You are here

Spildevand og kloak

Du skal lede dit spildevand væk på en forsvarlig måde.

I selvbetjeningsportalen Byg og Miljø findes forskellige ansøgninger på spildevands- og kloakerings området. Blandt andet:

 • Spildevand opsamles
 • Spildevand efter rensning udledes til en recipient
 • Spildevand nedsives
 • Spildevand tilsluttes kloak
 • Færdigmelding af kloak
 • Udledning og nedsivning af regnvand


Den røde selvbetjeningsknap fører dig direkte til Byg og Miljø portalen.

Du kan også færdigmelde kloakarbejde via pdf-blanketten: Erklæring om færdigmelding fra autoriseret mester.

I Favrskov Kommune er det Favrskov Forsyning A/S, der varetager driftsmæssige opgaver med spildevand og kloakering. Derimod er det kommunen der varetager myndighedsopgaven vedr. spildevand.

Du kan læse mere om de driftsmæssige opgaver for spildevand og kloakering på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Mere om spildevand og kloak

 • Spildevandsplan

  For kommunens borgere er spildevandsplanen en forhåndsorientering om kommende tiltag. Planen kan i følgende tilfælde have væsentlige økonomiske konsekvenser for borgerne:

  • Forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land. Her skal lodsejere selv forbedre spildevandsrensningen på egen grund. Påbud om forbedret spildevandsrensning suppleres med et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.
  • Kloakering af ejendomme i det åbne land. Lodsejere skal betale tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag, men slipper fremover for drift og vedligehold af eget renseanlæg.
  • Omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem. Lodsejere skal her omlægge eget kloaksystem på egen grund.

  Se den fulde spildevandsplan her: Spildevandsplanen

 • Spildevandsafgift

  Afledning til offentlig kloak:

  Ejendomme, som afleder spildevand til offentlig kloak, betaler vandafledningsbidrag til det forsyningsselskab, der renser spildevandet.

  Vandafledningsbidraget udgøres dels af et fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen, og dels en takst pr. kubikmeter vand.

  Beløbet skal dække omkostningerne til bl.a. rensning af spildevandet og til vedligehold af kloakker og renseanlæg.

  Vandafledningsbidragets størrelse fastsættes årligt af Favrskov Forsynings bestyrelse, og taksterne kan ses på Favrskov Forsynings hjemmeside.
   

  Afledning via private spildevandsanlæg:

  Ejendomme i det åbne land, som har eget spildevandsanlæg, har som minimum en bundfældningstank (septiktank, trixtank, 3-kammertank).

  Favrskov Kommune har en obligatorisk tømningsordning, der sikrer, at tankene tømmes én gang årligt. Ordningen varetages af Favrskov Forsyning, som opkræver en takst for tømningen.

  Udover betaling for tømning af bundfældningstank opkræves ejerne en spildevandsafgift, der er en statslig punktafgift. Det er således staten, der fastsætter afgiftens størrelse, men Favrskov Kommune opkræver afgiften på statens vegne. Afgiften varierer efter hvor godt spildevandet renses på ejendommen, og afgiften er blevet forhøjet pr. 1. oktober 2014.

  Du kan se en oversigt over afgifterne her på Skatteministeriets hjemmeside

 • Spildevandsvagt

  Favrskov Forsyning har en spildevandsvagt - 89 64 50 20, du kan benytte ved akutte driftsforstyrrelser.

  Det er eksempelvis, når du ser vand, der står ovenud af et dæksel i vejen, eller hvis du får vand i kælderen.

  Husk altid, at du skal frilægge din skelbrønd, så det er muligt at se, om problemet er dit eget eller Favrskov Forsynings.

  Hvis skelbrønden er tom, skal du sørge for at rense dine afløb. Hvis den er fuld, skal du kontakte Spildevandsvagten.

 • Hjælp til økonomisk trængte husejere ved kloakændringer

  Du kan måske få hjælp, når Favrskov Kommune meddeler påbud om at ændre ejendommens kloakforhold.

   

  Hjælpen kan fås af husejere, der er blevet pålagt at rense spildevandet bedre eller at tilslutte spildevandet til en offentlig kloakledning. Hjælpen kan ikke fås ved separatkloakering.

   

  For være berettiget til hjælp skal din samlede husstandsindkomst være under 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn, forhøjes beløbet med 39.300 kr. Beløbene er angivet i 2015-niveau og vil årligt blive indeksreguleret.

   

  Hvad består hjælpen af?

