Teamleder til tandplejen i Favrskov Kommune

Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som teamleder til tandplejen i Favrskov Kommune. 

Læs også "Når du søger job: Om Favrskov Kommune Generelt"

Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som består af tre fagområder: Socialområdet, Ældre og Sundhed. Der er derudover et tværgående sekretariat. 

På tværs af fagområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Social og Sundheds vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv” danner rammen for den måde, vi møder borgeren på. Det indebærer, at vi er sammen om at understøtte et sundt og værdigt liv for borgeren. Begrebet ”sammen om” betyder, at den støtte, vi som fagprofessionelle yder, formes i et tæt samarbejde med borgerne og på tværs af fagligheder. Begrebet ”et sundt liv” betyder, at vi i arbejdet med sundhed har fokus på den mentale, sociale og fysiske sundhed. Begrebet ”et værdigt liv” betyder, at vi ser mennesket, før vi ser opgaven.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet varetager opgaver inden for sundhedspleje, tandpleje, træning, aktivitet, sundhedskurser, forebyggende hjemmebesøg, diætvejledning og madservice. 

Samtidig har sundhedsområdet ansvaret for det koordinerende arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunale forvaltningsområder og i samarbejde med bl.a. praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og frivillige. 

Den overordnede retning for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed er fastlagt i sundhedspolitikken ”Sammen skaber vi sundhed”. Politikken er vedtaget i byrådet i april 2023 og har fokusområderne: 

 • Bedre trivsel
 • Sundere vægt
 • Mere bevægelse
 • Flere gode leveår.

En bred vifte af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tilbydes i kommunens fire sundhedscentre, som er placeret i byerne Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup. Her kan borgerne både benytte tilbud fra kommune, region (fx jordemoderkonsultationer) og frivillige organisationer. 

Sundhedsområdet er organiseret som vist i nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Sundhedsområdet i Favrskov

Tandplejen

Tandplejen har 50 engagerede og dygtige medarbejdere bestående af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Tandplejen er opdelt i tre teams, Hammel, Hinnerup og Hadsten, og en tandreguleringsklinik i Hadsten. Overtandlægen er ud over at være leder for hele tandplejen også teamleder for det ene team, mens de to andre teams har hver sin teamleder. Overtandlægen og de to teamledere udgør tandplejens lederteam og indgår i kommunens ledelsesstruktur.

Favrskovs kommunale tandpleje har en decentral klinikstruktur med klinikker på ni af kommunens folkeskoler. Vi er dog lige nu i gang med at analysere, om vi i højere grad kan fremtidssikre tandplejen ved eventuelt at samle tandplejen på færre enheder. Hvis byrådet ønsker, at vi skal fremlægge et forslag til en ny struktur, vil dette indgå i kommende budgetforhandlinger med endelig beslutning i oktober 2024.

Den kommunale tandpleje har forebyggende og behandlende tandpleje - herunder tandregulering til børn og unge op til 21 år. Tandplejen til de 18-21-årige er under implementering frem mod 2026. Tandregulering sker på specialafdelingen på Hadsten Skoles tandklinik med ansatte specialtandlæger. Udover klinikbesøg omfatter den forebyggende behandling også undervisning på skoler, i småbørnsgrupper med mere. Der er i dag tilknyttet ca. 12.000 børn og unge i Favrskov Kommunes børne- og ungdomstandpleje.

Derudover er der tilknyttet ca. 350 borgere i Favrskov Kommunes omsorgs- og specialtandpleje. En del af omsorgstandplejen udføres af HjemmeTandplejen, som er et privat firma. Specialtandplejen foregår hovedsagelig på de kommunale klinikker, og socialtandplejen foregår i et samarbejde med den kommunale tandpleje i Randers.

Tandplejen indgår i tværfaglige samarbejder med kommunens øvrige institutioner på både børne-, social- og ældreområdet samt eksterne institutioner som hospitaler, privatpraktiserende læger og tandlæger.  

Favrskov Kommune har flotte cariestal. Tandplejen er velfungerende, har dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø og er up to date med den teknologiske og digitale udvikling på området.

Du kan læse mere om Favrskov Kommunale Tandpleje her

Overordnede opgaver

Som teamleder har du bl.a. følgende opgaver:

 • Ansvarlig for den daglige drift af teamets klinikker
 • Håndtering af sygefravær herunder rokering af personale
 • Håndtering af langtidssygemeldinger herunder omsorgssamtaler
 • Arbejdsplan/personalefordeling for teamets medarbejdere
 • Mødeleder på teammøder og behandlermøder i teamet
 • Sidder i LMU på ledersiden
 • Ansættelse af personale i teamet efter aftale med overtandlægen
 • Ansvarlig for uddelegeringer i teamet
 • Indgår i tandplejens ledelse.
   

Personprofil

Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du: 

 • har erfaring fra kommunal tandpleje, men også gerne erfaring fra privat praksis eller lign. gerne begge dele, vil have stor vægt.   
 • har ledelseserfaring; men ikke et krav.
 • har mod på ledelse og indflydelse.

Personlige kompetencer

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer: 

 • Du leder i kraft af din åbne, tillidsfulde og din konstruktive og løsningsorienterede tilgang
 • Du kan fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø med høj faglighed og social kapital
 • Du kan motivere og inspirere dine medarbejdere og har øje for udviklingspotentialer og trivsel.
 • Du har et godt overblik og er i stand til at bevare roen og prioritere i en hverdag med både klinisk arbejde og administrative opgaver
 • Du kan tænke på tværs og har fokus på teamsamarbejde
 • Du er ansvars- og kvalitetsbevidst.
 • Du er fleksibel og stabil.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Arbejdssted

Du vil have primært arbejdssted på klinikkerne I Team Hammel.

Referenceforhold

Du refererer til overtandlæge Bitten Vadstrup Kolling.

Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Bitten Vadstrup Kolling, Overtandlæge
 • Line Søndergård Lauritzen, teamleder og tandlæge
 • Rikke Østerbye, tandlæge
 • Maja Norup Pedersen, tandklinikassistent
 • Cindy Pi Pedersen, tandplejer

Ansøgningsfristen er 18. august 2024 og vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og evt. øvrige relevante bilag via favrskov.dk/job.

Samtaler afholdes onsdag 21. august 2024

Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2024.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte overtandlæge Bitten Vadstrup Kolling på 21 28 21 04 eller 89 64 46 60 eller [email protected].

Alle henvendelser behandles fortroligt.