1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 4.700 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation 

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk 

De overordnede ledelsesrammer       

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere ressourceudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste. 

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her 

3. Børn og Kultur

Børn og Kultur beskæftiger i alt ca. 1.700 medarbejdere og består af fire fagområder med hver deres chef og et tværgående sekretariat:

I Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik beskrives de overordnede målsætninger for arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skole, fritid og på børne- og familieområdet.

3.1 Dagtilbudsområdet

Dagplejen er en del af det samlede dagtilbudsområde, som er organiseret i seks geografiske områder med hver sin områdeleder, der refererer til dagtilbudschefen. Hvert område består af 3-6 daginstitutioner med hver sin daglige leder, som refererer til områdelederen.

Dagtilbudsområdet sørger for driften og udviklingen af kommunens pasningstilbud til børn fra 0-6 år med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt at skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i. Der er fokus på, at dagtilbuddene i stigende grad arbejder med udvikling af stærke lege- og læringsmiljøer, der tager højde for børnenes forskellige behov og ressourcer – at finde den rigtige balance i inklusionsopgaven mellem det specifikke og det almene. 

Dagplejen har et tæt samarbejde med det øvrige dagtilbudsområde, og som leder af dagplejen og pladsanvisningen indgår man i ledergruppen sammen med de øvrige områdeledere. Du vil referere til dagtilbudschefen.

4. Dagplejen og pladsanvisningen

4.1 Dagplejen

Dagplejen er en veletableret og veldrevet decentral organisation i konstant udvikling. Dagplejen består af ca. 160 dagplejere, og der er indmeldt omkring 650 børn. Dagplejens samlede bruttobudget er på ca. 74 mio. kr. I dagplejen er der en daglig leder, som står for den daglige drift, og 10 dagplejepædagoger, der varetager tilsyn hos dagplejerne og desuden står til rådighed med råd og vejledning for både dagplejere og forældre. Desuden er der to administrative medarbejdere, som understøtter den daglige drift.

4.2 Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har en vigtig funktion i forhold til dagtilbudsområdet, da det er herigennem, at alle børn i Favrskov Kommunes dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO og klub indskrives. Pladsanviserne kommunikerer med forældrene både digitalt og telefonisk.

Pladsanvisningen består i dag af to administrative medarbejdere og en elev.

5. Overordnede opgaver 

5.1 Dagplejen

Som leder af dagplejen og pladsanvisningen har du det overordnede ansvar økonomisk, fagligt og styringsmæssigt. Du sikrer samarbejdet internt i organisationen, og du fastholder det tværfaglige fokus sammen med dagplejens mange samarbejdspartnere. Du holder dig ajour med ny lovgivning, styrer opsamling af dokumentation og statistik, og du har fokus på økonomistyring og effektivitet. Det er din opgave på dagplejeområdet at lede gennem andre, da du ikke er sammen med alle dine medarbejdere dagligt. 

Sammen med den daglige leder har du en afgørende rolle i forhold til at skabe trivsel, udvikling og læring for Favrskov Kommunes børn. Den nationale kvalitetsundersøgelse fra maj 2023 på 0-2-års området viser, at der er brug for at styrke det pædagogisk læringsmiljø. Undersøgelsen peger bl.a. på at øge fokusset indenfor relationskompetence, evalueringskultur og faglig ledelse. Disse områder vil du derfor sammen med den daglige leder skulle arbejde konkret med. 

Selvom Favrskov Kommune i de seneste år har udvidet med mange vuggestuepladser, er det lykkedes Dagplejen at fastholde sin position som et attraktivt tilbud for mange småbørnsfamilier. Som ny leder overtager du et meget velkørende område, der nyder stor opbakning. Det er derfor vigtigt, at du er med til at sikre en fortsat rekruttering af nye dagplejere, så dagplejen kan blive ved med at være et attraktivt tilbud.

Du bliver som leder af dagplejen og pladsanvisningen formand for LMU for dagplejen (lokal Med), og du deltager i SMU dagtilbud (sektor MED). 

