Favrskov Kommune skal i 2023 udarbejde en helhedsplan for omdannelse af Lilleåparken i Hadsten

Der er flere grunde til, at vi nu kigger ind i en omdannelse af Lilleåparken. En vigtig årsag er klimatilpasning i Lilleåparken for at begrænse oversvømmelser fra Lilleå ud i området ved Grønningen og ind på rensningsanlægget.

Dertil  står Hadsten over for en kloakseparering.I den forbindelse har Favrskov Forsyning behov for at etablere forsinkelsesbassiner til regnvandshåndtering i Lilleåparken.

Favrskov Kommune ønsker samtidig, at Lilleåparken udvikler sig til et attraktivt bynært område med rekreative muligheder, hverdagsnatur, rum for fællesskaber og oplevelser. 

Favrskov Kommune har på nuværende tidspunkt gennemført de to første etaper af den klimatilpasning, som Hadsten skal gennemgå med projekterne ”Kollerup Enge” og ”Klimasikring og byfornyelse af Hadsten midtby”. Den tredje etape omfatter altså Lilleåparken, der er centralt placeret i Hadsten by.

Ofte stillede spørgsmål om "Fremtidens Lilleåpark"

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Den samlede tidsplan for projektet i Lilleåparken er lang, og strækker sig helt ind i næste spildevandsplanperiode. Der vil dog være flere af dele af projektet der realiseres inden da. 

Det der står først for er udarbejdelsen af en helhedsplan for området. Tidsplanen for denne del kan du se her.

Med udarbejdelse af en helhedsplan for Lilleåparken kommer vi til at sætte rammen for, hvordan vi drømmer om, at parken skal se ud i fremtiden.

Den drøm tegner vi i fællesskab med borgerne i Hadsten, og derfor har der gennem den indledende projektfase været  mulighed for at komme med lige præcis dit personlige input.

Der ligger en bunden opgave i at sikre byen mod potentiel oversvømmelse. Regnvandsbassinerne har vi brug for, så vi kan håndtere vandet fra separatkloakeringen. De dele ligger fast! Dertil er der masser af mulighedsrum for at lave en Lilleåpark, der skaber værdi for borgerne i Hadsten.

Der er lejlighed til at drømme stort, men realiseringen af de drømme afhænger af et godt samarbejde med fonde.

Projektøkonomien er sammensat på den måde, at Favrskov Forsyning finansierer etableringen af regnvandsbassinerne, mens Favrskov Kommune afholder udgifter til de opgaver der ligger i forbindelse med klimasikringen.

I forbindelse med realisering af såvel regnvandsbassiner som klimatilpasning vil området blive retableret med beplantning og genetablering af eventuelt berørte stier og lignende.

Dertil er der fra politisk side afsat midler til rekreative tiltag, udgifter til rådgiver og til understøttelse af fundraisingprocessen.

At flytte eller ændre beskyttet natur, som fx at fjerne eller ændre vegetation, omdirigere vandløb eller ændre landskabet på en måde, der påvirker naturmiljøet, kan være underlagt strenge restriktioner og kræver tilladelser fra relevante myndigheder.  
 
I mange tilfælde kan det være meget vanskeligt at ændre eller flytte beskyttet natur på grund af de økosystemmæssige konsekvenser og den værdi, området har. Hvis der er legitime grunde til at ændre eller flytte beskyttet natur, f.eks. på grund af infrastrukturudvikling eller andre samfundsmæssige behov, kræves der normalt en omhyggelig vurdering af påvirkningen på miljøet og en proces for at opnå tilladelser og godkendelser fra relevante myndigheder.

Der er ikke noget i vurderingen af projektet “Fremtiden Lilleåpark”, der tilskriver, at det er en mulighed, og derfor skal der tages højde for de udpegede områder med beskyttet natur i Lilleåparken, når helhedsplanen tegnes.

Ofte stillede spørgsmål om klimasikring

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Klimatilpasning refererer til en række foranstaltninger, strategier og infrastrukturtiltag, der tages for at beskytte fx byområder og miljø mod de negative virkninger af klimaændringer.

Formålet med klimatilpasning er at minimere risikoen for skader forårsaget af ekstreme vejrforhold, stigende temperaturer, stigninger i havniveau og andre klimarelaterede trusler.

Dette indebærer at tilpasse eksisterende systemer og udvikle nye løsninger for at øge samfundets modstandsdygtighed over for de udfordringer, som klimaændringerne medfører.

