Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre har ret til at modtage et økonomisk tilskud fra kommunen til at ansætte en person til at passe deres barn

Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene, og den private pasningsordning og er ikke en del af de kommunale tilbud. De, der er ansat i en privat pasningsordning, er hverken ansat eller lønnet af Favrskov Kommune.

Hvad er en privat pasningsordning?

Overordnet kan private pasningsordninger enten være:

Børn kan gå i en privat pasningsordning fra de er 24 uger gamle og indtil skolestart.

Hvordan melder jeg mit barn ind i en privat pasningsordning?

Favrskov Kommune kan ikke henvise dit barn til en privat pasningsordning. Du og den private pasningsordning skal selv finde hinanden.

Det er de private pasningsordninger, der beslutter, om de vil optage dit barn i ordningen.

Du kan se en liste over godkendte private pasningsordninger i Favrskov Kommune på siden her. 

Ønsker du at ansætte en person til at passe dit barn i eget hjem, kan du læse mere her

Private pasningsordninger i Favrskov (0-3 år)

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

NATURligvis - Privat Pasningsordning

Privat pasningsordning i Hadsten v/ Stine Holdt
Skovfaldet 1, 8370 Hadsten
Telefon: 41 41 89 90
naturligvis.net
Mail: stine.holdt@gmail.com

Små spirer - Privat Pasningsordning

Privat Pasningsordning ved Louise Nørgaard
Sølundsvej 2
8370 Hadsten
småspirer.dk

Bentes Spilopper - Privat Pasningsordning

Privat Pasningsordning v/Bente Munk
Jægervej 34, 8450 Hammel
Telefon: 20 10 12 56
Bentes Spilopper på Facebook
Mail: bmunk00@gmail.com

Bøgebladet - Privat Pasningsordning

Privat Pasningsordning v/Anja Gravers Høholt
Klapskovvej 6, Vitten
8382 Hinnerup
Tlf.: 30 26 27 47
Bøgebladet - privat pasningsordning

Privat Pasning Hinnerup Børnehus

Privat Pasningsordning v/Linda Jensen
Navervej 20, 8382 Hinnerup
Telefon: 20 90 97 10
Mail: scaniafinn@sol.dk

Søftens Private Pasningsordning

v/Lene Ejsing Christensen
Søndermarken 155, Søften, 8382 Hinnerup
Telefon: 60 61 17 61
Søg mig frem på Facebook
Mail: kleinejsing@gmail.com

Privat Børnepasning Engen - Privat Pasningsordning

v/Iben Sidelmann Frikke
Æbleparken 2
Søften
8382 Hinnerup
Tlf.: 28 95 46 63
https://www.privat-boernepasning-engen.dk/index.php
Mail: Ibensidelmann@hotmail.com

Dorthes børnepasning v/Dorthe Lassen

Skovdalsvej 2, 8881 Thorsø
Tlf. 22 98 77 32
Mail: dorthelassen.dl@gmail.com

Brittas Private Pasningsordning v/Britta Olesen

Podøjvej 14
Hvorslev, 8860 Ulstrup
Tlf.: 21 71 76 45
Mail: bno1975@hotmail.dk

Mies Private Pasningsordning

v/Inge Marie V. Jensen
Nørreåvej 3, V. Velling, 8860  Ulstrup
Tlf.: 21 76 70 20
www.bricksite.com/ingemarie
Mail: mievj59@yahoo.dk

Mere om privat pasningsordning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Den private pasningsordning fastsætter selv prisen for tilbuddet.

Lønnen til den private pasningsordning indeholder bl.a. feriepenge, indkøb af legetøj, kost med mere. Den private pasningsordning skal betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af det fulde beløb.

Forældrene kan søge et månedligt tilskud pr. barn til private pasningsordninger. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen.

Tilskud kan som hovedregel ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge til det samme barn. 

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler, men det er ikke muligt at søge om andre fripladstilskud til private pasningsordninger.

Se takster for tilskud til privat pasning her

Private pasningsordninger har ikke pligt til at stille vikar til rådighed ved ferie og sygdom.

Aftaler om ferie og sygdom og eventuel vikardækning skal fremgå af pasningsaftalen.

Hvis andre skal passe børnene midlertidigt i den private pasningsordning, skal de godkendes særskilt af de tilsynsførende.

Der skal altid udarbejdes en konkret pasningsaftale mellem forældrene og den private pasningsordning. Pasningsaftalen skal godkendes af den tilsynsførende på området.

Se mere under Opret privat pasningsordning som forældre og Opret privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende. 

