Harebakken er et botilbud i Hammel for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsniveau og/eller særlige sociale udfordringer.

På Harebakken arbejder vi med afsæt i den overordnede vision for Social og Sundhed i Favrskov Kommune - "Sammen om et sundt og værdigt liv

Det betyder at vi på Harebakken:

 • Skaber merværdi for borgerne
 • Finder nye veje til forbedringer
 • Opnår synlige resultater

Borgerne har mest mulig selvbestemmelse, og medarbejderne tilbyder en rehabiliterende faglig indsats, som er et kvalificeret med- og modspil til den enkelte borger. Målet er, at borgerne får mulighed for at udfolde sit liv og udviklingsmuligheder.

Vi arbejder bevidst med at give værdi til det enkelte menneske, både i vores menneskesyn, i vores møde med borgeren, i vores samarbejde med borgeren og dennes pårørende, samt i vores indsatser. Vi tror på, at oplevelsen af at have værdi for andre, giver bedre trivsel og glæde i hverdagen.

Målgruppe

Målgruppen på Harebakken er voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsniveau og/eller særlige sociale udfordringer. I tilbuddet findes en stor spredning i alder, sociale udfordringer og diagnoser. Herunder ko-morbide psykiske lidelser såvel som somatiske lidelser og dobbeltdiagnostiske problematikker. Harebakken er ligeledes et af Region Midtjyllands 10 højtspecialiseret tilbud for mennesker med forstyrrelser knyttet til deres spisemønstre. 

Alle borgere på Harebakken har et visiteret tilbud, hvilket betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i borgernes indsatsplaner. Indsatsplanen er udarbejdet i et samarbejde med borger og myndighedsrådgiver gennem voksenudredningsmetoden (VUM 2.0).

Voksen mand
Nybyggeri på Harebakken

Boligerne på Harebakken

Harebakken blev bygget i 2012, og i januar 2024 åbnede endnu 5 nye boliger. Boligerne fremstår moderne, lyse og indbydende.

Se billeder fra vores rejsegilde 15. august 2023 her på Facebook

Harebakken rummer både rækkehuse, udrednings- og rehabiliteringsboliger, tryghedsværelser og et fælleshus. Vi bruger gerne fællesarealerne til hyggelige aktiviteter såsom spil, grill og bål.

Læs mere om boligerne på Harebakken

Der er 17 rækkehuse på 65 m2, der betjenes efter Serviceloven § 85. Boligerne består af to  værelser og er indrettet med et køkkenalrum i åben forbindelse til stuen. Hertil er der et soveværelse med indbyggede skabe og adgang til et stort badeværelse, hvor der også er egen vaskemaskine og tørretumbler. Fra stuen er der adgang til egen terrasse. Til hver bolig er der også et mindre skur.

På nuværende tidspunkt har vi tre midlertidige boliger efter Serviceloven §107. I januar 2024 udvider vi dette tilbud, så vi har otte. Disse består af rehabiliterings- og udredningspladser. Boligerne er indrettet med et te-køkken, hvor der er køleskab med fryser. Køkkenet er i åben forbindelse med soveværelse/stue, hvorfra der er adgang til eget badeværelse. Disse boliger får eget fællesrum. 

§ 107 Rehabiliteringsplads på Harebakken

 • Borgeren skal, som en del af forløbstankegangen og en recovery-orienteret rehabiliterende indsats, udvikle sig mod at gøre brug af et mindre indgribende tilbud så hurtigt som muligt. Dette planlægges ved indflytning og senest efter 3 måneder efter indflytning.
 • Støtten tilrettelægges sammen med borgeren med fokus på dennes ressourcer i bevægelsen mod det mest mulige selvstændige liv.
 • Tilbydes borgere som har behov for tæt personalestøtte i et rehabiliterende forløb. 
 • Borgere på rehabiliteringsplads har mulighed for hurtig personalestøtte/indsats også om natten. 
 • Der er let adgang til fællesskabet på Harebakken. 
 • Pladsen vil typisk være for borgere, som har særlig brug for tryghed.

§ 107 social udredningsplads på Harebakken

 • Afdækning af ressourcer hos borgeren
 • Vurdering af borgeren i forhold til fremtidige indsatser
 • Træning af færdigheder, fx ADL træning, social færdighedstræning, miljøterapi og sanseintegration
 • Der kan evt. støttes op omkring evt igangværende udredning på psykiatrisk hospital eller anden relevant udredning
 • Supplement til - og understøttelse af en evt. igangværende VUM udredning. En udredning omfatter således en beskrivelse af sociale funktioner, herunder beskrivelse af det psykiske og fysiske funktionsniveau, som har indflydelse på det sociale funktionsniveau
 • I slutningen af udredningsforløbet, udarbejdes en status, med afdækning af den samlede sociale situation, samt borgerens ressourcer og vanskeligheder og fremtidige støttebehov.
 • Som udgangspunkt varer udredningsforløbet 3 mdr. med opfølgning en gang månedlig med myndighed. Forløbet kan forlænges, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Der skal være tæt samarbejde med myndighedsafdelingen.

