Godt at vide

Familieplejen i Favrskov Kommune

Familieplejen i Favrskov Kommune er organisatorisk placeret i Udførerområdet Børn og Familie. Vores kerneopgave er, at vi er sammen om trivsel for børn, unge og familier. Vores mål er at skabe faglig kvalitet og udviklingsmuligheder for børn, unge og familier.

Plejefamilier gør en stor forskel for mange børn, og i Favrskov Kommune gør vi meget ud af at få et godt samarbejde med jer og give jer de bedste forudsætninger for, at det lykkes. Vi har et fælles mål om at give børnene i plejefamilier trygge rammer, hvor de kan udvikle sig. I denne pjece kan I læse om de rettigheder og pligter, I har som plejefamilie i Favrskov Kommune, samt de forventninger, vi har til jer.

Generelle oplysninger

Plejefamilier er omfattet af reglerne om tavshedspligt, underretningspligt og voksenansvar. Som plejefamilie har I pligt til at oplyse familieplejekonsulenten om ændringer vedrørende personlige og økonomiske forhold (ex. arbejdsindtægt, sygdom (der kan have betydning for barnets trivsel), strafferetlige forhold) og om udfordringer i plejeforholdet, som kan risikere at ende med, at I vil afbryde plejeforholdet uden kommunens medvirken.

I har også pligt til at oplyse om ændringer i antal af plejebørn og omfanget af arbejde uden for hjemmet.

Barn med skoletaske holder i hånd med voksen

Uddrag af lov om voksenansvar §3:

Ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til plejefamilierne, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet.

Dette ansvar indebærer bl.a., at plejefamilierne som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager læring.

Omsorgen for et barn eller en ung skal varetages ud fra en konkret afvejning af barnets eller den unges grundlæggende rettigheder og under hensyntagen til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne samt under iagttagelse af proportionalitetsprincippet

Løn for plejeforholdet

Favrskov Kommune honorerer plejefamilier efter kommunens gennemsnitsmodel:

 1. Honoreringen forhandles kun én gang i plejeforløbet.
 2. Der er tale om et skøn/vurdering over længere tid.
 3. Der er færre aflønningstrin.

Gennemsnitsmodellen betyder, at honoreringens størrelse baseres på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid. Honoreringsbeløbet fastholdes på samme størrelse gennem hele anbringelsesforløbet og kan som udgangspunkt ikke genforhandles i løbet af anbringelsesperioden.

Det vil derfor kunne være sådan, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave end den bliver honoreret for, mens den i andre perioder løfter en mindre opgave, end den bliver honoreret for.

Gennemsnitsmodellen tager udgangspunkt i en samlet vurdering ud fra følgende generelle kriterier ved fastsættelse af niveau for honorering:

 • Barnets vanskeligheder og behov for omsorg, støtte og behandling
 • Anbringelsens forventede varighed
 • Kontinuitet i barnets anbringelse
 • Krav til samarbejdet med barnets forældre og øvrige familie og netværk
 • Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer til at løse opgaverne med plejebarnet, herunder vurdering af plejefamiliens faglige baggrund eller særlige erfaring med beslægtede opgaver
 • Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger, herunder omfanget af udearbejde for begge plejeforældre

Det vil være honoreringsudvalget, der ud fra relevante dokumenter vurderer, hvilket honoreringstrin den gennemsnitlige plejeopgave bør udløse.

Jeres indkomst er skattepligtig.

Er I i familie med barnet/den unge eller på anden måde i forvejen en del af barnets netværk, gælder der særlige aftaler. Som netværksplejefamilie honoreres man ikke for at have barnet/den unge boende, men man får dækket sine udgifter til forsørgelse af barnet med et fastsat omkostningsbeløb.

Favrskov Kommunes vejledende serviceniveau er:

 • Efterværn honoreres i udgangspunktet med: Trin 1

Aktuel aflønning opretholdes under plejebarnets efterskoleophold. Omkostningsdelen opretholdes i fuldt omfang. Vi har en forventning om, at plejefamilien har øget fokus på opsparing af omkostningsbeløbet under efterskoleopholdet til andre uforudsete eller ekstra udgifter i løbet af året og årene efter (f.eks. omkostninger til at flytte hjemmefra).

