente svar.

Godkendelseskriterier til private institutioner

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Opdateret i november 2022

Generelt

Indledning

Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Favrskov Kommune fastsætter de specifikke godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt. Godkendelseskriterierne er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens generelle krav til egne daginstitutioner.

Fremsendelse af ansøgning

Den private leverandør, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 20, er i sin ansøgning forpligtiget til skriftligt at dokumentere, hvordan vedkommende vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Favrskov Kommunes godkendelseskriterier.

For nyoprettede institutioner skal vedtægterne for privatinstitutionen vedlægges, og den pædagogiske læreplan skal fremsendes til kommunen efter institutionens opstart og efter aftale med Favrskov Kommune. 

For institutioner, der ved ansøgningens fremsendelse er i drift som kommunal institution, vedlægges den pædagogiske læreplan, og der vedlægges vedtægter for den nye institution.

Ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud fremsendes til Favrskov Kommune via en elektronisk ansøgningsblanket her. Godkendelsesprocessen forventes at tage ca. to måneder, hvorefter ansøger kan forvente svar.

Politikker på børneområdet

Privatinstitutionen skal efterleve Favrskov Kommunes politikker på børneområdet, eksempelvis Børne- og ungepolitikken.

Derudover er privatinstitutionen omfattet af følgende bestemmelser:

 • Formålsbestemmelsen for dagtilbud, dagtilbudslovens § 7
 • Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, dagtilbudslovens § 8
 • Sprogvurdering og sprogstimulering, dagtilbudslovens § 11

Tilsyn

Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til løbende at føre tilsyn med privatinstitutionen. 
Formålet med tilsynet er at sikre, 

 • at privatinstitutionen lever op bestemmelserne i dagtilbudsloven samt øvrig gældende lovgivning og kommunalt fastsatte retningslinjer
 • at det pædagogiske arbejde i privatinstitutionen lever op til kravene til de øvrige dagtilbud i kommunen
 • at privatinstitutionen lever op til de fastlagte godkendelseskriterier beskrevet i dette notat.

Tilsynet gennemføres efter kommunens tilsynsramme, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Den private institution er forpligtet på at samarbejde med kommunen om det pædagogiske tilsyn. Kommunen kan kræve nødvendig dokumentation.

Personale

Lederen af den private daginstitution skal være uddannet pædagog eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse, og lederen er ansvarlig for, at der er en tilstrækkelig, forsvarlig og kvalificeret bemanding i åbningstiden.

Lederen af dagtilbuddet er desuden ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og for at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne heraf, jf. dagtilbudslovens § 9. Lederen af dagtilbuddet er endvidere ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan.

Den private institution er forpligtede til straks at underrette kommunen om enhver personændring af den daglige ledelse af den private institution, herunder til- og fratræden, opsigelse, afskedigelse og bortvisning, således at kommunen kan gennemføre sit tilsyn med, om privatinstitutionen har en daglig ledelse, der lever op til kravene i lovgivningen. 

Det forudsættes, at den private institution har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan
udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag - også ved ferie og sygdom blandt personalet.
Ved evt. lukkedage er institutionen ikke fritaget for pasningsforpligtigelser, og Favrskov Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde eventuelle erstatningspladser i forbindelse med ferielukning.

Forinden ansættelse af personale skal indhentes børneattest og straffeattest. På Børne- og ungeområdet indhentes den udvidede straffeattest (offentlig straffeattest § 22). Dokumenterne opbevares i en personalemappe i institutionen og må i henhold til persondataloven, forvaltningsloven og straffeloven ikke videregives til tredjemand. Indhentning af straffeattester følger kommunens regler herfor. 

Kommunen skal sikre at normeringen i private institution svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen i henhold til paragraf 19 i Dagtilbudsloven. 

De private institutioner kan blive bedt om at stille praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse til pædagog- og PAU-studerende.

Åbningstid

Privatinstitutionen skal offentliggøre sine åbningstider og lukkedage. Hvis privatinstitutionen har begrænset åbningstid i forhold til de kommunale og selvejende institutioner, kan privatinstitutionens driftstilskud reguleres forholdsmæssigt. 

