Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som overtandlæge til tandplejen i Favrskov Kommune. 

1. Baggrund

Vores overtandlæge gennem mange år har valgt at gå på pension 1. april 2023. Derfor søger vi en overtandlæge til tandplejen i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 49.000 indbyggere. Kommunen ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Kommunen er også en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kroner, og anlægsbudgettet er på ca.120 mio. kroner årligt. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation i Favrskov Kommune består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere her på hjemmesiden om Favrskov Kommune og om de enkelte forvaltninger

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede ressourceudnyttelse og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som består af tre fagområder: Handicap og Psykiatri, Ældre og Sundhed. Der er derudover et tværgående sekretariat. 

På tværs af fagområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Social og Sundheds vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv” danner rammen for den måde, vi møder borgeren på. Det indebærer, at vi er sammen om at understøtte et sundt og værdigt liv for borgeren. Begrebet ”sammen om” betyder, at den støtte, vi som fagprofessionelle yder, formes i et tæt samarbejde med borgerne og på tværs af fagligheder. Begrebet ”et sundt liv” betyder, at vi i arbejdet med sundhed har fokus på den mentale, sociale og fysiske sundhed. Begrebet ”et værdigt liv” betyder, at vi ser mennesket, før vi ser opgaven.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Sundhedsområdet

Sundhedsområdet varetager opgaver inden for sundhedspleje, tandpleje, træning, aktivitet, sundhedskurser, forebyggende hjemmebesøg, diætvejledning og madservice. 

Samtidig har sundhedsområdet ansvaret for det koordinerende arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunale forvaltningsområder og i samarbejde med bl.a. praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og frivillige. 

Den overordnede retning for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed er fastlagt i sundhedspolitikken ”Sammen skaber vi sundhed”. Politikken er fra 2016, og en ny politik er under udarbejdelse. Den nye politik får fokusområderne: 

 • Bedre trivsel
 • Sundere vægt
 • Mere bevægelse
 • Flere gode leveår.

En bred vifte af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tilbydes i kommunens fire sundhedscentre, som er placeret i byerne Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup. Her kan borgerne både benytte tilbud fra kommune, region (fx jordemoderkonsultationer) og frivillige organisationer. 

Sundhedsområdet er organiseret som vist i nedenstående diagram: 

Områdets fire afdelingsledere og sundhedschefen indgår i en fælles ledergruppe, som mødes to gange om måneden. Arbejdet i ledergruppen er præget af åbenhed, respekt for hinandens faglighed og et fælles fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 

5. Tandplejen

Tandplejen har 48 engagerede og dygtige medarbejdere bestående af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Tandplejen er opdelt i tre teams, Hammel, Hinnerup og Hadsten, og en tandreguleringsklinik i Hadsten. Overtandlægen er ud over at være leder for hele tandplejen også teamleder for det ene team, mens de to andre teams har hver sin teamleder. Overtandlægen og de to teamledere udgør tandplejens lederteam og indgår i kommunens ledelsesstruktur.

Favrskov Kommunale Tandpleje har en decentral klinikstruktur med klinikker på 9 af kommunens folkeskoler. Den seneste klinik blev oprettet for få år siden i forbindelse med etablering af kommunens fjerde sundhedscenter, som ligger i tilknytning til Ulstrup Skole.

Der tilbydes tandpleje til børn og unge, hvilket omfatter forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering. Tandregulering sker på specialafdelingen på Hadsten Skoles tandklinik med ansatte specialtandlæger. Udover klinikbesøg omfatter den forebyggende behandling også undervisning på skoler, i småbørnsgrupper med mere. Der er tilknyttet ca. 12.000 børn og unge i Favrskov Kommunes børne- og ungdomstandpleje. 

Derudover er der tilknyttet ca. 350 borgere i Favrskov Kommunes omsorgs- og specialtandpleje. En del af omsorgstandplejen udføres af HjemmeTandplejen, som er et privat firma. Specialtandplejen foregår hovedsageligt på de kommunale klinikker, og socialtandplejen foregår i et samarbejde med den kommunale tandpleje i Randers. 