Ud over honoreringen får I dækket udgifterne til forsørgelse af barnet/den unge. Beløbet er skattefrit.

I får udbetalt et fast beløb, som KL har sat ud fra, hvad det i gennemsnit koster at forsørge et barn/ung med alt, hvad der følger i et almindeligt børneliv. Beløbet skal dække alle udgifter til barnet. Hvis I vil købe større ting, kan I blive nødt til at spare op over tid, så der bliver råd til eksempelvis cykel, computer, mobiltelefon med videre.

Når barnet/den unge har samvær med sine forældre eller andet netværk i mere end tre døgn, kan forældrene søge om at få udbetalt kostbeløb. Dette beløb fratrækkes jeres omkostningsbeløb.

I særlige tilfælde kan I få dækket ekstraudgifter til plejebarnet. I skal sende ansøgning om betaling af ekstra udgifter til barnet/den unges socialrådgiver, inden I påtager jer udgiften. Det forventes, at I kan fremsende dokumentation efter købet.

Forventninger, muligheder og vilkår

Det er en del af hverdagen at bruge forskellige sociale medier. Som plejefamilie har man tavshedspligt i de forhold, der omhandler plejebarnet. Det er eksempelvis brud på tavshedspligten, hvis man skriver om et aflastnings- eller plejebarn på de sociale medier eller uploader billeder af barnet/den unge eller dets relationer uden forældrenes tilladelse.

I Familieplejen har vi den holdning, at det ikke er hensigtsmæssigt for barnets familie og plejefamilien at være venner på Facebook. Det kan skabe misforståelser og uhensigtsmæssige situationer. Det skal ses som en forholdsregel for at sikre det gode samarbejde mellem barnets biologiske familie og jer som plejefamilie.

Når barnet/den unge flytter ind hos jer, skal I som plejefamilie stille et almindeligt møbleret værelse til rådighed (seng, skab/kommode, reol, evt. skrivebord, stol, lamper, gardiner, dyne og pude). Møblerne kan suppleres med ejendele fra barnets/den unges hjem, som også kan være med til at skabe tryghed i deres nye hjem.

Barnets/den unges socialrådgiver vurderer, om barnet har brug for særligt udstyr, hjælpemidler eller andre nødvendigheder. Plejefamilien skal sørge for, at barnets værelse og ejendele bliver vedligeholdt og passer til barnets alder. Det samme gælder for autostolen og barnevognen. Udgifterne til dette dækkes af omkostningsbeløbet.

Hvis barnet er 0-1 år, når det bliver anbragt, kan I få:

 • Udlån af eller tilskud til en godkendt autostol
 • Udlån af eller tilskud til en godkendt barnevogn
 • Udlån af eller tilskud til ekstra udstyr til baby efter aftale med rådgiver

Omkostningsbeløbet dækker almindelig omsorgsbetinget kørsel, hvilket er kørsel af barnet/
den unge til og fra skole, fritidsaktiviteter, venner o.l.

Hvis barnet/den unge er gammel nok til at transportere sig selv, skal udgiften til rejsekort eller lignende betales af omkostningsdelen.

Går barnet, efter kommunens anvisning, på en anden skole end distriktsskolen, dækker kommunen udgiften til rejsekort eller kørsel til statens laveste kilometertakst.

Kører I barnet/den unge til særlig behandling, ekstraordinære lægebesøg grundet kronisk sygdom, ekstraordinære tandlægebesøg eller speciallægebesøg, kan I få dækket udgiften med statens laveste kilometertakst.

Det samme gør sig gældende, når I kører til supervision, kurser, møder eller samvær hos barnets forældre.

Favrskov Kommune har en forsikring, der dækker det erstatningsansvar, som anbragte børn og unge og børn og unge i aflastning og fuldtidspleje kan pådrage sig i privatlivet for personer og tingskader.

