Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som overtandlæge til tandplejen i Favrskov Kommune. 

1. Baggrund

Vores overtandlæge gennem mange år valgte at gå på pension den 1. juli 2023. Siden da har tandplejens to teamledere på kompetens vis varetaget den samlede ledelse af tandplejen samtidig med, at de har ledet egne teams. Fra 1. august 2024 ønsker vi igen at få besat den ledige stilling som overtandlæge, så det samlede lederteam udgøres en overtandlæge og de to teamledere.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 49.000 indbyggere. Kommunen ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Kommunen er også en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kroner, og anlægsbudgettet er på ca.120 mio. kroner årligt. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation i Favrskov Kommune består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Den administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice. 

Den administrative organisation ser således ud:

organisationsdiagram viser ledelsen i Favrskov Kommune

Du kan læse mere her på hjemmesiden om Favrskov Kommune og om de enkelte forvaltninger

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede ressourceudnyttelse og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som består af tre fagområder: Socialområdet, Ældre og Sundhed. Der er derudover et tværgående sekretariat. 

På tværs af fagområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Social og Sundheds vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv” danner rammen for den måde, vi møder borgeren på. Det indebærer, at vi er sammen om at understøtte et sundt og værdigt liv for borgeren. Begrebet ”sammen om” betyder, at den støtte, vi som fagprofessionelle yder, formes i et tæt samarbejde med borgerne og på tværs af fagligheder. Begrebet ”et sundt liv” betyder, at vi i arbejdet med sundhed har fokus på den mentale, sociale og fysiske sundhed. Begrebet ”et værdigt liv” betyder, at vi ser mennesket, før vi ser opgaven.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Sundhedsområdet

Sundhedsområdet varetager opgaver inden for sundhedspleje, tandpleje, træning, aktivitet, sundhedskurser, forebyggende hjemmebesøg, diætvejledning og madservice. 

Samtidig har sundhedsområdet ansvaret for det koordinerende arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunale forvaltningsområder og i samarbejde med bl.a. praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og frivillige. 

Den overordnede retning for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed er fastlagt i sundhedspolitikken ”Sammen skaber vi sundhed”. Politikken er vedtaget i byrådet i april 2023 og har fokusområderne: 

 • Bedre trivsel
 • Sundere vægt
 • Mere bevægelse
 • Flere gode leveår.

En bred vifte af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tilbydes i kommunens fire sundhedscentre, som er placeret i byerne Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup. Her kan borgerne både benytte tilbud fra kommune, region (fx jordemoderkonsultationer) og frivillige organisationer. 

Sundhedsområdet er organiseret som vist i nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser sundhedsområdet

Områdets fire afdelingsledere og sundhedschefen indgår i en fælles ledergruppe, som mødes to gange om måneden. Arbejdet i ledergruppen er præget af åbenhed, respekt for hinandens faglighed og et fælles fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 

5. Tandplejen

Tandplejen har 48 engagerede og dygtige medarbejdere bestående af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Tandplejen er opdelt i tre teams, Hammel, Hinnerup og Hadsten, og en tandreguleringsklinik i Hadsten. Overtandlægen er ud over at være leder for hele tandplejen også teamleder for det ene team, mens de to andre teams har hver sin teamleder. Overtandlægen og de to teamledere udgør tandplejens lederteam og indgår i kommunens ledelsesstruktur.

Favrskovs kommunale tandpleje har en decentral klinikstruktur med klinikker på ni af kommunens folkeskoler. Vi er dog lige nu i gang med at analysere, om vi i højere grad kan fremtidssikre tandplejen ved eventuelt at samle tandplejen på færre enheder. Vi kommer til at fremlægge et oplæg for byrådet om mulige organiseringer 30. april 2024. Hvis byrådet ønsker, at vi skal fremlægge et forslag til en ny struktur, vil dette indgå i kommende budgetforhandlinger med endelig beslutning i oktober 2024.

Den kommunale tandpleje har forebyggende og behandlende tandpleje - herunder tandregulering til børn og unge op til 21 år. Tandplejen til de 18-21-årige er under implementering frem mod 2026. Tandregulering sker på specialafdelingen på Hadsten Skoles tandklinik med ansatte specialtandlæger. Udover klinikbesøg omfatter den forebyggende behandling også undervisning på skoler, i småbørnsgrupper med mere. Der er i dag tilknyttet ca. 12.000 børn og unge i Favrskov Kommunes børne- og ungdomstandpleje.

Derudover er der tilknyttet ca. 350 borgere i Favrskov Kommunes omsorgs- og specialtandpleje. En del af omsorgstandplejen udføres af HjemmeTandplejen, som er et privat firma. Specialtandplejen foregår hovedsagelig på de kommunale klinikker, og socialtandplejen foregår i et samarbejde med den kommunale tandpleje i Randers.