Der etableres to § 82C pladser i Harebakkens fælleshus. Boligerne er et-værelses boliger med eget toilet og bad og te-køkken. Boligerne er møblerede, og der er adgang til fælles opholdsstue i fælleshuset.

Der er tale om et akuttilbud, som kan iværksættes uden forudgående visitation. Formålet med hjælpen efter denne paragraf er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Varighed for ophold på en § 82C plads er maksimum 3 uger. 

Pladserne tilbydes borgere der:

 • Har brug for en kort indsats til at gennemleve kriser, tilbagefald eller har brug for støtte og vejledning til at håndtere hverdagslivet.
 • Har brug for yderligere stabilisering efter at være færdigbehandlet og udskrevet fra regionspsykiatrien.
 • Har brug for en forebyggende indsats for at undgå indlæggelse i regionspsykiatrien. Det kan være forebyggelse af angst, ensomhed, eskalering af misbrug, depression og psykotiske gennembrud.
 • I forvejen er bevilget støtte i social og psykiatri med en anden udfører end Harebakken.
 • Den endelige vurdering af borgerens ophold på en §82C plads foretages af personalet på Harebakken.

Borgerne medbringer selv personlige artikler. Der er mulighed for at købe alle måltider fra Harebakkens køkken.

Der er tilgængeligt personale hele døgnet, som sammen med borgerne laver aftaler om støtten med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for støtte.

Ved udskrivelse fra § 82C pladserne sikrer personalet sammen med borgeren, at der er etableret kontaktmuligheder for borgeren efter udskrivelse. Det kan være fra privat netværk eller andre aktører i socialområdet.

Fælleshuset består af et stort fællesrum, der er Harebakkens centrum. Her er der plads til socialt samvær, afslapning, spisning og hygge, og der er altid personale til stede. Der er indrettet flere hjørner i rummet, så der er mulighed for at være med i sociale sammenhænge, men også med mulighed for at trække sig og være med på afstand.

I fælleshuset er der et stort køkken, der til dagligt bruges af Harebakkens kok, der laver mad til dem, der ønsker at være en del af vores madordning. Der er også mulighed for, at borgerne kan bruge køkkenet til madlavning i det omfang, det er meningsgivende. Det benyttes også til madlavningsaktiviteter sammen med personalet.

Særligt i weekenderne bruges køkkenet til madlavning, hvor vi eksempelvis griller, bager og laver bålmad. På fastlagte datoer bruger vi fællesrummet til husmøder, hvor vi giver informationer til Harebakkens beboere, og hvor man selv kan give informationer eller komme med ønsker og forslag.

Fælleshuset rummer også personale- og lederkontorer, et fælles toilet, tryghedsværelse samt et musik- og krearum.

Personalet

Harebakken er et døgndækket tilbud, og vi har derfor to vågne nattevagter. Personalet er tværfagligt sammensat og arbejder i ressourceteams.

På Harebakken er der ansat socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut.

Ud over dette har vi ansat en kok og en musikterapeut. 

Vi har også ansat to peermedarbejdere. En peer-medarbejder er den generelle betegnelse for en medarbejder med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, der anvender sine erfaringer aktivt som en erfaringskompetence til gavn for andre, eksempelvis til at hjælpe og støtte andre mennesker i deres recovery proces.

Psykomotorisk terapeut på Harebakken

Målsætning

Harebakkens målsætning er at borgeren får lyst og mod til at udvikle og vedholde færdigheder og mestre eget liv bedst muligt, både i forhold til de personlige og de sociale kompetencer med afsæt i den enkelte borgers ressourcer.

Målsætningen er at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang i trygge strukturerede omgivelser, hvor borgeren understøttes i at udvikle kompetencer, der muliggør et selvstændigt liv – herunder støtte til beskæftigelse, omsorg for sig selv, varetagelse af kost og sundhed, på en måde så borgernes mentale og fysiske sundhed forbedres.

Vores målsætning er, at borgeren lever sit hverdagsliv i trygge og forudsigelige rammer, som udgør et fundament for inklusion i det omgivende samfund. På den måde forbedres muligheder for aktiv deltagelse i beskæftigelse og interesser, der giver mening for den enkelte og for andre.