Barnet/den unge er som regel dækket af jeres egen indboforsikring. Som plejefamilie skal man selv undersøge dette hos sit forsikringsselskab og sørge for, at barnet/den unge bliver tilføjet policen.

Omkostningsbeløbet dækker en til flere aktiviteter op til 3.000 kroner om året.

Udgifter til kontingent ud over 3.000 kroner kan plejefamilien få dækket efter aftale med barnet/den unges socialrådgiver, når aktiviteten er nødvendig for at opnå formålet med anbringelsen, og den fremgår af handleplanen. Særligt udstyr/sportstøj til fritidsaktiviteter dækkes af tøjpenge og omkostningsbeløbet.

Som udgangspunkt går barnet/den unge på den kommunale distriktsskole. Skoleudstyr, taske, materialer, lejrskole, ture, klassekasse m.m. dækkes af omkostningsbeløbet.

I særlige tilfælde kan der bevilges betaling af studieture, hvilket man skal søge hos barnet/den unges socialrådgiver. Kost- og lommepenge til turen afholdes af omkostningsbeløbet.

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i barnets/den unges bopælskommune, som peger på relevant skoletilbud til barnet/den unge.

Det forventes, at I som plejefamilie holder jer orienterede om barnets/den unges skolegang via det intranet, der er koblet på skolen/dagtilbuddet. Det er skolens/dagtilbuddets ansvar at oprette jer på relevante intranet. Favrskov Kommune dækker udgifter til vuggestue, børnehave og SFO/fritidsklub efter en konkret vurdering af barnets behov. Udgiften søges dækket ved barnets socialrådgiver

Som plejefamilie forventes det, at I deltager i møder vedrørende barnet. Nogle gange vil barnets/den unges socialrådgiver vurdere, at begge plejeforældre skal deltage. Plejefamilien kompenseres ikke særskilt for dette, da det er dækket af den aftalte honorering.

Når du får et barn i pleje fra Favrskov Kommune, er der et møde med vores samarbejds-samtalemedarbejdere og biologiske forældre. Dette for at forventningsafstemme konkrete aftaler mellem barn, forældre og plejeforældre. Der vil være op til fire møder i starten af anbringelsen.

Hvis der opstår konflikter i løbet af det konkrete plejeforløb, kan du også møde samarbejds-samtalemedarbejderen igen.

Anbragte børn og unge får udbetalt lomme- og tøjpenge af kommunen. Plejefamilien skal oprette en særskilt konto i kontraktholders navn, som kun bruges til barnets tøj og lommepenge.

Kommunen kan give tilskud til gaver til den unges konfirmation, studentereksamen, svendeprøve og andre helt særlige lejligheder. Ansøgningen skal være givet til den unges socialrådgiver to måneder før, begivenheden finder sted.

Hvis den unge ønsker at blive konfirmeret eller nonfirmeret, kan I søge om tilskud til tøj til festdagen og tøj til blå mandag. Hvis den unges forældre ikke selv holder fest for den unge, kan I søge om tilskud til at holde fest for den unge. I skal søge om beløbet før, festen afholdes.

Der kan bevilges:

 • Tilskud til konfirmationsfest/nonfirmationsfest på op til 250 kroner pr. kuvert til max 30 personer
 • Tilskud af leje af lokale på op til 2.000 kroner

Omkostningsdelen dækker almindelige udgifter til medicin. Får I ekstraordinære store udgifter til lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse med kronisk eller langvarig sygdom, kan I søge om at få udgiften dækket hos barnets/den unges socialrådgiver.

Hvis barnet/den unge har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ville have berettiget barnets forældre til at få dækket merudgifter efter Lov om Socialservice § 41, gælder samme regler for plejeforældre.

Bliver jeres plejebarn henvist af lægen til fysioterapeut, ergoterapeut eller anden godkendt behandling, kan I, inden I får udgiften, søge udgifterne betalt hos barnets/den unges socialrådgiver.

