Her kan du læse vedtægterne for Favrskov Kommunes Handicapråd vedtaget i Byrådet 28. august 2018

Navn

§ 1.  Favrskov Kommunes Handicapråd

Formål

§ 2. At fungere som handicapråd, jf. § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. At rådgive Byrådet i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på handicapområdet.

Stk. 3. At være upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Stk. 4. At fungere som kontaktorgan mellem borgere med handicap og Byrådet.

Stk. 5. At fremme information og medvirke til debat om emner, der vedrører personer med handicap i kommunen.

Stk. 6. At medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens forskellige foreninger, brugerråd og grupper, der går aktivt ind for at fremme vilkårene for kommunens borgere med handicap.

Funktion

§ 3. Handicaprådet skal høres i alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører personer med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Handicaprådet inddrages på så tidligt et tidspunkt, at rådets synspunkter kan indgå i udvalgenes og Byrådets beslutningsgrundlag.

Stk. 3. Den lovbestemte høring af Handicaprådet gælder, hvad enten beslutning træffes i Byrådet, et fagudvalg eller en forvaltning, og når emnet berører forhold af betydning for personer med handicap i kommunen.

Stk. 4. Handicaprådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

Stk. 5. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner, men kan tage generelle spørgsmål op, som udspringer af personsager.

Stk. 6. Brugerrepræsentanterne, der er medlemmer og suppleanter i Handicaprådet kan samlet udtale sig og stille spørgsmål om ethvert emne, der har betydning for personer med handicap i kommunen.

Stk. 7. Handicaprådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven i forvaltningen.

Stk. 8. Medlemmer af Handicaprådet har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller særlige bestemmelser i enkelte sager.

Stk. 9. Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem udtræder af rådet.

Stk. 10. Handicaprådets møder er ikke offentlige, men dagsordener og referater er.

Stk. 11. Handicaprådet udtaler sig om tilsyn på Botilbud m.v. Tilsynsrapporterne fremsendes til Handicaprådet, så snart de er udarbejdet.

Sammensætning

§ 4.  Handicaprådet har otte medlemmer.

Stk. 2. Medlemmerne og stedfortræderne udpeges af Byrådet.

Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af fem medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen (fire repræsentanter fra Danske Handicaporganisation og én repræsentant fra en forening uden for Danske Handicaporganisation (”gråzoneforeninger”) og tre medlemmer udpeget af Byrådet – ét medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børn- og Skoleudvalget.

Stk. 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Stk. 5. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem flytter fra kommunen inden udløb af funktionsperioden, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder af enten Danske Handicaporganisationer eller ”gråzoneforeningen”.

Stk. 6. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at melemmerne fungerer, indtil nye medlemmer udpeges.   

Stk. 7. Medlemskab i Handicaprådet er frivilligt.

Forretningsorden

§ 5. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og næstformand på første møde efter kommunalvalget. Mødet ledes – indtil formand og næstformand er valgt – af sekretæren for rådet. Så snart valg af formand er foretaget, ledes mødet af denne.

Stk. 3. Indkaldelsen til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ via sekretæren for rådet.

Stk. 4. Handicaprådet afholder minimum fire møder årligt.

Stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinært møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 6. Handicaprådet kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov.

Stk. 7. Er et medlem forhindret i at deltage i et ordinært møde, indkaldes den personlige stedfortræder.

Samarbejde

§ 6. Byrådet kan, efter aftale med Handicaprådet, uddelegere kompetence på konkrete veldefinerede områder.

Stk. 2. Forvaltningen skal stille de oplysninger til rådighed som Handicaprådet ønsker til en given sag, som Handicaprådet har fokus på.

Rådets økonomi

§ 7. Byrådet afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning og stiller sekretærbistand til rådighed.

Stk. 2. Handicaprådet udfærdiger budget for de udgifter fx mødevirksomhed, administration, kursusvirksomhed, transportudgifter m.m. som er en følge af rådets virke.

Stk. 4. Medlemmerne af Handicaprådet modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 30,  stk. 3, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1249 af 13. november 2017). Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter § 30, stk. 4, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Godkendelse

§ 8. Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Handicaprådet og Byrådet.