Den private pasningsordning fastsætter selv udmeldelsesvarslet, og det kan derfor få betydning for, hvornår et barn kan få plads i et kommunalt dagtilbud efterfølgende, idet der kun udbetales ét tilbud ad gangen pr. barn.

Som eksempel: Hvis forældre vælger at afbryde pasning før aftalen er udløbet, kan barnet godt få tilskud i en kommunal daginstitution, men forældrene er så forpligtet til at betale den samlede udgift til den private pasningsordning i opsigelsesperioden (både det kommunale tilskud og egenbetalingen), idet det kommunale tilskud nu anvendes til pladsen i den kommunale daginstitution.

Når du ansøger om tilskud til privat pasning angiver du både start- og slutdato. Skal barnet udmeldes inden den anførte slutdato skal det ske efter den aftale, der fremgår af pasningsaftalen med den private pasningsordning.

Det er den enkelte private pasningsordning, der fastsætter opsigelsesvarslet.

Opsigelsesvarslet skal fremgå af pasningsaftalen.

Den private pasningsordning har også mulighed for, med det aftalte opsigelsesvarsel, at opsige aftalen om pasning af dit barn.

Private pasningsordninger betegnes ikke som et dagtilbud, hvilket betyder, at det er anderledes end kommunal dagpleje, kommunale vuggestuer og børnehaver, selvejende institutioner og privatinstitutioner på flere områder. Private pasningsordninger er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Udvalgte forskelle:

 • Den private pasningsordning skal leve op til formålsparagraffen i dagtilbudsloven, men har ikke pligt til at udarbejde pædagogiske læreplaner.
 • I private pasningsordninger betaler du for 12 måneders pasning, mens du i de kommunale dagtilbud betaler for 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
 • Private pasningsordninger har ikke pligt til at stille pasning til rådighed ved ferie og sygdom.
 • Private pasningsordninger er ikke omfattet af kommunale forsikringer. Det er derfor den private pasningsordnings eget ansvar at oprette lovpligtige forsikringer.
 • Private pasningsordninger skal selv sørge for den nødvendige kompetenceudvikling.
 • I private pasningsordninger er der ikke pligt til at oprette forældrebestyrelser. Til gengæld skal der altid udarbejdes en pasningsaftale mellem den private pasningsordning og forældrene.
 • Sprogvurderinger i 3-årsalderen foretages ikke i den private pasningsordning, men af kommunens sprogkonsulent.
 • Private pasningsordninger er ikke omfattet af forvaltningsloven eller offentlighedsloven og er dermed heller ikke omfattet af tavshedspligt. Databeskyttelsesloven skal dog overholdes.
 • I private pasningsordninger fastsætter den private børnepasser selv opsigelsesvarslet. I modsætning til private pasningsordninger er der pasningsgaranti i kommunale dagtilbud. Det betyder, at når du har fået en plads, er du garanteret at beholde den eller få anvist et tilsvarende tilbud. Ønsker du at melde dit barn ind i et kommunalt dagtilbud kan du gøre dette via den digitale pladsanvisning.

Kommunen skal godkende den private pasningsordning. Kommunen skal også føre tilsyn med tilbuddet i den private pasningsordning.

Godkendelsen og tilsynet omfatter blandt andet:

 • Den eller de personer, der skal passe børnene.
 • De fysiske forhold, som børnene passes under.
 • Om tilbuddet lever op til formålsparagraffen.
 • Om der tales dansk i tilbuddet.
 • Om der er dyr i tilbuddet.
 • Om der er røg i tilbuddet. 
   

Hvis der er valgt en privat pasningsordning uden for Favrskov Kommunes grænser, er det den anden kommune, hvor pasningsordningen ligger, der fører tilsyn med pasningsordningen.

Dagplejebarn i have

Opret en privat pasningsordning som forældre

I en privat pasningsordning oprettet af forældrene er forældrene arbejdsgiver og indgår en aftale med en person om pasning i et af forældrenes hjem.

Børn kan fra de er 24 uger gamle og ind til skolestart være tilknyttet en privat pasningsordning.

Opret pasningsordning som forældre
Barn sidder på hug i skovbunden

Opret privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende

Som privat erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en privat pasningsordning.

De forældre, der indgår en pasningsaftale med dig om at få passet deres barn/børn, kan få tilskud fra Favrskov Kommune til ordningen.

Opret privat pasningsordning som selvstændig

Kontakt

Tlf. 89643325

Mail: privatpasning@favrskov.dk

Send ikke følsomme oplysninger per mail