Kvalitetsrapport, forældretilfredshedsundersøgelser og retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling

På siden her kan du få et overblik over, hvad Favrskov Kommune gør for at sikre kvalitet i dagtilbud. 

Pædagog læser op i børnehave

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet dokumenterer, formidler og synliggør kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab mellem bestyrelser, dagtilbud, Børn og Kultur, Børne- og Skoleudvalget og Byrådet. Rapporten udgør en del af det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem Børn og Kultur, ledere og personalet i dagtilbuddene. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 - 2020
barn gynger i eftermiddagssol

Forældretilfredshed

I efteråret 2019 gennemførte Favrskov Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner. 

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll, og Favrskov Kommune har benyttet KL’s model for spørgeskemaer for dagtilbud for at sammenligne med andre kommuner. Gennemsnittet af resultaterne måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum.

Den samlede tilfredshed for hele dagtilbudsområdet ligger på 4,3. Det er samme niveau som landsgennemsnittet og samme niveau, som ved sidste undersøgelse. Den samlede tilfredshed for dagplejen særskilt er 4,7, hvilket er 0,1 højere end ved sidste undersøgelse.

Se resultaterne for Dagplejen Favrskov her

For daginstitutionsområdet særskilt er den samlede tilfredshed på 4,1, hvilket er 0,1 lavere end ved sidste undersøgelse.

Se resultaterne for daginstitutionerne i Favrskov Kommune her

Børnehænder smører et brød

Pædagogisk læreplan

Alle dagtilbud udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i et fælles nationalt pædago­giske grundlag, seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Af læreplanen fremgår det, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det fremgår desuden, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrig­hed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af de seks temaer.

Se læreplan for hver enkelt institution
To personer om en computer

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjerne beskriver, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen er organiseret og samler alle aftaler omkring det tværfaglige samarbejde i dagtilbud.

Retningslinjerne skal understøtte en mere ensartet praksis og tilgang til det tværfaglige samarbejde på tværs med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbuddene.

Læs retningslinjerne for samarbejde her
Dreng peger ud i luften

Strategi for sprog, læsning og skrivning

Et varieret sprog øger børn og unges mulighed for at blive forstået og forstå omverdenen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere.

I den forbindelse er det af afgørende betydning at sikre børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer.

Se strategi for sprog, læsning og skrivning
Håndskrevne noter på bord

Tilsyn i dagtilbud

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynsforpligtelsen gælder alle former for dagtilbud i kommunen (kommunale daginstitutioner og dagplejen samt selvejende- og private daginstitutioner). Tilsynet i dagtilbuddene består af både anmeldt og uanmeldte tilsyn. Tilsynet indgår som et vigtigt led i den løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene, ligesom tilsynet skal styrke kommunens kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav samt politiske mål og rammer.

Læs om tilsyn i Dagplejen

Læs om tilsyn i Dagtilbud