Vedtagelse af ”Strukturplan Hinnerup Nord”

Byrådet vedtog 19. december 2023 ”Strukturplan Hinnerup Nord”

Strukturplanen for Hinnerup Nord tager sit afsæt i ”Vækst i Favrskov, Plan- og bæredygtigheds­strategi 2030+”, hvor der beskrives en målsætning om, at der skal udarbejdes en strukturplan for Hinnerup Nord.

Formålet med strukturplanen er at konkretisere byggemulighederne i området, herunder fastlægge den overordnede struktur for veje-, stier- og grønne områder. Det er desuden formålet med planen, at der fastlægges principper for områdets regn- og spildevandshåndtering gennem anvendelse af LAR-løsninger, samt principper for naturmæssige og rekreative sammenhænge mellem de eksisterende byområder og nye grønne områder i den nye bydel. I denne forbindelse undersøges skovrejsning som et af virkemidlerne til at skabe nye rekreative kvaliteter i området.

Strukturplanen er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen beskriver hovedgreb og udviklings­principper, der skal gennemføres og arbejdes med for fremadrettet for at sikre, at Hinnerup Nord udvikles til en attraktiv bydel med naturen i fokus.  

En del af strukturplanens område er rammelagt i Kommuneplan 2021-32 med kommuneplanrammerne 2.BO.18 og 2.BO.19. Den resterende del er udlagt som 30-årigt perspektivområde. 

Strukturplanen udvikles i overensstemmelse med Byrådets målsætning i ”Vækst i Favrskov, Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+” om bl.a., at: 

 • Skabe et nyt stort og sammenhængende boligområde og indarbejde nye og alternative særkender.
 • Skabe et mere varieret udbud af boliger, herunder flere mindre boliger (etage, tæt-lav, tæt-åben).
 • Skabe mulighed for yderligere skovrejsning, hvor skovrejsningen indgår som en aktiv del af boligområdernes indretning og funktionalitet.
 • Udlægge arealer til offentlig service som fx plejecenter, skole og dagtilbud for børn.

Strukturplan Hinnerup Nord og miljøvurdering med tilhørende bilag kan ses på: Strukturplan Hinnerup Nord | Favrskov.dk

Miljøvurdering

Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af ”Forslag til Strukturplan Hinnerup Nord” efter lovens § 8, stk. 2 og bilag 3, er der udarbejdet en egentlig miljøvurdering til belysning af de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse. 

Miljørapporten er udarbejdet parallelt med forslaget til strukturplanen.

I miljørapporten indgår følgende temaer: 

 • Landskab 
 • Befolkning og menneskers sundhed 
 • Biodiversitet 
 • Vand

I miljørapporten redegøres for planens påvirkning af ovennævnte forhold. ”Strukturplan Hinnerup Nord” tager højde for de temaer, der er vurderet i miljørapporten. 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten, hvor der redegøres for, hvordan de indkomne høringssvar har ført til ændringer i den endelige strukturplan.

Høringssvar

”Forslag til Strukturplan Hinnerup Nord” har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. juli til 11. september 2023.

Ved høringsperiodens udløb 11. september 2023 var der indkommet 19 høringssvar.

Mange af høringssvarene omhandler de samme emner, som overordnet kan sammenfattes i følgende emner.

 • Haldumvej
 • Trafik i og omkring Haar
 • Trafik på det omkringliggende vejnet 
 • Skanderborgvej og ny rundkørsel
 • Trafikstøj
 • Strukturplanen disponering og byggeri
 • Andet

Høringssvarene har ført til enkelte redaktionelle rettelser samt, at der i afsnittet ”Infrastruktur” tilføjes, at ”Den direkte vej mellem Haldum og Sandby (Sandbyvej) vil blive nedlagt som vejforbindelse, men kan opretholdes som sti i det eksisterende tracé, som ikke vil indgå i den nye fordelingsvej”. 

Desuden er teksten ”Fjernvarmen produceres primært på CO2-neutrale brændsler som flis, halm, biogas, sol, overskuds­varme og affald, og i 2023 er den samlede andel af vedvarende energi i fjernvarmen på over 80%” slettet fra afsnittet ”Principper for energiforsyning”.

Klagevejledning

Strukturplan

”Strukturplan Hinnerup Nord” er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning. Strukturplanen kan derfor ikke påklages.

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 4, 1. pkt., kan myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter nedenstående regler. 

Vejledning om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

Hvis en klageberettiget ønsker at klage over denne afgørelse, kan den klageberettigede klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede klager via klageportalen, som findes via borger.dk og virk.dk, hvor klageberettigede skal logge på med NemID eller MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via klageportalen. I klageportalen sendes klagen automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 

Når Klageberettigede klager, skal Klageberettigede betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis Klageberettigede sender den uden om klageportalen, medmindre Klageberettigede er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis Klageberettigede ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal Klageberettigede sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om Klageberettigede kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget, jf. § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse på www.favrskov.dk

En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnets i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 21. december 2023 og indgives via Klageportalen. 

Søgsmål ved domstolene Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven.

Annoncering
21.
dec.
2023
8382 Hinnerup
Planer

Se "Strukturplan for Hinnerup Nord" på:  https://favrskov.dk/hinnerup-nord