Udgifter til briller/kontaktlinser kan i særlige tilfælde dækkes. I kan sende en ansøgning til barnets/den unges socialrådgiver, som laver en konkret vurdering. I skal søge, inden I selv får udgiften.

Som udgangspunkt skal I hente tilbud fra den billigste optiker.

I særlige tilfælde, eksempelvis ved ekstraordinært slid, kan det være en mulighed at bruge dyrere optikere, brilleabonnement eller kontaktlinser. Vær opmærksom på, at nogle optikere tilbyder gratis briller til børn.

Muligheden for at passe syge børn gælder for plejeforældre. Reglerne følger de overenskomstmæssige regler, der gælder for offentlige og privatansatte. Som plejefamilie skal man derfor lave aftale om afholdelsen af barnets 1. og 2. sygedag.

Barnet/den unge skal være under 18 år og have brug for pasning under sin sygdom. Barnets første sygedag er den dag, hvor barnet bliver syg. Hvis I bliver kaldt hjem fra arbejde, regnes dagen for barnets første sygedag.

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor ”Aftalen om fravær af familiemæssige årsager (omsorgsdage)” er gældende, omfatter det også plejeforældre.

For at have ret til omsorgsdage skal barnet have adresse hos plejeforældrene. Hvis plejeforholdet er tidsbegrænset, skal det have varet i minimum seks måneder for, at du har ret til omsorgsdage.

Den aflønnede plejeforælder er berettiget til to omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Det er en betingelse, at du er ansat på det tidspunkt, hvor omsorgsdagene ønskes afholdt, og at barnets alder berettiger til omsorgsdage. Ordningen gælder pr. barn, uanset antallet af børn, der opfylder alderskravet.

Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage. De skal varsles så tidligt som muligt.
Omsorgsdagene bortfalder, hvis de ikke er brugt inden kalenderårets udløb.

Hvis I er syge, skal I selv sørge for, at plejebarnet bliver passet. Hvis der er tale om længerevarende sygdom, skal I drøfte det med barnets/den unges socialrådgiver og familieplejekonsulent, så de kan vurdere, om plejeopgaven fortsat kan varetages
forsvarligt.

Afholdelse af ferie/ret til ferie

Som plejefamilier er man omfattet af ferieloven, hvilket betyder, at de som hovedregel har samme ferierettigheder og beskyttelse som ansatte i kommunen. Det betyder blandt andet:

 • a. Ifølge ferieloven har man ret til fem ugers ferie
 • b. Plejefamilier kan afholde ferie og samtidigt have plejebarnet hos sig - det vil sige, at ferien kan afholdes med eller uden plejebarnet. Favrskov Kommune forventer, at plejefamilien afholder ferie med plejebarnet. Det er sjældent hensigtsmæssigt for plejebarnet ikke at deltage på lige fod med de andre familiemedlemmer. Der kan dog være særlige forhold, som gør det nødvendigt for plejefamilien at afholde ferie uden plejebarn. At plejefamilien vælger at holde ferie sammen med plejebarnet, vil derfor ikke være at betragte som arbejde i ferien.
 • c. Plejefamilier ansat af Favrskov Kommune varsles ferie, så der afholdes fem ugers ferie i hvert ferieår. Ferien afholdes som hovedregel med hoved-ferie i uge 28, 29 og 30 (dvs. 15 dage/111 timer) samt uge 42 og uge 7 (hver 5 dage/37 timer). Hvis plejefamilien ønsker at afholde ferien på et andet tidspunkt, skal plejefamilien ansøge Favrskov Kommune om det senest 1. maj. Optjent ferie skal være afholdt inden for ferieåret.

Afregning af tilgodehavende ferie ved ophør af plejeforholdet

Ved plejeforholdets ophør beregnes feriepenge på ikke-afholdt ferie jf. 5. B punkt c. Feriepengene afregnes til Feriekonto.

Ferietilskud

Der udbetales ferietilskud for fem ugers ferie én gang årligt 1. maj. Ferietilskuddet dækker udgifter til afholdelse af ferie med plejebarnet. Ferietilskuddet er for indeværende ferieår og reguleres løbende.