Vi forstår recovery som borgernes egen unikke og indre proces. Vores målsætning er at støtte borgeren i processen ved kontinuerligt at justere indsatserne, så de har mening og værdi for borgerne. Det betyder at vi er opmærksomme på at balancere mellem høj grad af borgerinvolvering og vores faglige vurderinger.

Faglige metoder og tilgange

På Harebakken arbejder vi ud fra det recovery-orienterede rehabiliterende perspektiv. Recovery forstås som en måde, hvorpå man lever et meningsfuldt og tilfredsstillende liv – med og uden sygdom.

Det er dog ikke op til medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre at definere det gode liv. Det gode liv afhænger af det enkelte menneskes måde at definere dette på, med eller uden symptomer, sårbarheder og udfordringer.

På Harebakken forstår vi derfor ikke recovery som en tilgang eller en metode. Vi forstår recovery som en individuel proces defineret af borgeren. Ud fra denne definition kan vi som fagprofessionelle tilbyde en særlig støtte, der giver mening for beboeren.

Med afsæt i denne tankegang arbejder vi særligt ud fra den neuropsykologiske samt neuropædagogiske tilgang. Vi forstår vores samarbejde med borgere og samarbejdspartnere ud fra et narrativt og systemisk perspektiv.

Disser teorier tilbyder en forståelse, der udvider de værdier, der ligger i den rehabiliterende recoveryorienterede tilgang, og som danner udgangspunktet for det overordnede arbejde, vi tilbyder på Harebakken.

Mere om vores metoder på Harebakken

Igennem neuropsykologi og neuropædagogik tilbyder vi rammerne til forståelse af, hvordan processer i hjernen er med til at forme de måder, hvorpå mennesker handler.

Det neuropædagogiske arbejde knytter sig dog ikke alene til processer i hjernen, men til hele mennesket og inddrager derfor også menneskets omgivelser og relationelle oplevelser i denne forståelse.

Ved at arbejde neuropædagogisk kan vi tage udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, med et kognitivt, kropsligt, emotionelt og socialt fokus. Samtidig bidrager den neuropædagogiske forståelse i praksis til en relationel indsats, hvor handlinger er kontekstafhængige. Neuropædagogikken ser derfor ikke blot på borgernes handlinger men inkluderer medarbejderens processer i samarbejdet og i udviklingsarbejdet.

Disse teorier er valgt, da de tilbyder en forståelse af sprog som værende konstruerende for vores virkeligheder. Det stiller os som fagpersoner i en position, hvor vi må være bevidste om den måde vi taler om og med borgerne, og hvad vi med disse fortællinger er med til at konstruere.

Det sætter vores faglighed under lup, og vi husker at være opmærksomme på at tale med og ikke om, samt altid understøtte inddragelse af borgerne – i den daglige tale, i dokumentationen og i vores sparring med pårørende, samarbejdspartnere og andre aktører i borgernes liv.

Interne tilbud/aktiviteter

Der er flere medarbejdere på Harebakken, som har certifikat til at kunne give NADA. Det giver mulighed for, at beboerne kan få NADA på det tidspunkt, hvor de har brug for det, og personalet kan tilbyde NADA, når de ser et behov.

Beboerne kan få NADA, der hvor de er. Det kan være i fælleshuset, i egen lejlighed eller når de sidder udenfor.

Kort om Nada

NADA er en recovery- og empowerment metode. NADA anvendes blandt andet ved psykiatriske symptomer som stress, medicinreduktion, traume, personlig udvikling og afhængighed.

NADA har vist sig virksom ved angst, stress, søvnproblemer, konfliktforebyggelse, aggression, koncentrationsevne, stoftrang, abstinens samt depressive symptomer og  spændingshovedpine.

NADA er en øreakupunkturmetode, som består af fem punkter i hvert øre og i kombination med ro i 45 minutter.

Metoden bruges både individuelt og i gruppe behandling.

Recovery-model

NADA er en recovery-model. Akupunktur-nålene er blot en del af redskabet.

Metoden går ud på at styrke beboerne til at turde arbejde med sig selv og fremme de ressourcer, de allerede har. NADA giver indre ro og lindrer en række symptomer samt hjælper beboeren med at mærke sig selv og arbejde med sine følelser.

NADA er et supplement til andre metoder, eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, mindfulness mm. Det er vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

På Harebakken har vi en psykomotorisk terapeut ansat. Vi tilbyder psykomotorisk terapi i dagtimerne onsdag og torsdag eller efter behov, når den pågældende medarbejder er på arbejde, og der er tid.