Tandplejen indgår i tværfaglige samarbejder med kommunens øvrige institutioner på både børne-, psykiatri-, handicap-, og ældreområdet samt eksterne institutioner som hospitaler, privatpraktiserende læger og tandlæger med mere.

Favrskov Kommune har flotte cariestal. Tandplejen er veldrevet, har dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø og er up to date med den teknologiske og digitale udvikling på området. 

Du kan læse mere om Favrskov Kommunale Tandpleje her

6. Overordnede opgaver

Som overtandlæge og leder af tandplejen har du det overordnede ansvar for:

 • Personaleledelse, herunder sparring og sikring af godt arbejdsmiljø
 • Det faglige ansvar for at tandplejen tilbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • At sikre en fortsat udvikling og kvalitetssikring af tandplejens tilbud og indsatser
 • Økonomi- og ressourcestyring
 • At understøtte, opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau blandt medarbejdere
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde både internt i kommunen og eksternt.

Tandplejen arbejder med en høj grad af uddelegering, hvilket giver mulighed for, at overtandlægen kan deltage i patientbehandlingen. Stillingen behøver derfor ikke udelukkende være en administrativ stilling.

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du: 

 • Er en rutineret tandlæge, som gerne er bredt tandlægefagligt funderet 
 • Har fagligt kendskab til arbejdsområdet 
 • Har ledelseserfaring. En ledelsesmæssig uddannelse er en fordel, men det er ikke et krav
 • Har erfaring med eller lyst til at agere i en politisk ledet organisation med mange interessenter og samarbejdspartnere

7.2 Personlige kompetencer

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer: 

 • Du kan fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø med høj faglighed og social kapital.
 • Du er visionær og har ambitioner for udvikling af området til gavn for børn, unge og borgere i special- og omsorgstandplejen. 
 • Du søger aktivt ny viden og tør afprøve nye tiltag sammen med dine medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Du leder i kraft af din åbne og anerkendende tilgang og din evne til at skabe sammenhæng både lodret og vandret i organisationen.
 • Du balancerer strategisk ledelse med nærværende ledelse tæt på praksis. Derfor skaber du gode relationer, du samarbejder, vækker tillid og er en engageret personaleleder, der kommunikerer klart og tydeligt.
 • Du arbejder analytisk, struktureret og med overblik over en varieret opgaveportefølje. 
 • Du kan motivere og inspirere dine medarbejdere og har øje for udviklingspotentialer og trivsel hos dine medarbejdere.

8. Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Arbejdssted

Du vil have primært arbejdssted på en af klinikkerne. Det forventes dog, at du også er til stede i kommunens øvrige tandklinikker og deltager i møder blandt andet i kommunens administrationsbygninger. 

Referenceforhold

Du refererer til sundhedschef Birgitte Holm Andersen. 

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Birgitte Holm Andersen, sundhedschef
 • Line Søndergård Lauritzen, teamleder og tandlæge
 • Bitten Vadstrup Kolling, tandlæge
 • Mette Hjortshøj Frederiksen, tandlæge
 • Kirsten Møller Christensen, tandklinikassistent
 • Annemette Dannemand Linde, tandplejer
 • Marianne Martens Rasmussen, tandplejer

Direktør Ulrik Johansen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i anden samtale. 

Ansøgningsfristen er 25. januar 2023, og vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og evt. øvrige relevante bilag via favrskov.dk/job. 

Første samtale foregår 1. februar 2023, og anden samtale foregår 9. februar 2023. 

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Tilbagemelding foregår sammen med sundhedschef Birgitte Holm Andersen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen. Testtilbagemeldingen foregår den 8. februar. 

Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Forventet tiltrædelse per 1. april 2023.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. 

10. Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Birgitte Holm Andersen på 40 64 61 64 eller biha@favrskov.dk. Du kan også kontakte overtandlæge Jørgen Kjær på 30 24 31 77 eller jkj@favrskov.dk.

Alle henvendelser behandles fortroligt.