Har I brug for en barnepasser, skal I dække udgiften med omkostningsbeløbet. I kan søge om dækning af udgiften hos barnets/den unges socialrådgiver i særlige tilfælde. Det kan eksempelvis være, hvis barnet/den unge har en alder, hvor man normalt ville kunne være alene hjemme, men der fortsat er behov for pasning. Eller hvis der er brug for at hyre en voksen barnepasser til en højere løn end en ung passer.

Hvis der er behov for aflastning, vil det så vidt muligt være aftalt med barnets/den unges socialrådgiver, inden barnet/den unge flytter ind hos jer, og dermed vil det fremgå af kontrakten. Opstår behovet om aflastning i plejeforholdet, vil det være barnets/den unges socialrådgiver, der skal ansøges om det.

Inden for det første år af anbringelsen af barnet/den unge skal I som plejefamilie gennemgå et tæt støttet opstartsforløb (TSOP). Forløbet skal starte op inden for de første seks måneder og være fuldført inden for det første år.

Plejefamilien er forpligtet til at modtage den intensive støtte.

Favrskov Kommune forventer, at plejefamilien indgår konstruktivt i den løbende supervision og/eller vejledning. Det er familieplejekonsulenten, der henviser til supervision.

Begge plejeforældre er forpligtede til at deltage i minimum to obligatoriske kursusdage årligt. Plejefamilien skal over for Socialtilsynet kunne dokumentere deltagelse i kurser.

Der er generelt forbud mod rygning i Favrskov Kommunes bygninger og på udendørsarealer i tilknytning til bygningerne og i kommunens biler. Det gælder for såvel politikere, ansatte, borgere og gæster. Det betyder, at plejefamilier ikke må ryge indendørs. Der kan være særlige tilfælde, hvor det af hensyn til barnets behov forventes, at plejefamilien helt undlader at ryge.

Plejefamilier kan få rygestopkurser på lige fod med ansatte i Favrskov Kommune.

Unge, der nærmer sig voksenlivet, skal guides i at forberede sig til livet som voksen og til at flytte i eget hjem. Det forventes, at I som plejefamilie guider den unge i at gøre sig klar til at flytte ud, herunder hjælp til opsparing til etablering i egen bolig.

Den unge kan søge sin socialrådgiver om at få dækket omkostninger i forbindelse med udflytningen. Den unge skal søge, inden han/hun påtager sig udgiften.

I henhold til Lov om Social Service §153 har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, pligt til at underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjeneste får kendskab til eller grund til at antage:

 1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
 2. at et barn umiddelbart efter fødsel kan have behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold
 3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnet eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
 4. at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb

Den almindelige underretningspligt jf. Lov om Social service §154, er ligeledes gældende: ’Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen’.

Hvis I som plejefamilie kommer i en situation, hvor I skal underrette kommunen, skal I benytte jer af skema og oplysninger på favrskovintranet.dk, alternativt kan I benytte løsningen for fagpersoner via siden her

Kontaktoplysninger for dig som plejefamilie

Familieplejekonsulent

Hvis I har spørgsmål vedrørende ansættelsen, skal I kontakte familieplejekonsulenten (send ikke følsomme oplysninger på mail):

Ingrid Søgaard
Tlf.: 30 58 75 69
[email protected]

Annette Kjær
Tlf.: 24 42 77 97
[email protected]

Helene Buch Jensen
Tlf.: 20 53 44 47
[email protected]

Barnets børne- og ungerådgiver

Alle henvendelser vedrørende barnet/den unge skal gå direkte til barnets/den unges børne- og ungerådgiver på enten mail eller telefonisk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så skriv til os på [email protected]

Send ikke følsomme eller fortrolige oplysninger på mail.

Kontakt

Akutte tilfælde (inden for kontortid)

Bestil et opkald fra en vagt-medarbejder via linket her

Akutte tilfælde aften, nat, weekend

Kontakt Østjyllands Politi og spørg efter Aarhus Kommunes Børn- og ungevagt
tlf. 87 31 14 48 eller 114