Der arbejdes individuelt med beboerne. Overordnet set arbejdes der med at træne beboernes kropsbevidsthed samt aflæse kroppens signaler på stress og anden psykisk overbelastning. Hertil gives individuelle metoder til håndtering af disse signaler. Der gives eksempelvis manuel behandling, afspændingsøvelser og vejledninger til mindfulness afstemt efter beboernes behov, formåen og ønsker.

Det opleves, at beboerne opnår ro og balance i nervesystemet og en pause fra, hvad der fylder negativt i hverdagen. Den enkelte får mulighed for at mærke ro og derigennem lytte til de signaler, kroppen giver. Den positive kropslige opmærksomhed og seancerne herom, kan støtte den enkelte til at udvikle mestringsstrategier til at håndtere uro i krop og sind.

De fleste mennesker kender til at blive bevæget og påvirket af at lytte til musik. Det kan f.eks. være musikstykker eller sange, som vækker minder eller som henviser til særlige oplevelser og relationer. Musikken stimulerer sanserne og skaber kontakt med tanker og følelser. Ligeledes kan musik bidrage til en afslappet tilstand og til fysisk/psykisk velvære og balance. Musikudøvelse eller musikoplevelse er forbundet med krop, sansning og relation. Ud over sansemotorikken påvirkes også hjerterytme, åndedræt, det autonome nervesystem (både sympatisk og parasympatisk), det limbiske/følelsesmæssige system samt hormon- og immunsystemerne. Musik kan ofte dæmpe angst og uro, ligesom musik kan tilføre energi og livskraft.

Musikterapi kræver absolut ingen forudgående musikalske evner eller kendskab til musik. Desuden tages der altid hensyn til den enkeltes dagsform. Musikterapi drejer sig om at bruge musik, samvær og samtale til at afhjælpe symptomer og gener fra en lidelse og til at udvikle potentialer og ressourcer samt genetablere funktioner.

Musikterapi kan være relevant både for mennesker, der befinder sig i en svær fase af en psykisk lidelse samt for mennesker, der er i stand til at arbejde med psykoterapeutiske udviklingsprocesser. Musikterapi er et tilbud til mennesker, som eksempelvis har svært ved at sætte ord på følelser og tanker, oplever angst i hverdagen, har kontaktbesvær og har vanskeligt ved at fornemme sig selv. Musikterapi kan desuden give en bedre selvforståelse samt være identitetsskabende. Med musikken som terapeutisk redskab er der mulighed for medbestemmelse og indflydelse, og det at bruge musikken sammen giver mulighed for både at mærke sig selv og sig selv-sammen-med-en-anden. Musik kan bidrage til opmærksomhed på aktuelle følelser, til kroppen samt erkendelse af sig selv.

Musikterapi kan bl.a. hjælpe til at bryde isolation og udvikle kontakt og kommunikation med andre samt aktivere kroppens motorik og det centrale nervesystem. Der er forskningsmæssig evidens for at musikterapi har en signifikant effekt inden for en række psykiatriske områder. Inden for skizofreni afhjælper musikterapi primært negative symptomer som tilbagetrækning og svigtende evner til kontakt og kommunikation. Ift. depression afhjælper musikterapi de depressive symptomer, angst samt funktionsniveau.

Musikterapi kan reducere symptomer på posttraumatisk stress; symptomer som flashbacks, undgåelsesadfærd, stress samt dissociation, depression og angst. Endvidere forbedringer i forhold til søvnkvalitet og social kontakt samt styrkelse af oplevelsen af mening og sammenhæng i tilværelsen. I forhold til personlighedsforstyrrelser kan musikterapi styrke mentaliseringsevnen på specielt to områder; hjælpe til at undersøge og ændre tilknytningsmønstre samt styrke evnen til affektregulering og gennem musik udvikle evnen til at opleve sig selv og den anden. Dette ved, at de interpersonelle og udtryksmæssige oplevelser, der opstår i musikken, integreres og omdannes til ny fornemmelse af, hvordan man kan være sammen med andre. Desuden har musikterapi en positiv effekt ved spiseforstyrrelser og i misbrugsbehandling, herunder forbedring af opmærksomhed, kommunikation, mental sundhed, livskvalitet og plasticitet, og helt generelt stimuleres gennem musikterapien evnen til initiativ.