Tandplejen indgår i tværfaglige samarbejder med kommunens øvrige institutioner på både børne-, social- og ældreområdet samt eksterne institutioner som hospitaler, privatpraktiserende læger og tandlæger.  

Favrskov Kommune har flotte cariestal. Tandplejen er velfungerende, har dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø og er up to date med den teknologiske og digitale udvikling på området.

Du kan læse mere om Favrskov Kommunale Tandpleje her

6. Overordnede opgaver

Som overtandlæge og leder af tandplejen har du det overordnede ansvar for:

 • At sætte den strategiske retning i den kommunale tandpleje og bidrage til at omsætte byrådets beslutninger
 • At sikre en veldrevet kommunal tandpleje med høj faglig kvalitet, effektiv ressourceanvendelse og høj trivsel 
 • At sikre en fortsat udvikling af tandplejens tilbud og indsatser på en måde, der bidrager til mest mulig tandsundhed for borgerne  
 • Overordnet personaleledelse samt direkte ledelse af to teamledere og ét af tandplejens tre teams  
 • At opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau blandt medarbejdere og skabe høj motivation for at gøre en forskel for borgerne 
 • At sikre at tandpleje tilbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde både internt i kommunen og eksternt.

Tandplejen arbejder med en høj grad af uddelegering, hvilket giver mulighed for, at overtandlægen i et vist omfang kan deltage i patientbehandlingen. Stillingen behøver derfor ikke udelukkende være en administrativ stilling. 

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du: 

 • Er en rutineret tandlæge, som gerne er bredt tandlægefagligt funderet 
 • Har ledelseserfaring - herunder erfaring med personaleledelse, faglig ledelse og økonomistyring. En ledelsesmæssig uddannelse er en fordel, men det er ikke et krav
 • Har erfaring med udviklingsarbejde og kan bidrage til udviklingen af tandplejen bl.a. i det tværfaglige, tidlige og forebyggende arbejde med børn og unges sundhed
 • Har erfaring med eller lyst til at agere i en politisk ledet organisation med mange interessenter og samarbejdspartnere.

7.2 Personlige kompetencer

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer: 

 • Du er visionær og har ambitioner for fastholdelse af høj tandsundhed og udvikling af området til gavn for børn, unge og borgere i special- og omsorgstandplejen. 
 • Du søger aktivt ny viden og tør afprøve nye tiltag sammen med dine medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Du leder i kraft af din åbne, tillidsfulde og din konstruktive og løsningsorienterede tilgang 
 • Du er dygtig til at samarbejde og kan skabe sammenhæng både lodret og vandret i organisationen.
 • Du kan fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø med høj faglighed og social kapital
 • Du balancerer strategisk ledelse med nærværende ledelse tæt på praksis og er en engageret personaleleder, der kommunikerer klart og tydeligt.
 • Du kan motivere og inspirere dine medarbejdere og teamledere og har øje for udviklingspotentialer og trivsel.
 • Du arbejder analytisk og struktureret. 
 • Du har et godt overblik og er i stand til at bevare roen og prioritere i en hverdag med mange forskelligartede opgaver. 

8. Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med et forventet lønniveau i omegnen af 860.000 – 880.000 kr. årligt (inkl. generel lønfremskrivning pr. 1. april 2024) + pension.  

Der er tale om en fuldtidsstilling uden højeste tjenestetid.

Arbejdssted

Du vil have primært arbejdssted på en af klinikkerne. Det forventes dog, at du også er til stede i kommunens øvrige tandklinikker og deltager i møder blandt andet i kommunens administrationsbygninger. 

Referenceforhold

Du refererer til sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard. 

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Mette Bødiker Vestergaard, sundhedschef
 • Kirsten Møller Christensen, tandklinikassistent
 • Annemette Dannemand Linde, tandplejer
 • Mette Hjortshøj Frederiksen, tandlæge
 • Line Søndergård Lauritzen, teamleder og tandlæge
 • Joan Spørring, leder af sundhedsplejen

Direktør Ulrik Johansen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i anden samtale. 

Ansøgningsfristen er 13. maj 2024, og vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og evt. øvrige relevante bilag via favrskov.dk/job

Første samtale foregår 21. maj 2024, og anden samtale foregår 29. maj 2024.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Tilbagemelding foregår sammen med sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen. Testtilbagemeldingen foregår 27. maj 2024.

Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Forventet tiltrædelse per 1. august 2024.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

10. Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard på telefon 24 79 03 31 eller [email protected].

Alle henvendelser behandles fortroligt.