  Hvis du er husejer og er berettiget til hjælp, kan du få følgende hjælp:

  • En længere frist til at ændre forholdene (mindst 3 år).
  • Tilbud fra Favrskov Spildevand A/S om at foretage tilslutningen eller etablere anlægget.

  • Tilbud om en afdragsordning for betaling af udgifterne.

  Sådan søger du om hjælp

  Du skal selv søge om hjælpen og dokumentere husstandens økonomiske forhold. Derefter vurderer kommunen, om hjælpen er berettiget, samtidigt med at du som husejer pålægges at ændre kloakforholdene.
   

  Hvis du ønsker at søge om hjælpen, skal du udfylde og returnere Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning.


  Du skal vedlægge en kopi af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i husstanden.


  Du kan finde vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet her​​​​​​​.

   


  Tidsfrister

  Hvis du søger og er berettiget til hjælpen, skal du desuden være opmærksom på selv at overholde en række tidsfrister. Ellers bortfalder muligheden for hjælp. Du skal således være opmærksom på frister for:

  • Hvornår du kan søge om hjælpen

  • Hvornår du senest kan anmode Favrskov Spildevand A/S om tilbud om etablering af anlæg og afdragsordning

  • Hvornår du senest kan acceptere tilbud og indgå kontrakt.

  Har du brug for yderligere oplysninger om hjælp til økonomisk trængte boligejere, der skal ændre kloakforholdene, er du velkommen til at kontakte Teknik og Kultur.


  Anden hjælp

  Du skal desuden være opmærksom på, at pensionister kan få lån til betaling af ejendomskatter og tilslutningsafgifter til fx fjernvarme og kloakering. Du kan læse mere om lånet her: Lån til betaling af ejendomsskat.

   

  Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Spildevand og kloakering

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. Spildevand kommer fra bl.a. husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner - regnvand og smeltevand betegnes også som spildevand. Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Når kloakarbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde den på virksomhedsportalen virkd.dk

Privat spildevandsanlæg

Hvis du er tilsluttet et privat spildevandsanlæg, skal du, sammen med de andre ejendomme, som er tilsluttet samme anlæg, betale alle udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medlemmerne af det private spildevandsanlæg bliver uenige om driften, bestemmer kommunen, hvordan anlægget skal drives af de private ejere.

Hvis du som ejer af en helårsbolig ikke overholder reglerne for spildevandsrensning, kan kommunen kræve, at du forbedrer forholdene. Kommunen skal tilbyde dig at blive medlem af kloakforsyningen. Når man er medlem af kloakforsyningen, er det kommunen som overtager udførelsen, driften og vedligeholdelsen af din spildevandsløsning. Du skal betale standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for din bolig.

Spildevandsplan

Kommunen laver spildevandsplanerne. Hvis du er grundejer, kan du komme med indsigelser, men kommunen er ikke forpligtet til at følge indsigelserne.

Spildevand fra sommerhuse og fritliggende huse

Hvis du har et sommerhus eller et fritliggende hus, som ikke kan tilsluttes kloaknettet, og som derfor har en septiktank, skal kommunen holde øje med tanken. Kommunen kan forlange, at tanken bliver tømt regelmæssigt, og at den ikke forurener. Kommunen kan også forlange, at sommerhuse og huse i landområder og lign. bliver koblet til kloaknettet.

Lystfartøjer

Generelt må kloakspildevand ikke hældes direkte i de danske fjorde, bugter og have. For mindre lystfartøjer af ældre dato og uden indbygget opsamlingstank er det dog tilladt at udtømme kloakspildevand i havet i en afstand af mindst 2 sømil fra nærmeste kyst. Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen.

Kvalitet af badevand

Det er kommunens ansvar at holde øje med badevandets kvalitet, så det er her, du skal henvende dig med spørgsmål.

Derudover kan du finde generel information om forurening af badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside om badevand. Hos Friluftsrådet kan du finde de strande og havne, der har fået det Blå Flag, som symbol på omtanke for natur og miljø.

Hvis du vil klage

Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om spildevand i 'Spildevandsbekendtgørelsen' og 'Spildevandsafgiftsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om betalingsregler for spildevandsanlæg i 'Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler for udtømning af spildevand fra lyst- og fritidsfartøjer i bekendtgørelsen

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Tømningsordning i Favrskov Kommune

Her kan du læse regulativet for tømning af bundfældningstanke

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank).

Regulativet fastlægger regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene renser optimalt, og så du håndterer slammet på en miljømæssig korrekt måde.

Læs hele regulativet her: Tømningsregulativ Favrskov Kommune

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.05.2021
anoh