Læs, hvad du skal gøre, hvis du vil oprette en privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende

Som privat erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en privat pasningsordning. De forældre, der indgår en pasningsaftale med dig om at få passet deres barn/børn, kan få tilskud fra Favrskov Kommune til ordningen.

Hvordan opretter man en privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende?

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du godkendes af Favrskov Kommune.

Vil du høre mere om, hvad der kræves for at blive godkendt eller ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du kontakte den tilsynsførende for området Charlotte Skov [email protected] 

Der er flere muligheder for som selvstændig erhvervsdrivende at etablere privat pasningsordning i Favrskov Kommune:

Privat pasningsordning

 • 1-2 godkendte børnepassere, som skal have bopælsadresse på pasningsstedet.
 • Op til 10 børn – dog aldrig mere end max. 5 børn pr. børnepasser.
 • Kommunen skal både godkende den private pasningsordning og godkende aftalen mellem forældre og den private børnepasser. 
 • Pasningsordningen bliver godkendt efter Dagtilbudslovens §§78-79 samt §81a.

Institutionslignende form i henhold til Dagtilbudsloven

 • 1-3 godkendte børnepassere eller 1 godkendt børnepasser og 1-2 ansatte over 18 år.
 • En eller flere af børnepasserne er udenfor egen bopæl.
 • Op til 10 børn – dog aldrig mere end max. 5 børn pr. børnepasser.
 • Pasningsstedet skal være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i By og Land. Det betyder, at der skal ansøges om byggetilladelse til ændret anvendelse gennem ansøgningsportalen Byg og miljø for at etablere en institution.
 • Ved ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som dokumenterer de brandmæssige forhold. I nogle tilfælde kan det samme være tilfældet til dokumentation af de konstruktive forhold, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker.
 • Der skal foreligge nødvendige tilladelser fra eksempelvis Fødevarestyrelsen mv. 
   

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Kommunen skal i forbindelse med oprettelse af private pasningsordninger godkende ordningen og efterfølgende føre løbende tilsyn. Godkendelse af og det løbende tilsyn med ordningen skal stå mål med tilsynet i kommunale dagtilbud.

Godkendelse og tilsyn omfatter blandt andet:

 • De fysiske rammer indendørs og udendørs jf. sundhedsstyrelsens "Håndbog om hygiejne og miljø i daginstitutioner" og "Små børns sikkerhed"
 • Læringsmiljøer jf. dagtilbudslovens § 81 a, stk. 1 og 2
 • Sikring af, at hovedsproget som udgangspunkt er dansk jf. dagtilbudslovens § 81 b
 • Sikring af, at det kun er betegnelsen ”Privat pasningsordning”, der bruges om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 • Indhentning af straffeattester og børneattester på personer, der søger om at have børn i en privat pasningsordning samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.

Hvis der efter godkendelse sker ændringer i husstanden, eksempelvis at et voksent barn flytter hjem igen, skal der indhentes nye straffeattester.

Har du spørgsmål, kan du kontakte den tilsynsførende på området.

Løn, forældretilskud og opsigelsesvarsel

Når du opretter en privat pasningsordning, svarer det til at være selvstændig erhvervsdrivende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på de regler, der gælder for selvstændig erhvervsdrivende. Du er eksempelvis selv ansvarlig for løn og arbejdsvilkår, for tegning af lovpligtige forsikringer etc.
Du skal selv fastsætte din løn, din pris for tilbuddet og opsigelsesvarsel for pasningsaftalen med forældrene.

Ønsker du at ændre priser, skal du informere forældrene med samme varsel, som forældrene har overfor dig. Det kan være et opslag, du hænger op. Pladsanvisningen skal orienteres om prisændringer senest 1. december. 

Takstændringer for forældretilskud vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, så snart taksterne er udregnet. Det sker hvert år i efteråret. 

Se taksterne for forældretilskud her

Du kan ikke få tilskud til at passe dit eget barn i ordningen, men dit eget barn kan indgå som et af de op til 5 børn, der maksimalt kan optages i tilbuddet. Hvis I er flere om at oprette tilbuddet, kan der gives godkendelse til at passe op til 10 børn.

Læs her hvis du ønsker at læse mere om mulighederne for tilskud til pasning af egne børn

Forældrene søger om tilskud til privat pasning på Borger.dk. Ansøgningen om tilskud udfyldes gerne samtidig med udfyldelse af pasningsaftale. 

Pasningsaftale

Når du indgår en aftale med forældrene, skal der udfyldes en pasningsaftale, inden aftaleforholdet kan træde i kraft. Pasningsaftalen skal godkendes af den tilsynsførende på området.
I pasningsaftalen kan det fremgå:

 • Hvem der indgår aftalen
 • Hvilket/hvilke barn/børn aftalen omfatter
 • Pasningstider
 • Pasningssted
 • Pasningsperiode
 • Opsigelsesvarsel
 • Månedlig udgift til den private pasningsordning
 • Eventuel pasning under ferie/sygdom (husk, at vikarer eller andre, der passer børnene midlertidigt, også skal godkendes af forvaltningen, og at der skal indhentes straffe- og børneattest, inden de kan passe børnene)

Pladsanvisningen skal orienteres ved ændringer af start- eller slutdato for pasningsaftalen. 

Det skal du også være opmærksom på...

Som privat pasningsordning er du omfattet af servicelovens §153 om underretningspligt.

Du er ikke omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven, men vær særlig opmærksom på dagtilbudsloven, straffeloven, databeskyttelsesloven og andre relevante lovgivninger og myndigheder.

Kontakt

Tlf. 89643325

Mail: [email protected]

Send ikke følsomme oplysninger per mail