Daglig leder til Børnehuset Skattekisten

1. Indledning

Til  Børnehuset Skattekisten søges en daglig leder med tiltrædelse den 1. oktober 2024

 • Vil du være med til at styrke inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune
 • Brænder du for bevægelse, natur og udeliv?
 • Har du evnen til af formidle og opnå følgeskab?
 • Vil du være med til etablere læringsmiljøer for børn og voksne?
 • Har du en stærk pædagogisk og ledelsesmæssig profil og solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel for børnene? 
 • Kan du lede processer og gå forrest i at skabe udvikling og motivation for medarbejderne?
 • Ser du forældre som de bedste samarbejdspartnere i udviklingen af dit dagtilbud?
 • Og er du generelt god til at gå nye veje i opgaveløsningen?

Så er du måske vores nye daglige leder!

Læs om Favrskov Kommune generelt her

2. Dagtilbud

Dagtilbud er organiseret under Børn og Kultur og opdelt i syv områder hvor hvert område har sin egen leder. Dagplejen er organiseret som en selvstændig enhed, ligeledes med egen leder. 

Inkluderende fællesskaber er det overordnede tema de kommende år.

Alle dagtilbud arbejder ud fra Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik, som du kan læse mere om her. 

Derudover arbejdes der i dagtilbuddene med brugen af SMTTE, AL , RARRT og LP-modellen som pædagogiske redskaber.

3.1.  Hadsten Opland

Dagtilbudsområdet ”Hadsten Opland” består af Børnehuset Skattekisten, Voldum Børnehus, Børnehuset Hadbjerg og Selling Børnehus. Den ledige stilling er som daglig leder af Børnehuset Skattekisten, hvor timetallet er 37 t/u med ca. 17 ledelsestimer og 20 pædagogtimer.

Diagram viser Hadsten Opland

Børnehuset Skattekisten 

Børnehuset Skattekisten er et integreret dagtilbud, p.t. har vi samlet indskrevet ca. 60 børn fra 0-6 år.

I 2024 vil vi i Hadsten Opland sætte særlig fokus på vores udendørs læringsmiljøer og bevægelse. Vi vil skabe aktive, inspirerende og inkluderende læringsmiljøer, hvor der er mange små læringsmiljøer, og hvor der er sammenhæng mellem vores pædagogiske tanker fra inde til uderummet. Legepladsen skal være et sted, hvor børnene er glade for at opholde sig, og hvor de kan trives og udvikles. Børn skal have lov til den frie leg. Men for de børn, som har brug for lidt hjælp til at komme i gang med legen, skal vi som personale sætte nogle ting i gang og være gode rollemodeller.

Vores mål og prøvehandling er, at tiden på legepladsen skal skabe de bedste betingelser for læring og for fællesskaber mellem børnene. Vi ønsker at skabe en legepladskultur, hvor alle børn har mulighed for aktivt at blive en del af et fællesskab.

Tiden på legepladsen skal give børnene mulighed for på eget initiativ at lege lige det, som de har lyst til. Vi har fokus på at igangsætte pædagogiske aktiviteter og lege, som kan være med til at styrke bevægelse, relationer, samarbejde og fællesskaber hos børnene. Som kommende daglig leder for Børnehuset Skattekisten, skal du stå i spidsen for, at prøvehandlingerne bliver implementeret og lykkes.

Inklusion 

”Inklusion er for alle og med alle”. Dette princip er bærende i vores opfattelse af kerneopgaven og for, hvordan inklusion er en del af vores praksis. Inklusion handler om, at alle børn bliver anerkendt for dem, de er, at de trives og føler sig som en aktiv del af fællesskabet.

Vi har fokus på fællesskabets potentialer, at børn lærer af hinanden, og at alle børn kan bidrage til fællesskabet uanset deres forudsætninger for deltagelse.

Personalet er fleksibelt og tilpasser aktiviteter og grupper ud fra den aktuelle børnegruppe. Vi tilrettelægger fællesskaber, så alle får de bedste betingelser for at deltage.

Vi arbejder med inklusion ud fra et børnesyn, nærmeste udviklingszone, relationer/venskaber og overgange/sammenhænge fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole, hvor vi har et tæt samarbejde med dagplejen og skolen.

Personalet 

Personalegruppen består af ca. 11 medarbejdere, her er 70 procent pædagoger, og 30 procent er medhjælpere eller pædagogiske assistenter. Alle pædagoger har været eller er på efteruddannelse i temaerne social inklusion, ledelse af pædagogiske processer og mediepædagogik. Sidste år fik det pædagogiske personale tilbudt RARRT-forløb eller ICDP. Vi har i alle enheder uddannet et fagligt fyrtårn, som er sparringspartner på implementering af de nye læreplaner og udvikling af en evalueringskultur.

I området er der tilkoblet to ressourcepædagoger, som du vil indgå i et tæt samarbejde med, både som sparringspartner om den pædagogiske praksis, i forbindelse med skabelse/udvikling af læringsmiljøer, som støtte på enkelte børn og i samarbejdsprocesser i institutionen.

Ressourcepædagogerne er særligt optaget af at skabe inkluderende børnefællesskaber med fokus på udvikling og trivsel i et børneperspektiv. Igennem deres indsatser arbejdes der målrettet med at implementere målene for ’Stærke dagtilbud og styrkede pædagogiske læreplaner’, tidlig opsporing og tidlig indsats.

Derudover samarbejder vi med PPR, hvor der er tilknyttet fysioterapeuter, tale-høre-lærer og psykolog, som du kommer til at have samarbejde med.

Vi tilbyder 

 • Læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring.
 • Velfungerende pædagogiske praksisser, hvor tidlig indsats, legen, udeliv, inklusion, sprog og motorik danner fundamentet for det pædagogiske arbejde.
 • Medarbejdere med høj faglighed og stort fokus på børneperspektivet.
 • Medarbejdere, der er optaget af den styrkede pædagogiske læreplan, etablering af læringsmiljøer, pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling
 • Aktive, ressourcestærke og engagerede forældre.
 • Mindre dagtilbud i små landsbyer.
 • Godt tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen om kerneopgaven.
 • To meget kompetente og fagligt stærke ressourcepædagoger i vores område.
 • Vi vil gerne forstyrres og ser forskelligheder som en ressource.
 • Forpligtende samarbejde med dagpleje og skole.
 • En lederstilling med ca. 17 administrative timer og 20 børnetimer.

Lederteam 

Teamledelsen består af en områdeleder og tre daglige ledere, hvoraf du er den ene. Vi er et erfarent og uformelt lederteam, der loyalt bakker op om fælles beslutninger. Vi prioriterer at støtte og hjælpe hinanden, være åbne og ærlige og turde bede om hjælp. Vi samarbejder om at skabe gode dagtilbud med fælles værdier og mål, der omsættes med respekt for forskelligheden i vores fire dagtilbud.

Der arbejdes ud fra et fælles fagligt og strategisk fundament. Samarbejdet i vores lederteam er kendetegnet ved et stort engagement og høj lederkvalitet i opgaveløsningen. Lederteamet indgår i et tæt samarbejde med dagplejen og skolerne om at være et tilbud af højeste kvalitet for områdets børn og familier. Lederteamet udviser troværdighed og loyalitet for de løbende politiske tiltag i Favrskov Kommune, og vi ser de muligheder, der ligger i fortløbende forandringsprocesser.

Som medlem i lederteamet skal du derfor:

 • Have interesse for og lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde og proaktivt arbejde med fælles opgaver
 • Bidrage aktivt til videreudvikling af dit dagtilbud, inden for de eksisterende rammer og aftaler.
 • Inspirere og udfordre os i den ledelsesfaglige dialog om det pædagogiske arbejde.
 • Omsætte fælles beslutninger i eget dagtilbud.
 • Udvise loyalitet over for ledelsesmæssige beslutninger, samtidig med at du har frihedsgrader og råderum i dit eget dagtilbud.
 • Arbejde systematisk og komme i mål.

4. Hovedopgaver

Som daglig leder skal du varetage den daglige og pædagogiske ledelse af Børnehuset Skattekisten.

Du får ansvaret for:

 • Den daglige drift i Børnehuset Skattekisten
 • Personaleledelse – herunder opfølgning på sygefravær
 • Samarbejde med forældre
 • Samarbejde med naturvejleder og ressourcepædagoger
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Institutionen har to forældre i områdebestyrelsen og et festudvalg, der arrangerer sommerfest, halloweenhygge, diskofest for børn og en arbejdsdag på legepladsen. Du bliver en central aktør i implementeringen af Børn og Kulturs indsatsområde "Inkluderende Fællesskaber", den nye styrkede læreplan, herunder evalueringskulturen og skabelsen af en fælles læringsforståelse hos medarbejderne.

Til dine administrative opgaver hører eksempelvis varetagelse af mødeplan IST, deltagelse i lederteammøder hver anden uge, netværksmøder med PPR, forældresamtaler efter behov, afholdelse af årlige MUS-samtaler og personalemøder cirka hver måned m.m.

5. Referenceforhold

Du refererer til områdelederen for Hadsten Opland, Linda Le Page Nymark.

6. Forventninger

Vi forventer, at du: 

 • Har lyst til at indgå i et ledelsesteam, der tager udgangspunkt i de overordnede mål og værdier for børneområdet, og som sammen kan se de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af Stærkere Dagtilbud.
 • Er åben for at indgå i løbende forandringsprocesser og kan sætte processer i gang og følge dem til dørs.
 • Kan udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis i mange forskellige sammenhænge.

7. Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er 1. august 2024.

Vi afholder 1. runde af samtaler 14. august og 2. runde 21. august 2024.

Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2 samtale udarbejdet en personprofil.

Vi håber, du kan tiltræde 1. oktober 2024, men er fleksible mht. startdato for rette vedkommende.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Camilla S Moldt, dagtilbudschef
 • Linda Le Page, områdeleder
 • Charlotte Leth Ankerstjerne, daglig leder
 • Tanja Johansen, forældrerepræsentant og bestyrelsesformand
 • Jane Andersen Millot, pædagog.

I 2. samtale deltager rekrutteringskonsulent Rebecca Abl.