1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 49.400 indbyggere. Væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

2.1 Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere på favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed 

2.2 De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.
 
I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Organisationsdiagram for Børn og Kultur i Favrskov Kommune

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

4. Korsholm Skole

Korsholm Skole er en lille skole med et stærkt fællesskab og stærke værdier. Vi har 137 elever fra 0. til 6. klasse og er 27 ansatte. Til skolen er knyttet både SFO og klub, som de fleste elever benytter.

På en lille skole er der ikke langt fra tanke til handling. Vi ser og griber muligheder og prioriterer at holde fast i gode traditioner, som giver mening for fællesskabet. Fællesskabet vægtes højt, bl.a. når vi afholder morgensamlinger, hvor vi synger og børnene på skift står for små indslag.

I løbet af skoleåret prioriterer vi sammenhængende tid i ugeskemaet på alle årgange og på tværs af disse til temauger, emneuger og projektorienteret arbejde. Vores fokus er, hvad og hvordan børn skal lære for at blive kompetente unge og voksne.

Som landsbyskole er vi en vigtig brik i lokalsamfundet og et naturligt omdrejningspunkt for lokale aktiviteter. Vi har et tæt forældresamarbejde og nyder stor opbakning, når vi inviterer til arrangementer på skolen. Generelt har vi en rigtig høj forældretilfredshed, både når det gælder skole- og fritidstilbud.

Korsholm Skole ligger midt i de sammenhængende byer Foldby, Korsholm og Norring, tæt på Søften og Hinnerup. Efter 6. klasse har eleverne gennem mange år fortsat deres skolegang på Præstemarksskolen i Søften, som vi har et tæt samarbejde med.

Særlige kendetegn ved Korsholm Skole

Der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledelse, og alle kender hinanden – både børn og voksne. Det betyder et tæt og godt arbejdsklima på skolen. Af andre kendetegn er et udpræget helhedssyn på barnet. Vi organiserer os i forhold til varierende klassestørrelse bl.a. i form af samlæsning og aldersintegreret undervisning.

5. Opgaven/udfordringer

Korsholm Skole er midt i en periode med overvejelser om større fysiske forandringer, idet bygningerne kapacitetsmæssigt ikke slår til. Elevtal og prognoser peger på, at flere elever vælger skolen. I indskolingen forventes derfor 1½ spor i årene fremover. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny Korsholm Skole, der forventes at stå færdig i sommeren 2028.

Derudover er der følgende opgaver og udfordringer:

På kort sigt:

 • Danne relation med medarbejdere, børn, forældre og skolebestyrelsen – herunder at blive kendt og anerkendt som den nye viceskoleleder på Korsholm Skole i lokalsamfundet
 • Bidrage til at positionere Korsholm Skolen som det naturlige valg i skoledistriktet
 • Fortsætte udvikling af inkluderende fællesskaber mhp. at styrke almenområdet, så færre elever har behov for visitation til specialklasser 
 • Daglig ledelse af indskoling, SFO og klubtilbud
 • Samarbejde på tværs af faglighed og årgange
 • Indgå i det strategiske arbejde om planlægning og udførsel af skolens pædagogiske udvikling
 • Være den primære kontakt til PPR
 • Stå for afvikling af netværksmøder
 • Arbejde videre med Grøn Skole

På lidt længere sigt:

 • Bidrage i arbejdet med en forventet ny helhedsplan for skolen 
 • Bidrage til at fastholde og gerne øge elevgrundlaget for skolen
 • Bidrage til et endnu stærkere samarbejde mellem Korsholm Skole og Korsholm børneunivers

6. Ledelsesrammen på Korsholm Skole

Skolens ledelse består af skolelederen, som er øverste ansvarlig for drift, økonomi og medarbejdere samt en viceskoleleder.

I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Ledelsesteamet er i tæt løbende dialog omkring fordelingen af opgaver. Det vil være en fordel at den kommende viceskoleleder har stærke kompetencer indenfor pædagogisk udvikling, forandringsledelse og kommunikation – samt evt. erfaring med fleksibel holddeling, samlæsning og aldersintegreret undervisning. Skoleledelsen har mange funktioner og agerer til tider blæksprutte i en travl og omskiftelig hverdag, hvor opgaverne kan være af stor variation. Det må også forventes, at viceskolelederen kan hjælpe til i undervisningen, når ”det brænder på”.

7. Kompetencer og profil

7.1. Uddannelse og erfaring

Det vil være en fordel, hvis den nye viceskoleleder er i besiddelse af:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Lederuddannelse – evt. være i gang med eller indstillet på at tage en
 • Ledelseserfaring 
 • Erfaring med at arbejde med pædagogisk udvikling
 • Erfaring med administration i forbindelse med skoledrift

7.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du:

 • Er professionel – i adfærd og udtryk
 • Er visionær – finder nye veje til udvikling af skolen, men med udgangspunkt i det eksisterende
 • Har udpræget flair for at kommunikere – internt og eksternt, herunder ift. forældregruppen
 • Ser helheden – SFO/fritidsklub og skole – og tænker samarbejde også med børnehaven, der bor på samme matrikel
 • Praktiserer tillids- og dialogbaseret ledelse – du har grundlæggende tillid og det er naturligt for dig at gå i dialog om både store, små og måske svære emner
 • Kan stå på ”gyngende grund” – når det er svært
 • Er empatisk og lyttende – over for børn og voksne
 • Udviser opbakning og tillid - herunder ser værdien og styrken i det nære miljø
 • Er involverende og nærværende - og signalerer ”energi og udvikling”

8. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt efter gældende overenskomst med et lønniveau på ca. kr. 541.500. ekskl. pension. DOL eller anden lederuddannelse giver yderligere kr. 17.000 årligt.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

9. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Mads Skou Rasmusen på: 89 64 58 03/61 30 52 98 eller på [email protected]. Du opfordres til at besøge skolen til en kort og uformel snak inden ansøgning. 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

10. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Mads Skou Rasmussen
 • Medarbejderrepræsentant: Aksel Madsen
 • Medarbejderrepræsentant: Dorte Jørgensen
 • Bestyrelsesmedlem: Andrea Høj Plejdrup
 • Bestyrelsesmedlem: Mette Lorentzen

Ansøgningsfristen er tirsdag 16. april 2024, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside. 

Mandag den 19. april udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted om eftermiddagen mandag den 22. april. Efter 1. samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår mandag den 29. april ligeledes om eftermiddagen.

Skolechef Karina Corneliussen vil deltage i anden samtalerunde.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl, finder sted torsdag den 25. april om formiddagen. Skoleleder Mads Skou Rasmussen vil også være til stede ved testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne.

Tiltrædelse pr. 1. august 2024.