I musikterapi anvendes en række forskellige metoder. Undervejs afklares det hvilke metoder, der er relevant for den enkelte. Metoderne kan overordnet inddeles i aktive og receptive, og herudfra opbygges relationelle erfaringer. Ved den receptive metode er der fokus på sammen at lytte til og reflektere over musik. Musikken kan være valgt af borgeren eller af musikterapeuten. For borgeren er det at vælge musik, en måde at få medbestemmelse og indflydelse på ligesom musikvalg underbygger en ikke-sygdomsbetinget identitet. Musikterapeutens musikvalg anvendes bl.a. til guidet kropsafspænding med eller uden guidet billeddannelse og som motivation til refleksion og samtale. Ved den aktive metode er der fokus på aktivt spil på instrumenter, dvs. at spille sammen eller lave lyd sammen, at udtrykke sig og reflektere. Der spilles på instrumenter, bevægelse, sangskrivning og sang, herunder stemmetræning. Her kan fokus lægges på eksempelvis turtagning, spejling, dynamik, tempo eller puls og i det hele taget det, at have et samspil med et andet menneske.

Begge metoder bruges også med henblik på, at borgeren over tid oplever en ikke-sygdomsbetinget identitet. Dette kan f.eks. understøttes af en hel eller delvis udarbejdelse af en musikbiografi. Musikterapien bygger på, at musik på én gang er sanselig, kulturel og subjektiv og rummer både det fysiske, det psykiske, det spirituelle og det sociale niveau.

Musikterapi tilbydes individuelt, og sessionerne foregår i terapilokalet i fælleshuset på Harebakken.

En af vores medarbejdere er uddannet både ergoterapeut og kunstterapeut. Hun arbejder som ergoterapeut med skiftende arbejdstider ved siden af kunstterapien

En del af kunstterapien sker i fælleshuset. Her skaber kunstterapeuten et tegne/maleværksted i trygge og meget kreative rammer. Der er mulighed for at udfolde sig både kreativt og musisk, man kan slappe af til en god historie eller bare sidde i et frirum og hygge sig og føle sig tryg. Der er også mulighed for at lære nye kunstneriske teknikker uden psykologisk tolkning samt tegne- og farve teknikker fra kunstskole og kunstakademi. Vi tager afsæt i en såkaldt fænomenologisk tilgang, så beboeren kan føle sig tryg uden frygt for at blive ”vurderet”. 

kunstterapeutens arbejdsmetode er kunstnerisk og ergoterapeutisk med udgangspunkt i en Jeg-støttende tilgang og med afsæt i de bløde værdier. Det skaber hele mennesker i et trygt, aktivt, rodet, hyggeligt og kreativt miljø. Miljøterapi og god stemning. Hvis der kommer psykisk materiale frem, er der også, mulighed for faglig Jungiansk dybdepsykologisk tilgang i samtale og i drømmetydning. 

Formål med kunstterapien

Via det kunstneriske er der mulighed for at arbejde symbolsk med sin fortid, nutid og fremtid.  At kunne skabe noget nyt forvandler tomheden til mod. At forholde sig til sit liv med sygdom. Rytmer og rutiner øves i det psykiske kaos. 

Små ændringer og forstyrrelser i form af nye teknikker læres. Det at gøre noget er lig med at man er en aktiv person. 

Værdien af at deltage kan være:

 • At være med - oplevelse af ressourcer og at gøre noget
 • Struktur: At have en plan m sin dag og at folk forventer, at jeg møder op
 • At gøre - At kunne noget, få selvtillid.
 • Gjorde: Man var aktiv og gav plads til forandring, trods sygdom.
 • Mening og form: Gøre det klart for en selv at man kan udtrykke sig kreativt.
 • Fælles erfaring: At være med, at blive mødt, anerkendt og forstået. Blive stærkere psykisk af at kunne bidrage.
 • Erfare sig selv: man gør og beslutter selv og man bliver sig selv i det skabte.
 • Krop og sjæl: udvikle, træne, sanse, eksperimentere. 
 • Verden: Man møder sin verden, får social kontakt til sin omverden, ud af psykotisk verden.
 • Konkret produkt: symbolsk betydning i at man skaber noget, kan give andre noget.
Beboer og personale på Harebakken

Praktik på Harebakken

På Harebakken har vi flere studerende og elever. Vi modtager to studerende pr. halve år fra pædagoguddannelsen i henholdsvis anden eller tredje praktikperiode.

Vi modtager elever fra SOSU-skolen og sygeplejerskeskolen 3-4 gange om året.

Vejledning aftales efter retningslinjer i praktikbeskrivelserne i samarbejde med den tildelte vejleder. Skal du på forbesøg er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Harebakken

Harebakken 2
8450 Hammel
Tlf. 21 44 15 71

Afdelingsleder

Fra 1. februar: Bianka Møller Kjær
Tlf. 60 18 78 82