Privatinstitutionen kan indføre lukkedage. Hvis antallet af lukkedage overstiger antallet af lukkedage for kommunale daginstitutioner, kan kommunen regulere driftstilskuddet herefter. Ved lukkedage er privatinstitutionen ansvarlig for, at der tilbydes pasning til de børn, der måtte have behov, bortset fra 5. juni og 24. december.

Optagelsesregler og venteliste

Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses- og ventelistekriterier, og kriterierne skal være offentligt tilgængelige. Privatinstitutionen kan ikke afvise at modtage børn, hvis der er plads i institutionen.

Den private institution kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser, eller hvis de fysiske rammer ikke er til stede eller kan tilpasses barnets behov. 

Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven § 27 b, stk. 5. Ansøgningerne tilgår den kommunale pladsanvisning, så privat-institutionen vil herfra få besked, hvis kommunen modtager en ansøgning fra en forælder til et barn i privat-institution. Læs mere om reglerne her på hjemmesiden

Børn med særlige behov

Privatinstitutionen skal stå åben for børn med særlige behov. Den private institution kan dog afvise optagelse, hvis det vurderes, at personalet ikke kan imødekomme barnets særlige pædagogiske behov. Privat-institutionen skal samarbejde med de kommunale instanser om nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen har pligt til at henvise børn, der har behov for særlig støtte, til de kommunale myndigheder. Det er kommunen, der træffer beslutning om den konkrete støtte. For børn fra andre kommuner er det barnets opholdskommune, der træffer beslutningen. Eventuelle udgifter til støttepædagogforanstaltninger m.v. betales af barnets opholdskommune ud over det normale driftstilskud.

Såfremt tilbuddet ikke modsvarer barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden daginstitution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at flytte barnet til en anden daginstitution.

Privatinstitutionen er underlagt samme regler om tavshedspligt og underretningspligt som de kommunale og selvejende institutioner.

Sundhed og hygiejne

Privatinstitutionen skal leve op til lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Frokostmåltid

Den privat institution skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostordningen jf. paragraf 16 i Dagtilbudsloven. Hvis ikke frokostmåltidet fravælges, skal institutionen tilbyde et sundt frokostmåltid og modtage tilskud på samme vilkår som de kommunale daginstitutioner. Såfremt institutionen ikke har fravalgt et sundt frokostmåltid, skal kommunen godkende køkkenfaciliteter. 

Tværfagligt samarbejde

Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i kommunen. Her er det institutionen, der skal sikre samtykke fra forældre. Det tværfaglige samarbejde kan for eksempel være med pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), sundhedsplejen, socialrådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen og pladsanvisningen, jf. dagtilbudslovens § 3a stk. 3.

Forældreindflydelse

Det forslås, at der etableres en forældrebestyrelse i den private institution. Forældre til børn i privatinstitutionen skal have samme mulighed for indflydelse som forældre til børn i selvejende daginstitutioner, jf. Dagtilbudsloven paragraf 14. Det vil sige, at forældrene, fx via en forældrebestyrelse, som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, principper for anvendelse af budgettet samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale. 

Forældrebetaling

Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling, hvormed privatinstitutionen fastlægger forældrebetalingen. Privatinstitutionen opkræver selv forældrebetalingen. Eventuelle udeståender kan inddrives efter de almindelige privatretlige regler.

Hvis forældrene misligholder betalingsforpligtelsen, må dette som udgangspunkt betragtes som forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen har således ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og institutionen aftalt varsel. Reglerne for forældrebetalingen, opsigelse og evt. gebyr skal være offentligt kendt af forældrene, evt. på hjemmesiden. 

Fripladstilskud og søskendetilskud

Børn optaget i privatinstitutionen har jf. gældende regler, ret til friplads- og søskendetilskud.
Tilskuddene beregnes af kommunen. Det påhviler privatinstitutionen at vejlede forældrene om mulighederne for tilskud. Friplads- og søskendetilskud kan ikke overstige forældrenes egenbetaling.

Tilskuddet fastlægges ud fra den kommunale forældrebetalingstakst.

Bygningsgodkendelse m.v.