I Lilleåparken drejer det sig hovedsageligt om klimatilpasning mod oversvømmelser fra Lilleå.  

Lilleåparken bliver klimatilpasset på flere måder. Dels ved at der bliver etableret dige-funktioner på de mest udsatte steder, og dels ved at regnvandsbassiner giver vandet et sted at løbe hen.  

Ofte stillede spørgsmål om regnvandsbassiner

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Et regnvandsbassin er et teknisk anlæg. Altså en form for infrastruktur, som vi anvender til at indsamle, opbevare og håndtere regnvand. Formålet med et regnvandsbassin er at forsinke og rense regnvandet, inden det udledes til Lilleåen.

Regnvandsbassinerne, som vi skal etablere i Lilleåparken, kan komme til at se ud på forskellige måder. Hvert bassin har en minimumsstørrelse, der er fastlagt ud fra, hvor meget vand vi forventer, bassinet skal kunne indeholde.

Bassinerne etableres normalt med permanent vandspejl (det betyder, der altid er vand i bassinerne), så de ligner en sø.

Bassinerne er tekniske anlæg, der tjener en væsentlig funktion, men nogle gange er der muligheder for fx at udnytte bassinkanterne til hjemsted for vilde blomster eller lignende.

På grund af separatkloakeringen i Hadsten, opstår der et behov, for at vi kan håndtere det separerede regnvand.

Vi etablerer altså regnvandsbassinerne i Lilleåparken, fordi vi har brug for at forsinke vandet, før det løber ud i Lilleå. 

Bassinerne skal placeres i Lilleåparken primært fordi, det er dér, der er plads, men også fordi parken er lavt placeret i forhold til byen.

I Favrskov har man desuden ikke ønsket at skulle opkøbe og nedrive bygninger og/eller boliger for at finde plads til vandet. Lilleåparken er kort sagt den bedste mulighed.

Desværre nej! Regnvandsbassinerne er tekniske anlæg, og de er derfor ikke egnet til hverken at bade, soppe eller fiske.

I frostvejr må man heller ikke færdes på bassinet, selvom der skulle komme is på.

Der er ikke som sådan planlagt nogle sikkerhedsforanstaltninger omkring bassinerne. Som det også er tilfældet med Lilleåen i dag, er færdsel langs kanten på eget ansvar.

I designet af bassinerne, kan der fx tages højde for faldfare ved at lave langsom stigning på bredden, i det omfang det er muligt. Det vil vi selvfølgelig bestræbe os på, men sund fornuft er vigtigt ved færdsel langs regnvandsbassinerne. 

Ofte stillede spørgsmål om kloakseparering

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Kloakseparering er en proces, hvor man adskiller regnvand og spildevand i kloaksystemet. Separeringen har flere fordele:

  1. Bedre vandmiljø i Lilleåen: Ingen overløb af spildevand ved kraftigt regnvejr.
  2. Vi fjerner risikoen for kælderoversvømmelser ved kraftig regn, da regnvand løber i et særskilt system, som ikke har forbindelse til gulvafløb og toiletter i kældre.
  3. Det er en mindre vandmængde der skal transporteres og renses på renseanlæg (kun spildevand, regnvand ledes via regnvandsbassiner direkte til Lilleåen).
  4. Regnvandsbassiner til forsinkelse af vandet kan bruges som rekreativ del af bybilledet.

Separeringen i Hadsten kommer til at foregå i forskellige etaper. Som grundejer får du en invitation til et borgermøde, når kloaksepareringen nærmer sig dit område.

Se mere i spildevandsplanen

Kloaksepareringen indebærer, at Favrskov Forsyning etablerer tilslutningsmulighed ved skellet til din grund. Som grundejer skal du selv stå for at separere dit regn- og spildevand inde på grunden.

Du vil få yderligere information om, hvordan kloaksepareringen gennemføres i dit område og hvad dette vil indebære for dig, når det bliver aktuelt.

Tilmeld dig nyhedslisten

Hvis du tilmelder dig nyhedslisten, vil du få besked direkte i din indbakke, når der er væsentlige nyheder om projektet. Du kan til hver en tid framelde dig listen igen. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet for "Fremtidens Lilleåpark"

* indicates required

Projektområdet:

Kontakt

Projektleder Karin Smedegaard 

Mail: ksme@favrskov.dk

Telefon: 21 96 22 27