5.2 Pladsanvisningen

Pladsanvisningen løser på tilsvarende vis en kvalificeret opgave, som primært drejer sig om anvisning af pladser til de forældre, der har skrevet deres børn op til et dagtilbud. Herudover løser pladsanvisningen andre administrative opgaver som eksempelvis kan være beregning af og udbetaling af tilskud til privat pasning samt tilskud til pasning af egne børn.

Vi har et stort fokus på kapacitetsstyring, og du vil derfor komme til at deltage i et løbende arbejde med at udvikle redskaber til at forbedre overblik og kapacitetsstyring i pladsanvisningen. 

Du vil blive leder for de tre medarbejdere, der i dag er ansat i pladsanvisningen. Som leder er det vigtigt, at du har blik for ledelse af både dagplejen og pladsanvisningen.

6. Kompetencer 

Som ny leder af dagplejen og pladsanvisningen skal du kunne dokumentere erfaringer og resultater fra børneområdet. Vi forventer naturligvis, at du brænder for dagplejen og dens fremtid. Du får således en vigtig opgave med at skabe en klar vision og retning for dagplejens fortsatte udvikling. Ud over at lede visionen og udviklingen får du en løbende opgave med at formidle, koordinere, støtte og evaluere dagplejens aktiviteter og udviklingstiltag samtidig med, at du sikrer en stabil og sikker drift af pladsanvisningen.

6.1 Faglige kompetencer: 

 • Du har en relevant uddannelse og erfaring med ledelse. Ligeledes er det en fordel, at du kan dokumentere relevant videre- og efteruddannelse i ledelse (DOL eller lignende)
 • Du har en solid indsigt i dagtilbudsområdet og har en grundlæggende forståelse af den pædagogiske verden
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, den kommunale virksomhed og de kommunale beslutningsprocesser. 

6.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer: 

 • Du er resultat- og samarbejdsorienteret
 • Du er visionær og strategisk
 • Du er relationel stærk, kan kommunikere med alle og formår at skabe følgeskab til dine beslutninger
 • Du har fokus på sammenhæng mellem ressourcer og resultater
 • Du er tydelig og åben i din kommunikation
 • Du er nærværende og tilgængelig
 • Du er aktivt nysgerrig på omverdenens muligheder for at bidrage til børnenes og organisationens udvikling
 • Du har humor, empati, selvindsigt og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil.

7. Favrskov Kommune tilbyder

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Og stillingen rummer potentiale for udvikling, både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Du vil i jobbet få et tæt samspil med medarbejdere, dagplejens forældrebestyrelse, chef- og lederkollegaer samt forældre. 

Din base er i administrationsbygningerne i henholdsvis Hinnerup og Hvorslev, men du skal forvente at have arbejdsopgaver, der skal varetages i hele kommunen.

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. 520.000 kr. ekskl. pension.  

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte dagtilbudschef Camilla Moldt på 51 49 87 20

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Camilla Moldt, dagtilbudschef 
 • Annette Gren Kjærgaard, områdeleder
 • Mette Vixø, konstitueret daglig leder og AMR 
 • Lone Pedersen, TR for dagplejepædagogerne 
 • Maria Kjær, fællestillidsrepræsentant 
 • Mette Klüwer, administrativ medarbejder i dagplejen 
 • Kristina Jepsen, assistent i Pladsanvisningen 
 • Linne Fromm-Christiansen, formand for forældrebestyrelsen 

Ansøgningsfristen er onsdag 4. oktober 2023, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside favskov.dk/job

Fredag 6. oktober udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtalerunde, der finder sted onsdag 11. oktober fra kl. 8-14. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår torsdag 26. oktober fra kl. 11-15.

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur, deltager i anden samtalerunde. Rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen medvirker i hele processen.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Tilbagemeldingen foregår mandag 23. oktober i tidsrummet kl. 11-15, og i den forbindelse vil der også være mulighed for en uformel drøftelse med dagtilbudschefen. 

Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af 2. samtale.

Tiltrædelse forventes pr. 1. december 2023.