Privatinstitutionen skal vedlægge bygningsgodkendelse til daginstitutionsdrift fra de relevante myndigheder, herunder bl.a:

 • Byggetilladelse til ejendommens benyttelse til daginstitution, herunder tilladelse vedr. planmæssige forhold til eventuel lokalplan eller landzonetilladelse. Ibrugtagningstilladelse til byggetilladelsen skal foreligge inden bygningerne tages i brug.
 • Privatinstitutionen skal efterleve myndighedskravene i forhold til arbejds-miljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold m.v.
 • Privatinstitutionen er forpligtet til at tegne børneulykkesforsikring samt de lovpligtige forsikringer (arbejdsulykke, brand m.v.).

Privatinstitutionen har selv ansvaret for at indhente relevante godkendelser fra alle relevante myndigheder.

Plan- og byggesagsafdelingen kan med fordel inddrages i forbindelse med en forhåndsdialog, således projektet kan screenes for de plan- og byggemæssige forhold inden der igangsættes et endeligt projekt. Plan- og byggesagsafdelingen skal dog have tegninger og relevante oplysninger fremsendt. Man kan anmode om en forhåndsdialog gennem byggesagsafdelingen på mailadressen byg@favrskov.dk

Vedtægter

Der skal udarbejdes formål og vedtægter for dagtilbuddets virke. Vedtægterne skal indeholde

 • Regler for forældreindflydelse/forældrebestyrelse
 • Institutionens formål, herunder værdigrundlag, samt hvordan den private institution vil omsætte dag-tilbudslovens formålsbestemmelse §7, 8 og 11, samt arbejdet med børn med særlige behov og to-sprogede børn. 
 • Institutionens optagelseskriterier og opsigelsesvarsel
 • Institutionens opløsningsbestemmelser, 
 • Åbningstid
 • Antal børn
 • Anvendelse af institutionens overskud (mulighed for at trække overskud af driften ændres muligvis ved kommende lovgivning)  
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Retningslinjer for fravælgelse af frokostordning
 • Retningslinjer for deltidspladser. 

Kommunen skal ikke godkende vedtægterne, men sikre at vedtægterne overholder loven. 

Økonomi

Depositum

Ved ansøgning om godkendelse indbetales et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når
ansøgningen er behandlet, uanset udfaldet heraf.

Driftsgaranti

Der stilles krav om en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drift af institutionen: Driftsgarantien tilpasses forholdsmæssigt ved godkendelse af et højere antal børn. Garantien stilles på anfordringsvilkår.

Driftstilskud

Et barn, der er optaget i en privatinstitution, har ret til at få et driftstilskud fra sin opholdskommune.
Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen.

Administrationsbidrag

Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen.

Administrationsbidraget dækker udgifter til løn, bogføring, budget, regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Bygningstilskud

Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen.

Bygningstilskuddet fastsættes, så det svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud til selvejende institutioner i samme aldersgruppe. 

Den private institution er selv økonomisk ansvarlig og skal følge de almindelige regler for
regnskabsaflæggelse. Den aflægger ikke regnskab til kommunen. Kommunen har ikke økonomisk tilsyn. Kommunen kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt økonomisk underskud i den private institution.

Hvis den private institution, efter godkendelse, ikke lever op til godkendelseskriterierne, kan kommunen standse driftstilskuddet.

Kommunen kan give dispensation for områder i godkendelseskriterierne, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Tilskudstaksterne er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemme side her: Takster for børn- og skoleområdet | Favrskov.dk. Her fremgår det samlede tilskud, som indeholder både drifts-, administrations- og bygningstilskud. 

Misligholdelse og tilbagetrækning af godkendelse

Såfremt privatinstitutionen ikke kan eller vil opfylde godkendelseskriterierne, skal den straks ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller nyt grundlag. Ændringen kan ikke iværksættes, førend kommunen har godkendt ændringen. 

En privat institution har pligt til straks at underrette kommunen såfremt institutionen har planer om at lukke, herunder på grund af forestående konkurs eller betalingsstandsning. 

Kommunen kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privat institution tilbage hvis: 

 • Hvis institutionen ikke efterlever de kriterier som den er godkendt på grundlag af og det vurderes væsentligt for driften af institutionen. 
 • Hvis institutionen ikke indenfor rimelig tid retter op på forhold som det kommunale tilsyn har påtalt. 
 • Hvis institutionen ikke efterlever kravene om sprogstimulering.

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk